Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Wtorek, 6 lipca 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Podsumowanie prezydencji hiszpańskiej (debata)
 5.Umowa między UE i USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów *** (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Przystąpienie do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Zawarcie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Uczestnictwo Szwajcarii i Liechtensteinu w działaniach agencji FRONTEX *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Waldemara Tomaszewskiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Jakość danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze specjalnym odniesieniem do celu 2 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***II (głosowanie)
  
6.10.Prawa pasażerów podróżujących drogą morską lub żeglugą śródlądową ***II (głosowanie)
  
6.11.Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***II (głosowanie)
  
6.12.Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z portów ***I (głosowanie)
  
6.13.Zrównoważona przyszłość transportu (głosowanie)
  
6.14.Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 (głosowanie)
  
6.15.Wspieranie dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawa statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe (głosowanie)
  
6.16.Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego (głosowanie)
  
6.17.Zielona księga Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Zarządzanie gospodarcze w UE i w strefie euro oraz nadzór nad budżetami krajowymi (debata)
 11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego * - Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I - Europejski organ ds. rynków finansowych ***I - Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanawienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Europejski Organ Nadzoru Bankowego ***I - Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ***I - Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (debata)
 12.Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (debata)
 13.Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I - Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Komisji)
 15.Nowa żywność ***II (debata)
 16.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***II (debata)
 17.Obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek drewno i jego pochodne ***II (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (190 kb) Lista obecności (62 kb)    Wyniki głosowań imiennych (375 kb) 
 
Protokół (155 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (208 kb) Wyniki głosowań imiennych (217 kb) 
 
Protokół (254 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (489 kb) Wyniki głosowań imiennych (386 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności