Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 241kWORD 148k
Teisipäev, 6. juuli 2010 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Hispaania eesistumise ülevaade (arutelu)
 5.ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist EList Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames *** (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Liikmesriikide ühinemine 22. novembril 1928 Pariisis alla kirjutatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.2.Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni rannikualade integreeritud majandamise protokolli sõlmimine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.3.ELi ning Islandi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb nõukogu otsuste 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK teatavate sätete kohaldamist *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.4.Šveitsi ja Liechtensteini osalemine FRONTEXi tegevuses *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.5.Parlamendiliikme Valdemar Tomaševski puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.6.Statistiliste andmete kvaliteet ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.7.Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.8.ELi regionaalpoliitika panus finants- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.9.Bussisõitjate õigused ***II (hääletus)
  
6.10.Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused ***II (hääletus)
  
6.11.Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***II (hääletus)
  
6.12.Sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused ***I (hääletus)
  
6.13.Transpordi jätkusuutlik tulevik (hääletus)
  
6.14.Petitsioonikomisjoni 2009. aasta tegevuse aruanne (hääletus)
  
6.15.Noorte tööturule juurdepääsu soodustamine ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamine (hääletus)
  
6.16.Ebatüüpilised lepingud, kaitstud töökarjäär ja sotsiaalse dialoogi uued vormid (hääletus)
  
6.17.Komisjoni roheline raamat "Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus" (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Majanduse juhtimine ELis ja euroalal ning järelevalve riikide eelarvete üle (arutelu)
 11.Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega * – Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitused ***I – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ***I – Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I – Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ***I – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ***I – Piiriülene kriisijuhtimine pangandussektoris (arutelu)
 12.Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ning kavandatav tegevus (arutelu)
 13.Kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuded ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamine ***I – Noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamine ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Uuendtoit ***II (arutelu)
 16.Tööstusheited (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) ***II (arutelu)
 17.Puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused ***II (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


PROTOKOLL

TEISIPÄEV, 6. JUULI 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus riiklikult toetatavate ekspordikrediitide suuniste rakendamise kohta (KOM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/…, [kuupäev], millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 seoses valikulise püügi keeluga ning lesta ja hariliku kammelja püügipiirangutega Läänemeres, Suur- ja Väike-Beltis ning Sundis (KOM(2010)0325 - C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

-Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku osas Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2010, [kuupäev], millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ)nr1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) seoses Saksamaa alkoholimonopoli raames antava abiga (KOM(2010)0336 - C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku osas Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

2) parlamendikomisjonid:

2.1) soovitus

- Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta [11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] – LIBE komisjon. Raportöör: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtum

- Fiorello Provera, Oreste Rossi ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel Farai Maguwu juhtumi kohta (B7-0415/2010)

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtumi kohta (B7-0439/2010)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtumi kohta (B7-0440/2010)

- Judith Sargentini ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel Zimbabwes inimõiguste rikkumise, eeskätt Farai Maguwu juhtumi kohta (B7-0441/2010)

- Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah ja Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtumi kohta (B7-0442/2010)

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste kohta Zimbabwes ja Farai Maguwu juhtumi kohta (B7-0443/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki ja Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni ECR nimel Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtumi kohta (B7-0444/2010)

II.   Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtum

- Fiorello Provera, Oreste Rossi ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta (B7-0414/2010)

- Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta (B7-0417/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta (B7-0418/2010)

- Véronique De Keyser ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta (B7-0435/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta (B7-0436/2010)

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta (B7-0437/2010)

- Willy Meyer ja Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta (B7-0438/2010)

III.   Põhja-Korea

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Oreste Rossi, Mara Bizzotto ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel inimõiguste olukorra kohta Põhja-Koreas (B7-0416/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel Põhja-Korea kohta (B7-0445/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel Põhja-Korea (Korea Rahvademokraatliku Vabariigi) kohta (B7-0446/2010)

- Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor ja Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel Põhja-Korea kohta (B7-0447/2010)

- Charles Tannock, Roger Helmer, James Nicholson, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel Põhja-Korea kohta (B7-0448/2010)

- Marie-Christine Vergiat ja Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel Põhja-Korea kohta (B7-0449/2010)

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş ja David Martin fraktsiooni S&D nimel inimõiguste rikkumise kohta Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis (B7-0450/2010)

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


4. Hispaania eesistumise ülevaade (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Hispaania eesistumise ülevaade

José Luis Rodríguez Zapatero (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Paweł Robert Kowal, Niki Tzavela, Werner Langen, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Martin Schulz, Linda McAvan, Ramon Tremosa i Balcells, Oriol Junqueras Vies, Mario Mauro, Jens Geier, Luis de Grandes Pascual, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Tunne Kelam ja Joe Higgins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sándor Tabajdi ja Seán Kelly.

Sõna võtsid José Luis Rodríguez Zapatero ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident


5. ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist EList Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames *** (arutelu)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta [11222/2010/REV.1 et COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Alexander Alvaro tutvustas soovitust.

Sõna võtsid Stefan De Clerck (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ernst Strasser fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, ja Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Simon Busuttil, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Carlos Coelho, Zuzana Roithová, Kinga Göncz, Carl Schlyter, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid Stefan De Clerck, Cecilia Malmström ja Alexander Alvaro.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.7.2010protokoll punkt 6.1.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra hääletuse läbiviimise kohta ja Sonia Alfano Liibüas kinni peetud Eritreast pärit sisserändajate rühma saatuse kohta.


6.1. Liikmesriikide ühinemine 22. novembril 1928 Pariisis alla kirjutatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega liikmesriikidel lubatakse ühineda 22. novembril 1928 Pariisis alla kirjutatud ning 10. mai 1948. aasta, 16. novembri 1966. aasta ja 30. novembri 1972. aasta protokollidega ning 24. juuni 1982. aasta ja 31. mai 1988. aasta muudatustega täiendatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga [08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0248)


6.2. Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni rannikualade integreeritud majandamise protokolli sõlmimine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni rannikualade integreeritud majandamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Jo Leinen (A7-0191/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0249)


6.3. ELi ning Islandi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb nõukogu otsuste 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK teatavate sätete kohaldamist *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ning Islandi ja Norra vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta [05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0250)


6.4. Šveitsi ja Liechtensteini osalemine FRONTEXi tegevuses *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise, nimetatud riikide Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses osalemise üksikasjalikke eeskirju käsitleva kokkuleppe liidu nimel sõlmimise kohta [05707/2010 - C7-0217/2009 - 2009/0073(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Philip Claeys (A7-0172/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0251)


6.5. Parlamendiliikme Valdemar Tomaševski puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Valdemar Tomaševski puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0252)


6.6. Statistiliste andmete kvaliteet ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames [KOM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Othmar Karas (A7-0220/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD, ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0253)

Sõnavõtud

Othmar Karas esines kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel avaldusega.


6.7. Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa kohta tulevases ühtekuuluvuspoliitikas [2009/2230(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0254)


6.8. ELi regionaalpoliitika panus finants- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ELi regionaalpoliitika panuse kohta rahandus- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 [2009/2234(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0255)

Sõnavõtud

Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel taotles nimelist hääletust (ettepanek võeti vastu).


6.9. Bussisõitjate õigused ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

NÕUKOGU SEISUKOHTNÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P7_TA(2010)0256)


6.10. Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused ***II (hääletus)

Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

NÕUKOGU SEISUKOHTNÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P7_TA(2010)0257)


6.11. Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

NÕUKOGU SEISUKOHTNÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2010)0258)


6.12. Sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ [KOM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2010)0259)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0259)


6.13. Transpordi jätkusuutlik tulevik (hääletus)

Raport transpordi jätkusuutliku tuleviku kohta [2009/2096(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0260)

Sõnavõtud

Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel taotles kogu ettepaneku nimelisele hääletusele panemist (ettepanek võeti vastu).


6.14. Petitsioonikomisjoni 2009. aasta tegevuse aruanne (hääletus)

Raport petitsioonikomisjoni arutelude kohta aastal 2009 [2009/2139(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0261)


6.15. Noorte tööturule juurdepääsu soodustamine ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamine (hääletus)

Raport noorte tööturule juurdepääsu soodustamise ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamise kohta [2009/2221(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0262)

°
° ° °

Graham Watson, kes juhib delegatsiooni Indiaga suhtlemiseks, tervitas India parlamendi Rahvakoja (Lok Sabha) delegatsiooni.


6.16. Ebatüüpilised lepingud, kaitstud töökarjäär ja sotsiaalse dialoogi uued vormid (hääletus)

Raport ebatüüpiliste lepingute, kaitstud töökarjääri, turvalise paindlikkuse ja sotsiaalse dialoogi uute vormide kohta [2009/2220(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0263)


6.17. Komisjoni roheline raamat "Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus" (hääletus)

Raport komisjoni rohelise raamatu „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” kohta [2009/2153(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0264)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Othmar Karas - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Wojciech Michał Olejniczak - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Inese Vaidere

Raport: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Soovitus teisele lugemisele Antonio Cancian A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová ja Marian Harkin

Raport: Dirk Sterckx - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Raport: Mathieu Grosch - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi ja Hannu Takkula

Raport: Carlos José Iturgaiz Angulo - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere ja Seán Kelly

Raport: Emilie Turunen - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Raport: Pascale Gruny - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

Raport: José Manuel Fernandes - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Zuzana Roithová


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Hans-Peter Martin teatas, et tema hääletusseade ei töötanud esimese nelja nimelise hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Gianluca Susta on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule, ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Majanduse juhtimine ELis ja euroalal ning järelevalve riikide eelarvete üle (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Majanduse juhtimine ELis ja euroalal ning järelevalve riikide eelarvete üle.

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel, Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, ja Marine Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.


11. Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega * – Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitused ***I – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ***I – Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I – Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ***I – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ***I – Piiriülene kriisijuhtimine pangandussektoris (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta ühenduses ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Raport soovitustega komisjonile piiriüleseks kriisijuhtimiseks pangandussektoris [2010/2006(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo ja Sven Giegold tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner ja Elisa Ferreira tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni liige) ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sebastian Valentin Bodu (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0168/2010), Françoise Castex (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivo Strejček fraktsiooni ECR nimel, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta), Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri ja Jean-Pierre Audy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly ja Gay Mitchell.

Sõna võttis Michel Barnier.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner ja Elisa Ferreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2010protokoll punkt 8.57.7.2010protokoll punkt 8.67.7.2010protokoll punkt 8.77.7.2010protokoll punkt 8.87.7.2010protokoll punkt 8.97.7.2010protokoll punkt 8.11 ja 7.7.2010protokoll punkt 8.12.


12. Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ning kavandatav tegevus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0095/2010), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ning kavandatav tegevus (B7-0318/2010)

Sharon Bowles esitas suuliselt vastatava küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Michel Barnier (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Anni Podimata fraktsiooni S&D nimel, ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig ja Pervenche Berès.

Sõna võttis Michel Barnier.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sharon Bowles ECON komisjoni nimel: Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ning kavandatav tegevus (B7-0410/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2010protokoll punkt 8.13.


13. Kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuded ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamine ***I – Noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamine ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega [KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Raport noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamise ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika kohta (2010/2009(INI)) - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Arlene McCarthy ja Saïd El Khadraoui tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ole Christensen (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Pascal Canfin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sławomir Witold Nitras, Carl Haglund ja Burkhard Balz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Arlene McCarthy.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võttis Saïd El Khadraoui.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2010protokoll punkt 8.10 ja 7.7.2010protokoll punkt 8.1.


14. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0316/2010).

Küsimus 15 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Ühiste tehnoloogiaalgatuste kõrgema juhtkonna ja kõrgemate juhtivtöötajate valikukriteeriumid ning VKEde toetus.

Máire Geoghegan-Quinn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Salvador Garriga Polledo (autori asendaja).

Küsimus 16 (Joanna Senyszyn): Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste konventsiooniga.

Algirdas Šemeta (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Sarah Ludford.

Küsimus 17 (Georgios Papanikolaou): Rahvusvaheline koostöö seoses maksuparadiiside ja offshore-pangatehingutega.

Algirdas Šemeta vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke ja Seán Kelly.

Küsimus 18 on tagasi võetud.

Küsimus 19 (Bernd Posselt): Serbia, Makedoonia ja Kosovo piiriülene koostöö.

Štefan Füle (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Nikolaos Chountis ja Georgios Papanikolaou.

Küsimus 20 muutus kehtetuks, kuna selle esitaja ei viibinud kohal.

Küsimus 21 (Nikolaos Chountis): Assotsieerimislepingu ja lisaprotokolli täielik rakendamine Türgi poolt.

Štefan Füle vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Mairead McGuinness, James Nicholson ja Pat the Cope Gallagher infotunni korralduse kohta.

Küsimus 22 (Gay Mitchell): Rahu Lähis-Idas.

Štefan Füle vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Gay Mitchell ja Chris Davies.

Küsimus 26 (Ryszard Czarnecki): Edusammud Gruusia ja Aserbaidžaani demokratiseerimise valdkonnas.

Štefan Füle vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Jacek Włosowicz (autori asendaja).

Küsimus 32 (Marc Tarabella): Õiglase kaubanduse reeglite rikkumine Euroopa importijate poolt.

Küsimus 33 (Linda McAvan): Õiglane kaubandus.

Karel De Gucht (komisjoni liige) vastas küsimustele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Linda McAvan.

Küsimus 34 muutus kehtetuks, kuna selle esitaja ei viibinud kohal.

Küsimus 35 (Richard Howitt): ELi ja Colombia vahelise vabakaubanduslepingu eelnõu.
Küsimus 36 (David Martin): ELi ja Colombia vaheline vabakaubandusleping.

Karel De Gucht vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Richard Howitt ja David Martin.

Küsimusi 25 ja 27–31 ei käsitletud, kuna kõnesolevate teemade arutamine oli kantud asjaomase osaistungjärgu päevakorda.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 20.30 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

15. Uuendtoit ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb uuendtoitu ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Kartika Tamara Liotard tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Claudiu Ciprian Tănăsescu (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Jo Leinen, Oreste Rossi, Krisztina Morvai, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Christofer Fjellner, Christa Klaß ja Licia Ronzulli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Kriton Arsenis, Diane Dodds, Zuzana Roithová ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võtsid John Dalli ja Kartika Tamara Liotard.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2010protokoll punkt 8.2.


16. Tööstusheited (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Holger Krahmer tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Theodoros Skylakakis, Jo Leinen, Evžen Tošenovský, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Catherine Soullie, Silvia-Adriana Ţicău ja Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Elisabeth Köstinger, Marian-Jean Marinescu ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Holger Krahmer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2010protokoll punkt 8.3.


17. Puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Satu Hassi (A7-0149/2010)

Satu Hassi tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Kriton Arsenis fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Chris Davies, Holger Krahmer, Riikka Manner ja Carl Haglund.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Oana Antonescu, Karin Kadenbach ja Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Satu Hassi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2010protokoll punkt 8.4.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 444.569/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

prseident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika