Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 290kWORD 162k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Απολογισμός της ισπανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 5.Συμφωνία ΕΕ/ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας *** (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Προσχώρηση των κρατών μελών στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Σύναψη του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Συμμετοχή της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στις δραστηριότητες του FRONTEX *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Valdemar Tomasevski (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.7.Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.8.Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.9.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II (ψηφοφορία)
  
6.10.Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού ***II (ψηφοφορία)
  
6.11.Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II (ψηφοφορία)
  
6.12.Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I (ψηφοφορία)
  
6.13.Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (ψηφοφορία)
  
6.14.Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών (ψηφοφορία)
  
6.15.Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των ασκούμενων και των μαθητευόμενων (ψηφοφορία)
  
6.16.Άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου (ψηφοφορία)
  
6.17.Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Οικονομική διακυβένρηση στην ΕΕ κα ιτην ευροζώνη, και εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών (συζήτηση)
 11.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου * - Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I - Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ***I - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ***I - Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (συζήτηση)
 12.Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (συζήτηση)
 13.Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέας τιτλοποίησης και για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών ***I - Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15.Νέα τρόφιμα ***II (συζήτηση)
 16.Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) ***II (συζήτηση)
 17.Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***II (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και τους περιορισμούς αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound. (COM(2010)0325 - C7-0156/2010 - 2010/0175(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με αυτή την πρόταση.

- Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά την ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του γερμανικού μονοπωλίου αλκοόλης (COM(2010)0336 - C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με αυτή την πρόταση.

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) σύσταση

- Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)


3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ζιμπάμπουε, ειδικότερα η υπόθεση του Farai Maguwu

- Fiorello Provera, Oreste Rossi και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0415/2010)

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, και ειδικότερα με την υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0439/2010)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, και ειδικότερα με την υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0440/2010)

- Judith Sargentini και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε, και ειδικότερα με την υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0441/2010)

- Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah και Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, και ειδικότερα με την υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0442/2010)

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ζιμπάμπουε, την υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0443/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε, και ιδίως σχετικά με την υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0444/2010)

II.   Βενεζουέλα, ειδικότερα η υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni

- Fiorello Provera, Oreste Rossi και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0414/2010)

- Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ειδικότερα με την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0417/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως με την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0418/2010)

- Véronique De Keyser και Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως με την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0435/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως με την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0436/2010)

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Antoni Legutko και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Βενεζουέλα, ιδίως την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0437/2010)

- Willy Meyer και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως με την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0438/2010)

III.   Βόρεια Κορέα

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Oreste Rossi, Mara Bizzotto και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα (B7-0416/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (B7-0445/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler και Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (Λαοκρατική Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας) (B7-0446/2010)

- Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (B7-0447/2010)

- Charles Tannock, Roger Helmer, James Nicholson, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (B7-0448/2010)

- Marie-Christine Vergiat και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (B7-0449/2010)

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (B7-0450/2010)

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


4. Απολογισμός της ισπανικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απολογισμός της ισπανικής Προεδρίας

Οι José Luis Rodríguez Zapatero (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Paweł Robert Kowal, Νίκη Τζαβέλα, Werner Langen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Martin Schulz, Linda McAvan, Ramon Tremosa i Balcells, Oriol Junqueras Vies, Mario Mauro, Jens Geier, Luis de Grandes Pascual, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Tunne Kelam και Joe Higgins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sándor Tabajdi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι José Luis Rodríguez Zapatero και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος


5. Συμφωνία ΕΕ/ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Ο Alexander Alvaro παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνουν οι Stefan De Clerck (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ernst Strasser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, Simon Busuttil, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Coelho, Zuzana Roithová, Kinga Göncz, Carl Schlyter, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Stefan De Clerck, Cecilia Malmström και Alexander Alvaro.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra σχετικά με την οργάνωση της ώρας των ψηφοφοριών και Sonia Alfano σχετικά με την τύχη ομάδας μεταναστών από την Ερυθραία που έχουν τεθεί υπό κράτηση στη Λιβύη.


6.1. Προσχώρηση των κρατών μελών στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και συμπληρώθηκε από τα πρωτόκολλα της 10ης Μαΐου 1948, της 16ης Νοεμβρίου 1966, της 30ης Νοεμβρίου 1972, την τροποποίηση της 24ης Ιουνίου 1982 και την τροποποίηση της 31ης Μαΐου 1988 [08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0248)


6.2. Σύναψη του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου [09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Jo Leinen (A7-0191/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0249)


6.3. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και του παραρτήματός της [05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0250)


6.4. Συμμετοχή της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στις δραστηριότητες του FRONTEX *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05707/2010 - C7-0217/2009 - 2009/0073(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Philip Claeys (A7-0172/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0251)


6.5. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Valdemar Tomasevski (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο κ. Valdemar Tomaševski - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0252)


6.6. Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος [COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Othmar Karas (A7-0220/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ, και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0253)

Παρεμβάσεις:

Ο Othmar Karas προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.


6.7. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής [2009/2230(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0254)


6.8. Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη αναφορά στον Στόχο 2 [2009/2234(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0206/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0255)

Παρεμβάσεις:

Ο Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ζητεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (η πρόταση κρατείται).


6.9. Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0256)


6.10. Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0257)


6.11. Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2010)0258)


6.12. Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ [COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0259)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0259)


6.13. Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές [2009/2096(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0260)

Παρεμβάσεις:

Η Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ζητεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία επί του συνόλου της προτάσεως με ονομαστική κλήση(αυτή η πρόταση κρατείται).


6.14. Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009 [2009/2139(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0261)


6.15. Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των ασκούμενων και των μαθητευόμενων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας [2009/2221(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0262)

°
° ° °

Ο Graham Watson, με την ιδιότητα του προέδρου της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ινδία, καλωσορίζει μια αντιπροσωπεία της Βουλής των Λαϊκών Αντιπροσώπων (Λοκ Σαμπά) του Ινδικού Κοινοβουλίου.

°
° ° °


6.16. Άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την ευελιξία με ασφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου [2009/2220(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0263)


6.17. Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2009/2153(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0264)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Othmar Karas - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Wojciech Michał Olejniczak - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė και Inese Vaidere

Έκθεση Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan και Syed Kamall

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Antonio Cancian A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová και Marian Harkin

Έκθεση Dirk Sterckx - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Έκθεση Mathieu Grosch - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi και Hannu Takkula

Έκθεση Carlos José Iturgaiz Angulo - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere και Seán Kelly

Έκθεση Emilie Turunen - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Έκθεση Pascale Gruny - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

Έκθεση José Manuel Fernandes - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė και Zuzana Roithová


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Hans-Peter Martin γνωστοποιεί ότι το μηχάνημα ψηφοφορίας του δεν λειτούργησε κατά τις τέσσερεις πρώτες ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Gianluca Susta γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Οικονομική διακυβένρηση στην ΕΕ κα ιτην ευροζώνη, και εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών (συζήτηση)

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής: Οικονομική διακυβένρηση στην ΕΕ κα ιτην ευροζώνη, και εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών.

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Marine Le Pen, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου * - Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I - Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ***I - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ***I - Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [05551/2010 - C7-0014/2010- 2009/0141(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/EΚ, 2002/87/EΚ, 2003/6/EΚ, 2003/41/EΚ, 2003/71/EΚ, 2004/39/EΚ, 2004/109/EΚ, 2005/60/EΚ, 2006/48/EΚ, 2006/49/EΚ, και 2009/65/EΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2009)0576 - C7-0251/2009- 2009/0161(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2009)0503 - C7-0167/2009- 2009/0144(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [COM(2009)0499 - C7-0166/2009- 2009/0140(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών [COM(2009)0501 - C7-0169/2009- 2009/0142(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων [COM(2009)0502 - C7-0168/2009- 2009/0143(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα [2010/2006(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Οι Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo και Sven Giegold παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

Οι Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner και Elisa Ferreira παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sebastian Valentin Bodu (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivo Strejček, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martin Ehrenhauser, μη εγγεγραμμένος, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri και Jean-Pierre Audy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner και Elisa Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010 και σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.


12. Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0095/2010) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (B7-0318/2010)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Άννυ Ποδηματά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και σχετικά με μελλοντικές ενέργειες (B7-0410/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.


13. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέας τιτλοποίησης και για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών ***I - Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών [COM(2009)0362 - C7-0096/2009- 2009/0099(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Έκθεση σχετικά με τις αποδοχές των διοικητικών στελεχών εισηγμένων εταιρειών και τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2010/2009(INI)) - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Οι Arlene McCarthy και Saïd El Khadraoui παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ole Christensen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Sławomir Witold Nitras, Carl Haglund και Burkhard Balz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Arlene McCarthy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Saïd El Khadraoui.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010 και σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.


14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0316/2010).

Ερώτηση 15 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Κριτήρια επιλογής για το ανώτατο διοικητικό προσωπικό των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών, και υποστήριξη προς τις ΜΜΕ.

Η Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Salvador Garriga Polledo (αναπλ. συντάκτη).

Ερώτηση 16 (Joanna Senyszyn): Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg et Sarah Ludford.

Ερώτηση 17 (Γεωργίου Παπανικολάου): Διεθνής συνεργασία για τους φορολογικούς παραδείσους και τις offshore.

Ο Algirdas Šemeta απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπανικολάου, Janusz Władysław Zemke και Seán Kelly.

Η ερώτηση 18 αποσύρεται.

Ερώτηση 19 (Bernd Posselt): Διασυνοριακή συνεργασία Σερβίας - Μακεδονίας - Κοσσυφοπεδίου.

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Νικολάου Χουντή και Γεωργίου Παπανικολάου.

Η ερώτηση 20 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 21 (Νικόλαου Χουντή): Πλήρης υλοποίηση της συμφωνίας σύνδεσης και του πρόσθετου πρωτοκόλλου από μέρους της Τουρκίας.

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Νικολάου Χουντή και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, James Nicholson και Pat the Cope Gallagher σχετικά με την οργάνωση της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 22 (Gay Mitchell): Ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell και Chris Davies.

Ερώτηση 26 (Ryszard Czarnecki): Πρόοδοι προς τον εκδημοκρατισμό στην Γεωργία και στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jacek Włosowicz (αναπλ. συντάκτη).

Ερώτηση 32 (Marc Tarabella): Η παραβίαση των κανόνων του δικαίου εμπορίου από τους Ευρωπαίους εισαγωγείς.
Ερώτηση 33 (Linda McAvan): Δίκαιο εμπόριο.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις και σε συμπληρωματική ερώτηση της Linda McAvan.

Η ερώτηση 34 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 35 (Richard Howitt): Σχέδιο συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Κολομβίας.
Ερώτηση 36 (David Martin): Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Richard Howitt και David Martin.

Στις ερωτήσεις 25 και 27 έως 31 δεν δόθηκε απάντηση, καθώς τα θέματά τους είναι ήδη ενσωματωμένα στην ημερήσια διάταξη της παρούσας περιόδου συνόδου.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

15. Νέα τρόφιμα ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Η Kartika Tamara Liotard παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Jo Leinen, Oreste Rossi, Krisztina Morvai, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Christofer Fjellner, Christa Klaß και Licia Ronzulli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Κρίτων Αρσένης, Diane Dodds, Zuzana Roithová και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν οι John Dalli και Kartika Tamara Liotard.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.


16. Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Ο Holger Krahmer παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Jo Leinen, Evžen Tošenovský, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Catherine Soullie, Silvia-Adriana Ţicău και Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Elisabeth Köstinger, Marian-Jean Marinescu και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Holger Krahmer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.


17. Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***II (συζήτηση)

Σύσταση για δεύτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Satu Hassi (A7-0149/2010)

Η Satu Hassi παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Chris Davies, Holger Krahmer, Riikka Manner και Carl Haglund.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Oana Antonescu, Karin Kadenbach και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Satu Hassi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 444.569/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.40 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου