Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0161(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0163/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/09/2010 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Zápisnica
Utorok, 6. júla 2010 - Štrasburg

11. Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká * - Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ***I - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I - Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I - Európsky orgán pre bankovníctvo ***I - Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov ***I - Cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009- 2009/0161(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009- 2009/0144(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Sven Giegold (A7-0169/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009- 2009/0140(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009- 2009/0142(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009- 2009/0143(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Peter Skinner (A7-0170/2010)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o cezhraničnom krízovom riadení v bankovom sektore [2010/2006(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo a Sven Giegold uviedli svoje správy

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner a Elisa Ferreira uviedli svoje správy.

Vystúpili: Olli Rehn (člen Komisie) a Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sebastian Valentin Bodu (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko) (A7-0168/2010), Françoise Castex (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Sharon Bowles v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Ivo Strejček v mene skupiny ECR, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Martin Ehrenhauser, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri a Jean-Pierre Audy.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly a Gay Mitchell.

V rozprave vystúpil Michel Barnier.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner a Elisa Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 7.7.2010, bod 8.6 zápisnice zo dňa 7.7.2010, bod 8.7 zápisnice zo dňa 7.7.2010, bod 8.8 zápisnice zo dňa 7.7.2010, bod 8.9 zápisnice zo dňa 7.7.2010, bod 8.11 zápisnice zo dňa 7.7.2010 a bod 8.12 zápisnice zo dňa 7.7.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia