Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 246kWORD 153k
Tiistai 6. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Espanjan puheenjohtajakauden yhteenveto (keskustelu)
 5.EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten *** (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Jäsenvaltioiden liittyminen Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.2.Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.3.EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus neuvoston päätösten 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS joidenkin säännösten soveltamisesta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.4.Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen FRONTEXin toimintaan *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.5.Pyyntö Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.6.Tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.7.Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli tulevaisuuden koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.8.EU:n aluepolitiikan panos rahoitus- ja talouskriisin torjuntaan erityisesti tavoitteen 2 huomioon ottaen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.9.Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***II (äänestys)
  6.10.Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet ***II (äänestys)
  6.11.Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***II (äänestys)
  6.12.Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet ***I (äänestys)
  6.13.Kestävä tulevaisuus liikenteelle (äänestys)
  6.14.Vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö 2009 (äänestys)
  6.15.Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen (äänestys)
  6.16.Epätyypilliset työsuhteet, turvattu työura, joustoturva ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot (äänestys)
  6.17.Biojätehuolto Euroopan unionissa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Talouden hallinta EU:ssa ja euroalueella sekä kansallisten talousarvioiden valvonta (keskustelu)
 11.Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät * - Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat ***I - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I - Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen ***I - Euroopan pankkiviranomainen ***I - Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen ***I - Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla (keskustelu)
 12.Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet (keskustelu)
 13.Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely ***I - Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Uuselintarvikkeet ***II (keskustelu)
 16.Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***II (keskustelu)
 17.Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet ***II (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

TIISTAI 6. HEINÄKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta saaliin arvon keinotekoisen korottamisen kiellon sekä kampelan ja piikkikampelan pyyntiä koskevien rajoitusten osalta Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla (COM(2010)0325 - C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

Työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti puhemies ilmoitti aloittavansa talous- ja sosiaalikomitean kuulemismenettelyn tästä ehdotuksesta.

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta Saksan alkoholimonopolin puitteissa myönnettävän tuen osalta (COM(2010)0336 - C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

Työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti puhemies ilmoitti aloittavansa talous- ja sosiaalikomitean kuulemismenettelyn tästä ehdotuksesta.

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) suositus:

- Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä koskevan sopimuksen tekemisestä (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Alexander Alvaro (A7-0224/2010).


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Zimbabwe ja erityisesti Farai Maguwun tapaus

- Fiorello Provera, Oreste Rossi ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta Farai Maguwun tapauksesta (B7-0415/2010)

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta (B7-0439/2010)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta (B7-0440/2010)

- Judith Sargentini ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien loukkauksista Zimbabwessa ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta (B7-0441/2010)

- Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah ja Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta (B7-0442/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta (B7-0443/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki ja Jacek Olgierd Kurski ECR-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta (B7-0444/2010)

II.   Venezuela ja erityisesti María Lourdes Afiunin tapaus

- Fiorello Provera, Oreste Rossi ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta Maria Lourdes Afiunin tapauksesta (B7-0414/2010)

- Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tapauksesta (B7-0417/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tapauksesta (B7-0418/2010)

- Véronique De Keyser ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tapauksesta (B7-0435/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tapauksesta (B7-0436/2010)

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Venezuelasta ja Maria Lourdes Afiunin tapauksesta (B7-0437/2010)

- Willy Meyer ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tapauksesta (B7-0438/2010)

III.   Pohjois-Korea

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Oreste Rossi, Mara Bizzotto ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta Pohjois-Korean ihmisoikeustilanteesta (B7-0416/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Pohjois-Koreasta (B7-0445/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta Pohjois-Koreasta (Korean demokraattinen kansantasavalta) (B7-0446/2010)

- Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor ja Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta Pohjois-Koreasta (B7-0447/2010)

- Charles Tannock, Roger Helmer, James Nicholson, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta Pohjois-Koreasta (B7-0448/2010)

- Marie-Christine Vergiat ja Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta Pohjois-Koreasta (B7-0449/2010)

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş ja David Martin S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien loukkauksista Korean demokraattisessa kansantasavallassa (B7-0450/2010).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


4. Espanjan puheenjohtajakauden yhteenveto (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Espanjan puheenjohtajakauden yhteenveto

José Luis Rodríguez Zapatero (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Paweł Robert Kowal, Niki Tzavela, Werner Langen, joka vastasi myös Martin Schulzin esittämään sinisen kortin kysymykseen, Linda McAvan, Ramon Tremosa i Balcells, Oriol Junqueras Vies, Mario Mauro, Jens Geier, Luis de Grandes Pascual, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Tunne Kelam ja Joe Higgins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sándor Tabajdi ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: José Luis Rodríguez Zapatero ja José Manuel Barroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies


5. EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten *** (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä [11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Alexander Alvaro esitteli suosituksen.

Puheenvuorot: Stefan De Clerck (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

Puheenvuorot: Ernst Strasser PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Daniël van der Stoep, Simon Busuttil, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Salvatore Iacolino.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Carlos Coelho, Zuzana Roithová, Kinga Göncz, Carl Schlyter, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Stefan De Clerck, Cecilia Malmström ja Alexander Alvaro.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.1.


Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS
varapuhemies

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra äänestysten järjestämisestä ja Sonia Alfano Libyassa pidätettyinä olevien eritrealaisten maahanmuuttajien kohtalosta.


6.1. Jäsenvaltioiden liittyminen Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille liittyä Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun sekä 10 päivänä toukokuuta 1948, 16 päivänä marraskuuta 1966 ja 30 päivänä marraskuuta 1972 tehdyillä pöytäkirjoilla ja 24 päivänä kesäkuuta 1982 ja 31 päivänä toukokuuta 1988 tehdyillä yleissopimuksen muutoksilla muutettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen [08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0248)


6.2. Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekeminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Välimeren rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jo Leinen (A7-0191/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0249)


6.3. EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus neuvoston päätösten 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS joidenkin säännösten soveltamisesta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin ja Norjan välisen sopimuksen tekemisestä rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS sekä rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen joidenkin säännösten soveltamisesta [05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0250)


6.4. Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen FRONTEXin toimintaan *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, näiden valtioiden osallistumista Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn järjestelyn tekemisestä unionin puolesta [05707/2010 - C7-0217/2009 - 2009/0073(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Philip Claeys (A7-0172/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0251)


6.5. Pyyntö Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0252)


6.6. Tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä [KOM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A7-0220/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET, ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0253)

Puheenvuorot:

Othmar Karas käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.


6.7. Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli tulevaisuuden koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin Itämeri-strategiasta ja makroalueiden roolista tulevaisuuden koheesiopolitiikassa [2009/2230(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0254)


6.8. EU:n aluepolitiikan panos rahoitus- ja talouskriisin torjuntaan erityisesti tavoitteen 2 huomioon ottaen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö rahoitus- ja talouskriisin torjuntaa koskevan EU:n aluepolitiikan vaikutuksista erityisesti tavoitteen 2 huomioon ottaen [2009/2234(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0255)

Puheenvuorot:

Lambert van Nistelrooij pyysi PPE-ryhmän puolesta, että äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä (ehdotus hyväksyttiin).


6.9. Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

NEUVOSTON KANTANEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2010)0256)


6.10. Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

NEUVOSTON KANTANEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2010)0257)


6.11. Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

NEUVOSTON KANTANEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2010)0258)


6.12. Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta [KOM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0259)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0259)


6.13. Kestävä tulevaisuus liikenteelle (äänestys)

Mietintö kestävästä tulevaisuudesta liikenteelle [2009/2096(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0260)

Puheenvuorot:

Corien Wortmann-Kool pyysi PPE-ryhmän puolesta, että äänestys päätöslauselmaesityksestä kokonaisuudessaan toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä (ehdotus hyväksyttiin).


6.14. Vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö 2009 (äänestys)

Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2009 käsittelemistä asioista [2009/2139(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0261)


6.15. Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen (äänestys)

Mietintö nuorten työmarkkinoille pääsyn edistämisestä, harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistamisesta [2009/2221(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0262)

°
° ° °

Suhteista Intiaan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja Graham Watson toivotti tervetulleeksi Intian parlamentin alahuoneen (Lok Sabha) valtuuskunnan.


6.16. Epätyypilliset työsuhteet, turvattu työura, joustoturva ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot (äänestys)

Mietintö epätyypillisistä työsuhteista, turvatusta työurasta, joustoturvasta ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uusista muodoista [2009/2220(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0263)


6.17. Biojätehuolto Euroopan unionissa (äänestys)

Mietintö komission vihreästä kirjasta ”Biojätehuolto Euroopan unionissa” [2009/2153(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0264)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Othmar Karas - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Wojciech Michał Olejniczak - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Inese Vaidere

Mietintö Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Suositus toiseen käsittelyyn Antonio Cancian A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová ja Marian Harkin

Mietintö Dirk Sterckx - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Mietintö Mathieu Grosch - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi ja Hannu Takkula

Mietintö Carlos José Iturgaiz Angulo - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere ja Seán Kelly

Mietintö Emilie Turunen - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mietintö Pascale Gruny - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

Mietintö José Manuel Fernandes - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Zuzana Roithová


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Hans-Peter Martin ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut neljän ensimmäisen nimenhuutoäänestyksen aikana.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Gianluca Susta on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Talouden hallinta EU:ssa ja euroalueella sekä kansallisten talousarvioiden valvonta (keskustelu)

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Talouden hallinta EU:ssa ja euroalueella sekä kansallisten talousarvioiden valvonta.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Marine Le Pen.

José Manuel Barroso käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät * - Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat ***I - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I - Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen ***I - Euroopan pankkiviranomainen ***I - Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen ***I - Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisesta [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Mietintö ja komissiolle annettavat suositukset rajatylittävästä kriisinhallinnasta pankkialalla [2010/2006(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo ja Sven Giegold esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner ja Elisa Ferreira esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Olli Rehn (komission jäsen) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Sebastian Valentin Bodu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0168/2010), Françoise Castex (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Martin Ehrenhauser, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri ja Jean-Pierre Audy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly ja Gay Mitchell.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

Puheenvuorot: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner ja Elisa Ferreira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.5, istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.6, istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.7, istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.8, istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.9, istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.11 ja istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.12.


12. Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0095/2010): Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet (B7-0318/2010)

Sharon Bowles esitteli suullisen kysymyksen.

Puhetta johti Silvana KOCH-MEHRIN
varapuhemies

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Anni Podimata S&D-ryhmän puolesta ja Pervenche Berès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig ja Pervenche Berès.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta Euroopan rahoitusvakausvälineestä ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista sekä tulevista toimista (B7-0410/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.13.


13. Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely ***I - Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta [KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Mietintö julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkoista ja palkkioista sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (2010/2009(INI)) - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Arlene McCarthy ja Saïd El Khadraoui esittelivät laatimansa mietinnöt.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron .

Puheenvuorot: Ole Christensen (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Olle Ludvigsson S&D-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Pascal Canfin Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Sławomir Witold Nitras, Carl Haglund ja Burkhard Balz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Arlene McCarthy.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Saïd El Khadraoui käytti puheenvuoron .

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.10 ja istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.1.


14. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0316/2010).

Kysymys 15 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Yhteisten teknologia-aloitteiden ylimmän johdon valintakriteerit ja pk-yrityksille annettava tuki.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Salvador Garriga Polledo (laatijan sijainen).

Kysymys 16 (Joanna Senyszyn): Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Sarah Ludford.

Kysymys 17 (Georgios Papanikolaou): Veroparatiiseja ja offshore-toimintaa koskeva kansainvälinen yhteistyö.

Algirdas Šemeta vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke ja Seán Kelly.

Kysymys 18 on peruutettu.

Kysymys 19 (Bernd Posselt): Serbian, Makedonian ja Kosovon välinen rajat ylittävä yhteistyö.

Štefan Füle (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt, Nikolaos Chountis ja Georgios Papanikolaou.

Kysymys 20 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 21 (Nikolaos Chountis): Turkin assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan täysimääräinen täytäntöönpano.

Štefan Füle vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Nikolaos Chountis ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness, James Nicholson ja Pat the Cope Gallagher kyselytunnin järjestämisestä.

Kysymys 22 (Gay Mitchell): Lähi-idän rauha.

Štefan Füle vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Gay Mitchell ja Chris Davies.

Kysymys 26 (Ryszard Czarnecki): Demokratisoinnin eteneminen Georgiassa ja Azerbaidžanissa.

Štefan Füle vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jacek Włosowicz (laatijan sijainen).

Kysymys 32 (Marc Tarabella): Reilun kaupan sääntöjä rikkovat eurooppalaiset maahantuojat.
Kysymys 33 (Linda McAvan): Reilu kauppa.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Linda McAvan.

Kysymys 34 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 35 (Richard Howitt): Luonnos EU:n ja Kolumbian väliseksi vapaakauppasopimukseksi.
Kysymys 36 (David Martin): EU:n ja Kolumbian vapaakauppasopimus.

Karel De Gucht vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Richard Howitt ja David Martin.

Kysymyksiä 25 ja 27-31 ei käsitelty, sillä niiden aiheet ovat jo tämän istuntojakson esityslistalla.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 20.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

15. Uuselintarvikkeet ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Kartika Tamara Liotard esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Claudiu Ciprian Tănăsescu, Peter Liese, Jo Leinen, Oreste Rossi, Krisztina Morvai, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Christofer Fjellner, Christa Klaß ja Licia Ronzulli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Kriton Arsenis, Diane Dodds, Zuzana Roithová ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Puheenvuorot: John Dalli ja Kartika Tamara Liotard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.2.


16. Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Holger Krahmer esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Theodoros Skylakakis, Jo Leinen, Evžen Tošenovský, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Catherine Soullie, Silvia-Adriana Ţicău ja Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Elisabeth Köstinger, Marian-Jean Marinescu ja Eija-Riitta Korhola.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Holger Krahmer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.3.


17. Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Satu Hassi (A7-0149/2010)

Satu Hassi esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Kriton Arsenis S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Chris Davies, Holger Krahmer, Riikka Manner ja Carl Haglund.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Oana Antonescu, Karin Kadenbach ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Satu Hassi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.4.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 444.569/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö