Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Обзор на испанското председателство (разискване)
 5.Споразумение между ЕС и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма *** (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Присъединяване на държавите-членки към Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Сключването на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Участие на Швейцария и Лихтенщайн в дейностите на Агенция "ФРОНТЕКС" *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Valdemar Tomaševski (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Принос на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2 (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Правата на пътниците при автобусен превоз ***II (гласуване)
  
6.10.Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***II (гласуване)
  
6.11.Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт ***II (гласуване)
  
6.12.Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата ***I (гласуване)
  
6.13.Устойчиво бъдеще за транспорта (гласуване)
  
6.14.Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2009 г. (гласуване)
  
6.15.Насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването (гласуване)
  
6.16.Нестандартни трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог (гласуване)
  
6.17.Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Икономическо управление в ЕС и еврозоната и надзор над националните бюджети (разискване)
 11.Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск * - Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) ***I - Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I - Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I - Европейски банков орган ***I - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) ***I - Трансгранично управление на кризи в банковия сектор (разискване)
 12.Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране - бъдещи действия (разискване)
 13.Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията ***I - Възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Нови храни ***II (разискване)
 16.Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (преработен текст) ***II (разискване)
 17.Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***II (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (225 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (375 kb) 
 
Протокол (160 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (247 kb) Резултати от поименно гласуване (338 kb) 
 
Протокол (281 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (515 kb) Резултати от поименно гласуване (528 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност