Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 6 juli 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Sammanfattning av det spanska ordförandeskapet (debatt)
 5.Avtal EU/Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism *** (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Medlemsstaternas anslutning till konventionen om internationella utställningar som undertecknades i Paris den 22 november 1928 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Ingående av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF och rådets beslut 2008/616/RIF *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Deltagande av Schweiz och Liechtenstein i Frontex verksamhet *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Begäran om fastställelse av Valdemar Tomaševskis parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.EU:s strategi för Östersjöområdet och makroregionernas roll i den framtida sammanhållningspolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Bidraget från EU:s regionalpolitik i kampen mot den finansiella och ekonomiska krisen, med särskild hänvisning till mål 2 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.Passagerares rättigheter vid busstransport ***II (omröstning)
  
6.10.Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar ***II (omröstning)
  
6.11.Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportsätt ***II (omröstning)
  
6.12.Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar ***I (omröstning)
  
6.13.Hållbara framtida transporter (omröstning)
  
6.14.Årsrapport om arbetet i utskottet för framställningar 2009 (omröstning)
  
6.15.Att främja ungdomens tillträde till arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar (omröstning)
  
6.16.Atypiska anställningsformer, säkra yrkesgångar samt nya former för social dialog (omröstning)
  
6.17.Kommissionens grönbok: Hantering av bioavfall i Europeiska unionen (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Ekonomisk styrning i EU och euroområdet, och övervakning av nationella budgetar (debatt)
 11.Speciella uppgifter för Europeiska centralbanken i samband med Europeiska systemrisknämndens verksamhet * - Befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I - Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet ***I - Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I - Europeiska bankmyndigheten ***I - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ***I - Gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (debatt)
 12.Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder (debatt)
 13.Kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik ***I - Ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag och ersättningspolicyn inom finanstjänstesektorn (debatt)
 14.Frågestund (frågor till kommissionen)
 15.Nya livsmedel ***II (debatt)
 16.Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) ***II (debatt)
 17.Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***II (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (198 kb) Närvarolista (62 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (375 kb) 
 
Protokoll (153 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (229 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (335 kb) 
 
Protokoll (248 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (488 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (443 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy