Indeks 
Protokół
PDF 254kWORD 155k
Wtorek, 6 lipca 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Podsumowanie prezydencji hiszpańskiej (debata)
 5.Umowa między UE i USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów *** (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Przystąpienie do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Zawarcie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Uczestnictwo Szwajcarii i Liechtensteinu w działaniach agencji FRONTEX *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Waldemara Tomaszewskiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Jakość danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze specjalnym odniesieniem do celu 2 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***II (głosowanie)
  
6.10.Prawa pasażerów podróżujących drogą morską lub żeglugą śródlądową ***II (głosowanie)
  
6.11.Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***II (głosowanie)
  
6.12.Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z portów ***I (głosowanie)
  
6.13.Zrównoważona przyszłość transportu (głosowanie)
  
6.14.Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 (głosowanie)
  
6.15.Wspieranie dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawa statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe (głosowanie)
  
6.16.Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego (głosowanie)
  
6.17.Zielona księga Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Zarządzanie gospodarcze w UE i w strefie euro oraz nadzór nad budżetami krajowymi (debata)
 11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego * - Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I - Europejski organ ds. rynków finansowych ***I - Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanawienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Europejski Organ Nadzoru Bankowego ***I - Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ***I - Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (debata)
 12.Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (debata)
 13.Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I - Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Komisji)
 15.Nowa żywność ***II (debata)
 16.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***II (debata)
 17.Obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek drewno i jego pochodne ***II (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

WTOREK 6 LIPCA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/... z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund (COM(2010)0325 - C7-0156/2010 - 2010/0175(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego (COM(2010)0336 - C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący poinformował, że zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

2) przez komisje parlamentarne

2.1) zalecenie

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) – komisja LIBE - Sprawozdawca: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Łamanie praw człowieka w Zimbabwe, w szczególności sprawa Faraia Maguwu

- Fiorello Provera, Oreste Rossi i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, w sprawie Faraia Maguwu (B7-0415/2010)

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie Zimbabwe, a w szczególności sprawy Faraia Maguwu (B7-0439/2010)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman i Ana Gomes w imieniu grupy S&D, w sprawie Zimbabwe, a w szczególności sprawy Faraia Maguwu (B7-0440/2010)

- Judith Sargentini i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie łamania praw człowieka w Zimbabwe, a w szczególności sprawy Faraia Maguwu (B7-0441/2010)

- Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah i Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, w sprawie Zimbabwe, a w szczególności sprawy Faraia Maguwu (B7-0442/2010)

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie praw człowieka w Zimbabwe, a w szczególności sprawy Faraia Maguwu (B7-0443/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki i Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy ECR, w sprawie Zimbabwe, a w szczególności sprawy Faraia Maguwu (B7-0444/2010)

II.   Wenezuela, w szczególności sprawa Marii Lourdes Afiuni

- Fiorello Provera, Oreste Rossi i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, w sprawie Marii Lourdes Afiuni (B7-0414/2010)

- Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie Wenezueli, a w szczególności sprawy Marii Lourdes Afiuni (B7-0417/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie Wenezueli, a w szczególności sprawy Marii Lourdes Afiuni (B7-0418/2010)

- Véronique De Keyser i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, w sprawie Wenezueli, a w szczególności sprawy Marii Lourdes Afiuni (B7-0435/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Wenezueli, a w szczególności sprawy Marii Lourdes Afiuni (B7-0436/2010)

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Antoni Legutko i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie Wenezueli i sprawy Marii Lourdes Afiuni (B7-0437/2010)

- Willy Meyer i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Wenezueli, a w szczególności sprawy Marii Lourdes Afiuni (B7-0438/2010)

III.   Korea Północna

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Oreste Rossi, Mara Bizzotto i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka w Korei Północnej (B7-0416/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie Korei Północnej(B7-0445/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler i Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Korei Północnej (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna) (B7-0446/2010)

- Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor i Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, w sprawie Korei Północnej (B7-0447/2010)

- Charles Tannock, Roger Helmer, James Nicholson, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko i Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, w sprawie Korei Północnej (B7-0448/2010)

- Marie-Christine Vergiat i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Korei Północnej (B7-0449/2010)

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş i David Martin w imieniu grupy S&D, w sprawie łamania praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (B7-0450/2010)

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


4. Podsumowanie prezydencji hiszpańskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie prezydencji hiszpańskiej

José Luis Rodríguez Zapatero (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Paweł Robert Kowal, Niki Tzavela, Werner Langen, który odpowiedział na pytanie zadane z ramach procedury niebieskiej kartki, Martin Schulz, Linda McAvan, Ramon Tremosa i Balcells, Oriol Junqueras Vies, Mario Mauro, Jens Geier, Luis de Grandes Pascual, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Tunne Kelam i Joe Higgins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sándor Tabajdi i Seán Kelly.

Głos zabrali: José Luis Rodríguez Zapatero i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący


5. Umowa między UE i USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów *** (debata)

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów [11222/2010/REV.1 i COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Alexander Alvaro przedstawił zalecenie.

Głos zabrali: Stefan De Clerck (urzędujący Przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ernst Strasser w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, i Daniël van der Stoep niezrzeszony, Simon Busuttil, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Carlos Coelho, Zuzana Roithová, Kinga Göncz, Carl Schlyter, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Stefan De Clerck, Cecilia Malmström i Alexander Alvaro.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 8 lipca 2010 r.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w sprawie organizacji głosowania i Sonia Alfano w sprawie losu imigrantów z Erytrei aresztowanych w Libii.

°
° ° °


6.1. Przystąpienie do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do przystąpienia do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. i uzupełnionej protokołami z dnia 10 maja 1948 r., 16 listopada 1966 r., 30 listopada 1972 r. oraz zmianą z dnia 24 czerwca 1982 r. i zmianą z dnia 31 maja 1988 r. [08100/2010 - C7-0105/2010- 2010/0015(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0248)


6.2. Zawarcie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego [09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Jo Leinen (A7-0191/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0249)


6.3. Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji [05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0250)


6.4. Uczestnictwo Szwajcarii i Liechtensteinu w działaniach agencji FRONTEX *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii porozumienia między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej [05707/2010 - C7-0217/2009 - 2009/0073(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Philip Claeys (A7-0172/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0251)


6.5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Waldemara Tomaszewskiego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Waldemara Tomaszewskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0252)


6.6. Jakość danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu [COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Othmar Karas (A7-0220/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0253)

Wystąpienia

Othmar Karas złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.


6.7. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz roli makroregionów w przyszłej polityce spójności [2009/2230(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0254)


6.8. Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze specjalnym odniesieniem do celu 2 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wkładu polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem celu 2 [2009/2234(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0255)

Wystąpienia

Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania imiennego (wniosek ten został przyjęty).


6.9. Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0256)


6.10. Prawa pasażerów podróżujących drogą morską lub żeglugą śródlądową ***II (głosowanie)

Projekt zalecenia do drugiego czytania dotyczący stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0257)


6.11. Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

STANOWISKO RADYSTANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P7_TA(2010)0258)


6.12. Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z portów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE [COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0259)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0259)


6.13. Zrównoważona przyszłość transportu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zrównoważonej przyszłości transportu [2009/2096(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0260)

Wystąpienia

Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE zwróciła się o przeprowadzenie głosowania imiennego nad całym wnioskiem (wniosek został przyjęty).


6.14. Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2009 [2009/2139(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0261)


6.15. Wspieranie dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawa statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe [2009/2221(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0262)

°
° ° °

Graham Watson jako przewodniczący Delegacji do spraw stosunków z Indiami powitał delegację Izby Ludowej (Lok Sabha) Parlamentu Indii.

°
° ° °


6.16. Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nietypowych umów o pracę, pewnej ścieżki kariery, flexicurity oraz nowych form dialogu socjalnego [2009/2220(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0263)


6.17. Zielona księga Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej [2009/2153(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0264)


7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Othmara Karasa - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Wojciecha Michała Olejniczaka - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Inese Vaidere

Sprawozdanie Rodi Kratsy-Tsagaropoulou - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan i Syed Kamall

Zalecenie do drugiego czytania Antonio Cancian A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová i Marian Harkin

Sprawozdanie Dirka Sterckxa - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Sprawozdanie Mathieu Groscha - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi i Hannu Takkula

Sprawozdanie Carlosa José Iturgaiza Angulo - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere i Seán Kelly

Sprawozdanie Emilie Turunen - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Sprawozdanie Pascale Gruny - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

Sprawozdanie José Manuela Fernandesa - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Zuzana Roithová


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Hans-Peter Martin poinformował, że jego urządzenie do głosowania nie działało podczas pierwszych czterech głosowań imiennych.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Gianluca Susta poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Zarządzanie gospodarcze w UE i w strefie euro oraz nadzór nad budżetami krajowymi (debata)

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Zarządzanie gospodarcze w UE i w strefie euro oraz nadzór nad budżetami krajowymi.

José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD i Marine Le Pen niezrzeszona.

Głos zabrał José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.


11. Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego * - Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I - Europejski organ ds. rynków finansowych ***I - Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanawienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I - Europejski Organ Nadzoru Bankowego ***I - Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ***I - Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [05551/2010 - C7-0014/2010- 2009/0141(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Sprawozdanie zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym [2010/2006(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo i Sven Giegold przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner i Elisa Ferreira przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Olli Rehn (członek Komisji) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Sebastian Valentin Bodu (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Martin Ehrenhauser niezrzeszony, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri i Jean-Pierre Audy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly i Gay Mitchell.

Głos zabrał Michel Barnier.

PRZEWODNICZĄCY: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner i Elisa Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.6 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.7 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.8 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.9 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r., pkt 8.11 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r. i pkt 8.12 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.


12. Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (debata)

Pytanie ustne (O-0095/2010) zadane przez Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (B7-0318/2010)

Sharon Bowles zadała pytanie ustne.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Anni Podimata w imieniu grupy S&D i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig i Pervenche Berès.

Głos zabrał Michel Barnier.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, w sprawie europejskiego instrumentu stabilizacji finansowej i europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej oraz działań na przyszłość (B7-0410/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.


13. Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I - Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń [COM(2009)0362 - C7-0096/2009- 2009/0099(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Sprawozdanie w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych oraz polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009(INI)) - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Arlene McCarthy i Saïd El Khadraoui przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Ole Christensen (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Olle Ludvigsson w imieniu grupy S&D, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, Franz Obermayr niezrzeszony, Sławomir Witold Nitras, Carl Haglund i Burkhard Balz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Michel Barnier i Arlene McCarthy.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Saïd El Khadraoui.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r. i pkt 8.1 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.


14. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0316/2010).

Pytanie 15 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Kryteria wyboru wyższej kadry kierowniczej i osób na eksponowanych stanowiskach we wspólnych inicjatywach technologicznych (WIT) i wsparcie dla MŚP.

Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Salvador Garriga Polledo (zastępca autora).

Pytanie 16 (Joanna Senyszyn): Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji praw człowieka.

Algirdas Šemeta (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowały Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Sarah Ludford.

Pytanie 17 (Georgios Papanikolaou): Współpraca międzynarodowa w dziedzinie rajów podatkowych i spółek offshore.

Algirdas Šemeta udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke i Seán Kelly.

Pytanie 18 zostało wycofane.

Pytanie 19 (Bernd Posselt): Współpraca transgraniczna między Serbią, Macedonią i Kosowem.

Štefan Füle (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Nikolaos Chountis i Georgios Papanikolaou.

Z powodu nieobecności pytającego pytanie 20 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 21 (Nikolaos Chountis): Pełne wdrożenie przez Turcję układu o stowarzyszeniu i protokołu dodatkowego.

Štefan Füle udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Nikolaos Chountis i Seán Kelly.

Głos zabrali: Mairead McGuinness, James Nicholson i Pat the Cope Gallagher w sprawie organizacji tury pytań.

Pytanie 22 (Gay Mitchell): Pokój na Bliskim Wschodzie.

Štefan Füle udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Gay Mitchell i Chris Davies.

Pytanie 26 (Ryszard Czarnecki): Postępy demokratyzacji w Gruzji i Azerbejdżanie.

Štefan Füle udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Jacek Włosowicz (zastępca autora).

Pytanie 32 (Marc Tarabella): Łamanie zasad sprawiedliwego handlu przez europejskich importerów.

Pytanie 33 (Linda McAvan): Sprawiedliwy handel.

Karel De Gucht (członek Komisji) odpowiedział na pytania oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Linda McAvan.

Z powodu nieobecności pytającego pytanie 34 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 35 (Richard Howitt): Projekt umowy o wolnym handlu między UE i Kolumbią.
Pytanie 36 (David Martin): Umowa o wolnym handlu między UE i Kolumbią.

Karel De Gucht odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Richard Howitt i David Martin.

Pytania 25 i 27 do 31 nie zostały zadane, gdyż ich temat znalazł się już w porządku dziennym tej sesji.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.30 i wznowione o godz. 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

15. Nowa żywność ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Kartika Tamara Liotard przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu niezrzeszony, Peter Liese, Jo Leinen, Oreste Rossi, Krisztina Morvai, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Christofer Fjellner, Christa Klaß i Licia Ronzulli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Kriton Arsenis, Diane Dodds, Zuzana Roithová i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Głos zabrali: John Dalli i Kartika Tamara Liotard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.


16. Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska przyjętego przez Radę w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Holger Krahmer przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Theodoros Skylakakis, Jo Leinen, Evžen Tošenovský, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Catherine Soullie, Silvia-Adriana Ţicău i Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Elisabeth Köstinger, Marian-Jean Marinescu i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Holger Krahmer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.


17. Obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek drewno i jego pochodne ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Satu Hassi (A7-0149/2010)

Satu Hassi przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Kriton Arsenis w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Chris Davies, Holger Krahmer, Riikka Manner i Carl Haglund.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Oana Antonescu, Karin Kadenbach i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Satu Hassi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 444.569/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności