Index 
Jegyzőkönyv
PDF 265kWORD 157k
2010. július 6., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.A spanyol elnökség mérlege (vita)
 5.Az EU és az Amerikai Egyesült Államok között az EU-ból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás *** (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A tagállamok csatlakozása a nemzetközi kiállításokról szóló, 1928. november 22-én Párizsban aláírt egyezményhez *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.A Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv megkötése *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.Megállapodás az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia között a 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.Svájc és Lichtenstein részvétele a FRONTEX tevékenységeiben *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.5.Valdemar Tomasevski mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.6.A túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minősége * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.7.Az Európai Unió balti-tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a jövőbeli kohéziós politikában (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.8.Az EU regionális politikájának hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság leküzdéséhez, különös tekintettel a 2. célkitűzésre (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.9.Az autóbusszal közlekedő utasok jogai ***II (szavazás)
  
6.10.A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai ***II (szavazás)
  
6.11.Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben és az egyéb közlekedési módokhoz való kapcsolódás ***II (szavazás)
  
6.12.A kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményei ***I (szavazás)
  
6.13.A közlekedés fenntartható jövője (szavazás)
  
6.14.A Petíciós Bizottság tevékenységéről szóló éves jelentés - 2009 (szavazás)
  
6.15.A fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítése (szavazás)
  
6.16.Atipikus szerződések, biztos szakmai pályafutások és a szociális párbeszéd új formái (szavazás)
  
6.17.Bizottsági zöld könyv az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Gazdaságirányítás az EU-ban és az eurózónában és a nemzeti költségvetések felügyelete (vita)
 11.Az Európai Központi Bank speciális feladatai az Európai Rendszerkockázati Testület működésének tekintetében * - Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre ***I - Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság ***I - A pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület felállítása ***I - Európai Bankfelügyeleti Hatóság ***I - Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság ***I - Határokon átnyúló válságkezelés a banki ágazatban (vita)
 12.Európai pénzügyi stabilitási eszköz, európai pénzügyi stabilitási mechanizmus és jövőbeli fellépések (vita)
 13.A kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata ***I - A jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazása és a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikái (vita)
 14.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 15.Új élelmiszerek ***II (vita)
 16.Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) ***II (vita)
 17.A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei ***II (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. JÚLIUS 6., KEDD

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A Tanács határozatjavaslata a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

- Javaslat a 2187/2005/EK rendeletnek az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása tekintetében történő módosításáról szóló [...] -i …/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2010)0325 - C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

utalva:

illetékes :

PECH

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

- Az Európai Parlament és a Tanács xxxx/2010/EU rendeletre irányuló javaslata az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás tekintetében történő módosításáról (COM(2010)0336 - C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

utalva:

illetékes :

AGRI

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

2) a parlamenti bizottságok

2.1) ajánlás:

- Ajánlás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Zimbabwe, különös tekintettel Farai Maguwu ügyére

- Fiorello Provera, Oreste Rossi és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Farai Maguwu ügyéről (B7-0415/2010)

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéról, különös tekintettel Farai Maguwu ügyére (B7-0439/2010)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman és Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zimbabwéról, különös tekintettel Farai Maguwu ügyére(B7-0440/2010)

- Judith Sargentini és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Zimbabwéban, különös tekintettel Farai Maguwu ügyére (B7-0441/2010)

- Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah és Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéról, különös tekintettel Farai Maguwu ügyére (B7-0442/2010)

- Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Zimbabwéban, különös tekintettel Farai Maguwu ügyére (B7-0443/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki és Jacek Olgierd Kurski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Zimbabwéról, különös tekintettel Farai Maguwu ügyére (B7-0444/2010)

II.   Venezuela, különös tekintettel Maria Lourdes Afiuni ügyére

- Fiorello Provera, Oreste Rossi és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Maria Lourdes Afiuni ügyéről (B7-0414/2010)

- Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Venezueláról, különös tekintettel Maria Lourdes Afiuni ügyére (B7-0417/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Venezueláról, különös tekintettel Maria Lourdes Afiuni ügyére (B7-0418/2010)

- Véronique De Keyser és Raimon Obiols, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Venezueláról, különös tekintettel Maria Lourdes Afiuni ügyére (B7-0435/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Venezueláról, különös tekintettel Maria Lourdes Afiuni ügyére (B7-0436/2010)

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Antoni Legutko és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Venezueláról és Maria Lourdes Afiuni ügyéről (B7-0437/2010)

- Willy Meyer és Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Venezueláról, különös tekintettel Maria Lourdes Afiuni ügyére (B7-0438/2010)

III.   Észak-Korea

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Oreste Rossi, Mara Bizzotto és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Észak-Koreában(B7-0416/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Észak-Koreában (B7-0445/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler és Gerald Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Észak-Koreáról (Koreai Népi Deokratikus Köztársaság) (B7-0446/2010)

- Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor és Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Észak-Koreáról (B7-0447/2010)

- Charles Tannock, Roger Helmer, James Nicholson, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko és Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Észak-Koreáról (B7-0448/2010)

- Marie-Christine Vergiat és Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Észak-Koreáról (B7-0449/2010)

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş és David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről a Koreai Népi Deokratikus Köztársaság (B7-0450/2010)

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A spanyol elnökség mérlege (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A spanyol elnökség mérlege

José Luis Rodríguez Zapatero (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Paweł Robert Kowal, Niki Tzavela, Werner Langen, aki válaszol Martin Schulz „kék kártyás” kérdésére is, Linda McAvan, Ramon Tremosa i Balcells, Oriol Junqueras Vies, Mario Mauro, Jens Geier, Luis de Grandes Pascual, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Tunne Kelam és Joe Higgins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sándor Tabajdi és Seán Kelly.

Felszólal: José Luis Rodríguez Zapatero és José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök


5. Az EU és az Amerikai Egyesült Államok között az EU-ból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás *** (vita)

Ajánlás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről[11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010- 2010/0178(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Alexander Alvaro előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Stefan De Clerck (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ernst Strasser, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Daniël van der Stoep, független, Simon Busuttil, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Salvatore Iacolino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Carlos Coelho, Zuzana Roithová, Kinga Göncz, Carl Schlyter, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros és Elena Băsescu.

Felszólal: Stefan De Clerck, Cecilia Malmström és Alexander Alvaro.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.7.8-i jegyzőkönyv 6.1. pont .


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra a szavazások órájának szervezéséről, és Sonia Alfano a Líbiában fogva tartott eritreai menekültek egy csoportjának sorsáról.


6.1. A tagállamok csatlakozása a nemzetközi kiállításokról szóló, 1928. november 22-én Párizsban aláírt egyezményhez *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás a tagállamoknak a nemzetközi kiállításokról szóló, 1928. november 22-én Párizsban aláírt, az 1948. május 10-i, 1966. november 16-i és 1972. november 30-i jegyzőkönyvekkel, valamint az 1982. június 24-i módosítással és az 1988. május 31-i módosítással kiegészített egyezményhez való csatlakozásra történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről [08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0248)


6.2. A Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv megkötése *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Jo Leinen (A7-0191/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0249)


6.3. Megállapodás az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia között a 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0250)


6.4. Svájc és Lichtenstein részvétele a FRONTEX tevékenységeiben *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről pedig a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a két államnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvétele módjáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [05707/2010 - C7-0217/2009 - 2009/0073(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Philip Claeys (A7-0172/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0251)


6.5. Valdemar Tomasevski mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Valdemar Tomaševski mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0252)


6.6. A túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minősége * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Tanács a 479/2009/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló rendeletére irányuló javaslatról [COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Othmar Karas (A7-0220/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK, és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0253)

Felszólalások

Othmar Karas az eljárási szabályzat 138. cikke (4) bekezdésének alapján nyilatkozatot tett.


6.7. Az Európai Unió balti-tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a jövőbeli kohéziós politikában (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió balti-tengeri stratégiájáról és a makrorégiók szerepéről a jövőbeli kohéziós politikában [2009/2230(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0254)


6.8. Az EU regionális politikájának hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság leküzdéséhez, különös tekintettel a 2. célkitűzésre (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU regionális politikájának hozzájárulásáról a pénzügyi és gazdasági válság leküzdéséhez, különös tekintettel a 2. célkitűzésre [2009/2234(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0255)

Felszólalások

Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy név szerint szavazzanak (a javaslatot elfogadják).


6.9. Az autóbusszal közlekedő utasok jogai ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2010)0256)


6.10. A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai ***II (szavazás)

Ajánlástervezet második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2010)0257)


6.11. Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben és az egyéb közlekedési módokhoz való kapcsolódás ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából az első olvasat során kialakított álláspontról [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2010)0258)


6.12. A kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményei ***I (szavazás)

Jelentés a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0259)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0259)


6.13. A közlekedés fenntartható jövője (szavazás)

Jelentés a közlekedés fenntartható jövőjéről [2009/2096(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0260)

Felszólalások

Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a javaslat egészéről név szerint szavazzanak (a javaslatot elfogadják).


6.14. A Petíciós Bizottság tevékenységéről szóló éves jelentés - 2009 (szavazás)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2009-es év során folytatott tanácskozásairól [2009/2139(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0261)


6.15. A fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítése (szavazás)

Jelentés a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítéséről, a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítéséről [2009/2221(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0262)

°
° ° °

Graham Watson az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökeként üdvözli az indiai parlament alsóházának (Lok Sabha) küldöttségét.

°
° ° °


6.16. Atipikus szerződések, biztos szakmai pályafutások és a szociális párbeszéd új formái (szavazás)

Jelentés az atipikus szerződésekről, biztos szakmai pályafutásokról és a szociális párbeszéd új formáiról [2009/2220(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0263)


6.17. Bizottsági zöld könyv az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról (szavazás)

Jelentés az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról szóló bizottsági zöld könyvről [2009/2153(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0264)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Othmar Karas-jelentés - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan és Syed Kamall

Wojciech Michał Olejniczak-jelentés - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė és Inese Vaidere

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou-jelentés - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan és Syed Kamall

Antonio Cancian - Ajánlás második olvasatra - A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová és Marian Harkin

Dirk Sterckx-jelentés - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Mathieu Grosch-jelentés - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi és Hannu Takkula

Carlos José Iturgaiz Angulo-jelentés - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere és Seán Kelly

Emilie Turunen-jelentés - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pascale Gruny-jelentés - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

José Manuel Fernandes-jelentés - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė és Zuzana Roithová


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Hans-Peter Martin közli, hogy szavazógépe nem működött az első négy név szerinti szavazásnál.


(A 13.05-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Gianluca Susta közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. Gazdaságirányítás az EU-ban és az eurózónában és a nemzeti költségvetések felügyelete (vita)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Gazdaságirányítás az EU-ban és az eurózónában és a nemzeti költségvetések felügyelete.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Stephen Hughes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Marine Le Pen, független.

Felszólal: José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.


11. Az Európai Központi Bank speciális feladatai az Európai Rendszerkockázati Testület működésének tekintetében * - Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre ***I - Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság ***I - A pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület felállítása ***I - Európai Bankfelügyeleti Hatóság ***I - Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság ***I - Határokon átnyúló válságkezelés a banki ágazatban (vita)

Jelentés az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Jelentés az 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Jelentés a pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Jelentés az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a határokon átnyúló válságkezelésről a banki ágazatban [2010/2006(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo és Sven Giegold előterjeszti a jelentéseket.

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner és Elisa Ferreira előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság tagja) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sebastian Valentin Bodu (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0168/2010), Françoise Castex (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (az AFCO bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ivo Strejček, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Martin Ehrenhauser, független, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri és Jean-Pierre Audy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly és Gay Mitchell.

Felszólal: Michel Barnier.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner és Elisa Ferreira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.5. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.6. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.7. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.8. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.9. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.11. pont és 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.12. pont .


12. Európai pénzügyi stabilitási eszköz, európai pénzügyi stabilitási mechanizmus és jövőbeli fellépések (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0095/2010) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai pénzügyi stabilizációs eszköz és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus, valamint a jövőbeli intézkedések (B7-0318/2010)

Sharon Bowles kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

ELNÖKÖL: Silvana KOCH-MEHRIN
alelnök

Michel Barnier (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anni Podimata, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig és Pervenche Berès.

Felszólal: Michel Barnier.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, az európai pénzügyi stabilizációs eszközről és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusról, valamint a jövőbeli intézkedésekről (B7-0410/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.13. pont .


13. A kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata ***I - A jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazása és a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikái (vita)

Jelentés a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Jelentés a jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazásáról és a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikáiról (2010/2009(INI)) - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Arlene McCarthy és Saïd El Khadraoui előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ole Christensen (az EMPL bizottság véleményének előadója), Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olle Ludvigsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pascal Canfin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Sławomir Witold Nitras, Carl Haglund és Burkhard Balz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer és Mairead McGuinness.

Felszólal: Michel Barnier és Arlene McCarthy.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Saïd El Khadraoui.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.10. pont és 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.1. pont .


14. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0316/2010).

15. kérdés: (Cristina Gutiérrez-Cortines): Kiválasztási feltételek a közös technológiai kezdeményezések (JTI) felsővezetői és kiemelt fontosságú posztjaira, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása.

Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Salvador Garriga Polledo (a szerző helyettese) kiegészítő kérdésére.

16. kérdés: (Joanna Senyszyn): Az Európai Unió csatlakozása az emberi jogok védelméről szóló európai egyezményhez.

Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Sarah Ludford kiegészítő kérdéseire.

17. kérdés: (Georgios Papanikolaou): Az adóparadicsomokkal és az offshore-cégekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködés.

Algirdas Šemeta válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

A 18. kérdést visszavonták.

19. kérdés: (Bernd Posselt): Szerbia, Macedónia és Koszovó határokon átnyúló együttműködése.

Štefan Füle (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Nikolaos Chountis és Georgios Papanikolaou kiegészítő kérdéseire.

A 20. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

21. kérdés: (Nikolaos Chountis): A társulási megállapodás és a kiegészítő jegyzőkönyv teljes körű alkalmazása Törökország által.

Štefan Füle válaszol a kérdésre, illetve Nikolaos Chountis és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

Felszólal: Mairead McGuinness, James Nicholson és Pat the Cope Gallagher a kérdések órájának szervezéséről.

22. kérdés: (Gay Mitchell): A közel-keleti béke.

Štefan Füle válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell és Chris Davies kiegészítő kérdéseire.

26. kérdés: (Ryszard Czarnecki): Előrelépések a grúziai és azerbajdzsáni demokratizálódás folyamatában.

Štefan Füle válaszol a kérdésre, illetve Jacek Włosowicz (a szerző helyettese) kiegészítő kérdésére.

32. kérdés: (Marc Tarabella): A méltányos kereskedelem szabályainak megsértése az európai importőrök által.
33. kérdés: (Linda McAvan): Méltányos kereskedelem.

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre, illetve Linda McAvan kiegészítő kérdésére.

A 34. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

35. kérdés: (Richard Howitt): Az EU és Kolumbia közötti szabadkereskedelmi megállapodás-tervezet.
36. kérdés: (David Martin): Az EU és Kolumbia közötti szabadkereskedelmi megállapodás.

Karel De Gucht válaszol a kérdésekre, illetve Richard Howitt és David Martin kiegészítő kérdéseire.

A 25. és 27–31. kérdéssel nem foglalkoznak, mivel azok már szerepelnek az aktuális ülés napirendjében.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 20.30-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

15. Új élelmiszerek ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az új élelmiszerekről, az 1331/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK rendelet és az 1852/2001 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Kartika Tamara Liotard előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daciana Octavia Sârbu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Claudiu Ciprian Tănăsescu, független, Peter Liese, Jo Leinen, Oreste Rossi, Krisztina Morvai, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Christofer Fjellner, Christa Klaß és Licia Ronzulli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Kriton Arsenis, Diane Dodds, Zuzana Roithová és Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Felszólal: John Dalli és Kartika Tamara Liotard.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.2. pont .


16. Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az ipari kibocsátásokról (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadására tekintettel [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Holger Krahmer előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Theodoros Skylakakis, Jo Leinen, Evžen Tošenovský, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Catherine Soullie, Silvia-Adriana Ţicău és Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Elisabeth Köstinger, Marian-Jean Marinescu és Eija-Riitta Korhola.

Felszólal: Janez Potočnik és Holger Krahmer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.3. pont .


17. A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet első olvasatban történő elfogadására irányuló tanácsi álláspontról [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Satu Hassi (A7-0149/2010)

Satu Hassi előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kriton Arsenis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Chris Davies, Holger Krahmer, Riikka Manner és Carl Haglund.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Oana Antonescu, Karin Kadenbach és Jaroslav Paška.

Felszólal: Janez Potočnik és Satu Hassi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.4. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 444.569/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat