Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 6. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Spānijas prezidentūras darbības pārskats (debates)
 5.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus ES dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu *** (debates)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Dalībvalstu pievienošanās 1928. gada 22. novembrī Parīzē parakstītajai Konvencijai par starptautiskajām izstādēm *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.2.Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokola par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību noslēgšana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.3.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Īslandi un Norvēģiju par dažu Padomes Lēmuma 2008/615/TI un Padomes Lēmuma 2008/616/TI noteikumu piemērošanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.4.Šveices un Lihtenšteinas dalība Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.5.Pieprasījums aizstāvēt deputāta Valdemar Tomasevski imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.6.Statistikas datu kvalitāte pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.7.Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam un makroreģionu nozīme turpmākajā kohēzijas politikā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.8.ES reģionālās politikas ieguldījums finanšu un ekonomikas krīzes apkarošanā, īpaši atsaucoties uz 2. mērķi (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.9.Autobusu pasažieru tiesības ***II (balsošana)
  
6.10.Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ***II (balsošana)
  
6.11.Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem ***II (balsošana)
  
6.12.Ziņošanas formalitātes kuģiem, kuri pienāk ostās vai atiet no tām ***I (balsošana)
  
6.13.Ilgtspējīga nākotne transportam (balsošana)
  
6.14.Ikgadējais ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā (balsošana)
  
6.15.Jauniešu piekļuves darba tirgum veicināšana un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšana (balsošana)
  
6.16.Netipiski līgumi, droša profesionālā izaugsme, elastdrošība un jauni sociālā dialoga veidi (balsošana)
  
6.17.Komisijas Zaļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Ekonomikas pārvaldība ES un eiro zonas valstīs un valstu budžetu uzraudzība (debates)
 11.Eiropas Centrālās bankas konkrētie uzdevumi saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību * – Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaras ***I – Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I - Finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I – Eiropas Banku iestāde ***I – Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde ***I – Pārrobežu krīzes vadība banku nozarē (debates)
 12.Eiropas Finanšu stabilitātes fonds un Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms un turpmākās darbības (debates)
 13.Kapitāla prasības, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un atlīdzības politikas uzraudzības pārbaude ***I – Biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 15.Jauni pārtikas produkti ***II (debates)
 16.Rūpnieciskās emisijas (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) ***II (debates)
 17.Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus ***II (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (198 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (375 kb) 
 
Protokols (150 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (212 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (336 kb) 
 
Protokols (249 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (499 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (519 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika