Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0161(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0163/2010

Debaty :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Głosowanie :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/09/2010 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Protokół
Wtorek, 6 lipca 2010 r. - Strasburg

11. Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego * - Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I - Europejski organ ds. rynków finansowych ***I - Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanawienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Europejski Organ Nadzoru Bankowego ***I - Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ***I - Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [05551/2010 - C7-0014/2010- 2009/0141(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Sprawozdanie zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym [2010/2006(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo i Sven Giegold przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner i Elisa Ferreira przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Olli Rehn (członek Komisji) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Sebastian Valentin Bodu (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Martin Ehrenhauser niezrzeszony, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri i Jean-Pierre Audy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly i Gay Mitchell.

Głos zabrał Michel Barnier.

PRZEWODNICZĄCY: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner i Elisa Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.6 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.7 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.8 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.9 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.11 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r. i pkt 8.12 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności