Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 6. júla 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Zhodnotenie španielskeho predsedníctva (rozprava)
 5.Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z EÚ do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu *** (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Pristúpenie členských štátov k Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísanému 22. novembra 1928 v Paríži *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Uzavretie Protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón v Stredozemí k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Účasť Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti agentúry Frontex *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Valdemara Tomaševského (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Kvalita štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Stratégia Európskej únie pre región Baltického mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***II (hlasovanie)
  
6.10.Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***II (hlasovanie)
  
6.11.Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***II (hlasovanie)
  
6.12.Ohlasovacie formality lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov ***I (hlasovanie)
  
6.13.Udržateľná budúcnosť dopravy (hlasovanie)
  
6.14.Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009 (hlasovanie)
  
6.15.Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania (hlasovanie)
  
6.16.Atypické zmluvy, zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho dialógu (hlasovanie)
  
6.17.Zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Hospodárske riadenie v EÚ a eurozóne a dohľad nad vnútroštátnymi rozpočtami (rozprava)
 11.Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká * - Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ***I - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I - Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I - Európsky orgán pre bankovníctvo ***I - Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov ***I - Cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore (rozprava)
 12.Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce akcie (rozprava)
 13.Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu ***I - Odmeňovanie riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností a politiky odmeňovania v odvetví finančných služieb (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Komisiu)
 15.Nové potraviny ***II (rozprava)
 16.Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) ***II (rozprava)
 17.Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh ***II (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (189 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (375 kb) 
 
Zápisnica (150 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (213 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (339 kb) 
 
Zápisnica (252 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (503 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (510 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia