Kazalo 
Zapisnik
PDF 242kWORD 147k
Torek, 6. julij 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Ocena dela španskega predsedstva (razprava)
 5.Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti *** (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Pristop držav članic h Konvenciji o mednarodnih razstavah, podpisani 22. novembra 1928 v Parizu *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Sklenitev Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum med Evropsko unijo ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb sklepov Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Sodelovanje Švice in Lihtenštajna pri dejavnostih agencije FRONTEX *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Valdemarja Tomaševskega (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Kakovost statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja in vloga makroregij v prihodnji kohezijski politiki (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Prispevek regionalne politike EU v boju proti finančni in gospodarski krizi, zlasti ob upoštevanju cilja 2 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Pravice potnikov v avtobusnem prevozu ***II (glasovanje)
  6.10.Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***II (glasovanje)
  6.11.Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza ***II (glasovanje)
  6.12.Formalnosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča ali izplujejo iz njih ***I (glasovanje)
  6.13.Trajnostno naravnana prihodnost prometa (glasovanje)
  6.14.Letno poročilo o dejavnostih Odbora za peticije 2009 (glasovanje)
  6.15.Spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom (glasovanje)
  6.16.Nestandardne pogodbe, zanseljive poklicne poti in nove oblike socialnega dialoga (glasovanje)
  6.17.Zelena knjiga Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Gospodarsko upravljanje v EU in euroobmočju ter nadzorovanje nacionalnih proračunov (razprava)
 11.Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko * - Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge ***I - Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I - Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I - Evropski bančni organ ***I - Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ***I - Čezmejno obvladovanje krize v bančnem sektorju (razprava)
 12.Evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in prihodnji ukrepi (razprava)
 13.Kapitalske zahteve za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter nadzorniški pregled politik prejemkov ***I - Prejemki direktorjev javnih družb in politika prejemkov v sektorju finančnih storitev (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 15.Nova živila ***II (razprava)
 16.Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenova) ***II (razprava)
 17.Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode ***II (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

TOREK, 6. JULIJ 2010

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog odločbe Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

- Predlog uredbe (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 glede prepovedi višanja vrednosti ulova in omejitev za ribolov iverke in romba v Baltskem morju, Beltih in Soundu (COM(2010)0325 - C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))

posredovano

pristojni :

PECH

V skladu s členom 124(1) poslovnika je predsednik sporočil, da se bo o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

- Predlog uredbe (EU) št. .../2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) v zvezi s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola (COM(2010)0336 - C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

posredovano

pristojni :

AGRI

V skladu s členom 124(1) poslovnika je predsednik sporočil, da se bo o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

2) od odborov

2.1) priporočilo

- Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Zimbabve, zlasti primer Faraia Maguwuja

- Fiorello Provera, Oreste Rossi in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, o primeru Faraia Maguwuja (B7-0415/2010)

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE, o Zimbabveju, zlasti o primeru Faraia Maguwuja (B7-0439/2010)

- Véronique De Keyser, Michael Cashman in Ana Gomes v imenu skupine S&D, o Zimbabveju, zlasti o primeru Faraia Maguwuja (B7-0440/2010)

- Judith Sargentini in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, o kršitvah človekovih pravic v Zimbabveju, zlasti o primeru Faraia Maguwuja (B7-0441/2010)

- Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah in Csaba Sógor v imenu skupine PPE, o Zimbabveju, zlasti o primeru Faraia Maguwuja (B7-0442/2010)

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o človekovih pravicah v Zimbabveju in primeru Faraia Maguwuja (B7-0443/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki in Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine ECR, o Zimbabveju, zlasti o primeru Faraia Maguwuja (B7-0444/2010)

II.   Venezuela, zlasti primer Marie Lourdes Afiuni

- Fiorello Provera, Oreste Rossi in Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, o primeru Marie Lourdes Afiuni (B7-0414/2010)

- Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, o Venezueli, zlasti o primeru Marie Lourdes Afiuni (B7-0417/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE, o Venezueli, zlasti o primeru Marie Lourdes Afiuni (B7-0418/2010)

- Véronique De Keyser in Raimon Obiols v imenu skupine S&D, o Venezueli, zlasti o primeru Marie Lourdes Afiuni (B7-0435/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, o Venezueli, zlasti o primeru Marie Lourdes Afiuni (B7-0436/2010)

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Antoni Legutko in Adam Bielan v imenu skupine ECR, o Venezueli, zlasti o primeru Marie Lourdes Afiuni (B7-0437/2010)

- Willy Meyer in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, o Venezueli, zlasti o primeru Marie Lourdes Afiuni (B7-0438/2010)

III.   Severna Koreja

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Oreste Rossi, Mara Bizzotto in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, o stanju človekovih pravic v Severni Koreji (B7-0416/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE, o Severni Koreji (B7-0445/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler in Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE, o Severni Koreji (Demokratični ljudski republiki Koreji) (B7-0446/2010)

- Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor in Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, o Severni Koreji (B7-0447/2010)

- Charles Tannock, Roger Helmer, James Nicholson, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko in Konrad Szymański v imenu skupine ECR, o Severni Koreji (B7-0448/2010)

- Marie-Christine Vergiat in Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, o Severni Koreji (B7-0449/2010)

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş in David Martin v imenu skupine S&D, o kršitvah človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji (B7-0450/2010)

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 poslovnika.


4. Ocena dela španskega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Ocena dela španskega predsedstva

José Luis Rodríguez Zapatero (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Paweł Robert Kowal, Niki Tzavela, Werner Langen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Martin Schulz, Linda McAvan, Ramon Tremosa i Balcells, Oriol Junqueras Vies, Mario Mauro, Jens Geier, Luis de Grandes Pascual, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Tunne Kelam in Joe Higgins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski, Andreas Mölzer, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sándor Tabajdi in Seán Kelly.

Govorila sta José Luis Rodríguez Zapatero in José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik


5. Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti *** (razprava)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti [11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Alexander Alvaro je predstavil priporočilo.

Govorila sta Stefan De Clerck (predsedujoči Svetu) in Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Ernst Strasser v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, in Daniël van der Stoep samostojni poslanec, Simon Busuttil, Birgit Sippel, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" so govorili Carlos Coelho, Zuzana Roithová, Kinga Göncz, Carl Schlyter, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Alajos Mészáros in Elena Băsescu.

Govorili so Stefan De Clerck, Cecilia Malmström in Alexander Alvaro.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 8.7.2010.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorila sta Agustín Díaz de Mera García Consuegra o organizaciji časa glasovanja, in Sonia Alfano o dogajanju s skupino eritrejskih izseljencev, ki so bili zadržani v Libiji.


6.1. Pristop držav članic h Konvenciji o mednarodnih razstavah, podpisani 22. novembra 1928 v Parizu *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastilu držav članic za pristop h Konvenciji o mednarodnih razstavah, podpisani 22. novembra 1928 v Parizu in dopolnjeni s protokoli z dne 10. maja 1948, 16. novembra 1966, 30. novembra 1972 ter spremembo z dne 24. junija 1982 in spremembo z dne 31. maja 1988 [08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0248)


6.2. Sklenitev Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja v imenu Evropske unije [09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Jo Leinen (A7-0191/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0249)


6.3. Sporazum med Evropsko unijo ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb sklepov Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in priloge k Sklepu [05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0250)


6.4. Sodelovanje Švice in Lihtenštajna pri dejavnostih agencije FRONTEX *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku Sklepa Sveta o sklenitvi Dogovora v imenu Unije med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije [05707/2010 - C7-0217/2009 - 2009/0073(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Philip Claeys (A7-0172/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0251)


6.5. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Valdemarja Tomaševskega (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Valdemarja Tomaševskega - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0252)


6.6. Kakovost statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem [COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Othmar Karas (A7-0220/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB, in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0253)

Govorili so

Othmar Karas je podal izjavo v skladu s členom 138(4) Poslovnika.


6.7. Strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja in vloga makroregij v prihodnji kohezijski politiki (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja in vlogi makroregij v prihodnji kohezijski politiki [2009/2230(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0254)


6.8. Prispevek regionalne politike EU v boju proti finančni in gospodarski krizi, zlasti ob upoštevanju cilja 2 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o prispevku regionalne politike EU v boju proti finančni in gospodarski krizi, zlasti ob upoštevanju cilja 2 [2009/2234(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0255)

Govorili so

Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE je zahteval poimensko glasovanje (predlog je bil upoštevan).


6.9. Pravice potnikov v avtobusnem prevozu ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2010)0256)


6.10. Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***II (glasovanje)

Osnutek priporočila za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2010)0257)


6.11. Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2010)0258)


6.12. Formalnosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča ali izplujejo iz njih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali izplujejo iz njih in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES [COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0259)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0259)


6.13. Trajnostno naravnana prihodnost prometa (glasovanje)

Poročilo o trajnostno naravnani prihodnosti prometa [2009/2096(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0260)

Govorili so

Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE, ki je zahtevala poimensko glasovanje o celotnem predlogu (predlog je bil upoštevan).


6.14. Letno poročilo o dejavnostih Odbora za peticije 2009 (glasovanje)

Poročilo o o razpravah Odbora za peticije v letu 2009 [2009/2139(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0261)


6.15. Spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom (glasovanje)

Poročilo o spodbujanju dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom [2009/2221(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0262)

°
° ° °

Graham Watson je kot predsednik Delegacije za odnose z Indijo izrekel dobrodošlico delegaciji ljudske zbornice (Lok Sabha) indijskega parlamenta.


6.16. Nestandardne pogodbe, zanseljive poklicne poti in nove oblike socialnega dialoga (glasovanje)

Poročilo o nestandardnih pogodbah, zanesljivih poklicnih poteh, prožni varnosti in novih oblikah socialnega dialoga [2009/2220(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0263)


6.17. Zelena knjiga Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji (glasovanje)

Poročilo o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji [2009/2153(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0264)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Othmar Karas - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Wojciech Michał Olejniczak - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Inese Vaidere

Poročilo: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan in Syed Kamall

Priporočilo za drugo obravnavo Antonio Cancian A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová in Marian Harkin

Poročilo: Dirk Sterckx - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Poročilo: Mathieu Grosch - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi in Hannu Takkula

Poročilo: Carlos José Iturgaiz Angulo - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere in Seán Kelly

Poročilo: Emilie Turunen - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Poročilo: Pascale Gruny - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

Poročilo: José Manuel Fernandes - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Zuzana Roithová


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Hans-Peter Martin je sporočil, da njegova volilna naprava med prvimi štirimi poimenskimi glasovanji ni delovala.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.05, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Gianluca Susta je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Gospodarsko upravljanje v EU in euroobmočju ter nadzorovanje nacionalnih proračunov (razprava)

Izjava predsednika Komisije: Gospodarsko upravljanje v EU in euroobmočju ter nadzorovanje nacionalnih proračunov.

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE, Stephen Hughes v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, in Marine Le Pen samostojna poslanka.

Govoril je José Manuel Barroso.

Razprava se je zaključila.


11. Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko * - Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge ***I - Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I - Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I - Evropski bančni organ ***I - Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ***I - Čezmejno obvladovanje krize v bančnem sektorju (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za vrednostne papirje in trge [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema v Skupnosti in o ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega bančnega organa [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Poročilo s priporočili Komisiji o čezmejnem obvladovanju krize v bančnem sektorju [2010/2006(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo in Sven Giegold so predstavili poročila

PREDSDESTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner in Elisa Ferreira so predstavili poročila

Govorila sta Olli Rehn (član Komisije) in Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Sebastian Valentin Bodu (pripravljalec mnenja odbora JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (pripravljalec mnenja odbora JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (pripravljalec mnenja odbora JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (pripravljalka mnenja odbora JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (pripravljalka mnenja odbora JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (pripravljalec mnenja odbora JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (pripravljalec mnenja odbora AFCO), Markus Ferber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Ivo Strejček v imenu skupine ECR, Thomas Händel v imenu skupine GUE/NGL, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Martin Ehrenhauser samostojni poslanec, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri in Jean-Pierre Audy.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly in Gay Mitchell.

Govoril je Michel Barnier.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner in Elisa Ferreira.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 7.7.2010, točka 8.6 zapisnika z dne 7.7.2010, točka 8.7 zapisnika z dne 7.7.2010, točka 8.8 zapisnika z dne 7.7.2010, točka 8.9 zapisnika z dne 7.7.2010, točka 8.11 zapisnika z dne 7.7.2010 in točka 8.12 zapisnika z dne 7.7.2010.


12. Evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in prihodnji ukrepi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0095/2010), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in prihodnji ukrepi (B7-0318/2010)

Sharon Bowles je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

PREDSEDSTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsednica

Michel Barnier (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Anni Podimata v imenu skupine S&D, in Pervenche Berès.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig in Pervenche Berès.

Govoril je Michel Barnier.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Sharon Bowles v imenu odbora ECON o evropskem instrumentu za finančno stabilnost in Evropskem mehanizmu za finančno stabilizacijo ter prihodnjih ukrepih (B7-0410/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 7.7.2010.


13. Kapitalske zahteve za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter nadzorniški pregled politik prejemkov ***I - Prejemki direktorjev javnih družb in politika prejemkov v sektorju finančnih storitev (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Poročilo o prejemkih direktorjev javnih družb in politiki prejemkov v sektorju finančnih storitev (2010/2009(INI)) - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Arlene McCarthy in Saïd El Khadraoui sta predstavila poročili.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Ole Christensen (pripravljalec mnenja odbora EMPL), Othmar Karas v imenu skupine PPE, Olle Ludvigsson v imenu skupine S&D, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Pascal Canfin v imenu skupine Verts/ALE, Franz Obermayr samostojni poslanec, Sławomir Witold Nitras, Carl Haglund in Burkhard Balz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer in Mairead McGuinness.

Govorila sta Michel Barnier in Arlene McCarthy.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govoril je Saïd El Khadraoui.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 7.7.2010 in točka 8.1 zapisnika z dne 7.7.2010.


14. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B7-0316/2010).

Vprašanje 15 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Izbirna merila za višje vodstvene in visoke izvršilne uslužbence pri skupnih tehnoloških pobudah ter podpora malim in srednjim podjetjem.

Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Salvador Garriga Polledo (namesto vlagatelja).

Vprašanje 16 (Joanna Senyszyn): Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic.

Algirdas Šemeta (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavile Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Sarah Ludford.

Vprašanje 17 (Georgios Papanikolaou): Mednarodno sodelovanje v zvezi z davčnimi oazami in t. i. offshore podjetji.

Algirdas Šemeta je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke in Seán Kelly.

Vprašanje 18 je bilo umaknjeno.

Vprašanje 19 (Bernd Posselt): Čezmejno sodelovanje med Srbijo, Makedonijo in Kosovom.

Štefan Füle (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bernd Posselt, Nikolaos Chountis in Georgios Papanikolaou.

Vprašanje 20 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 21 (Nikolaos Chountis): Turčija in njeno celovito izvajanje pridružitvenega sporazuma in dodatnega protokola.

Štefan Füle je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Nikolaos Chountis in Seán Kelly.

Govorili so Mairead McGuinness, James Nicholson in Pat the Cope Gallagher o organizaciji časa za vprašanja.

Vprašanje 22 (Gay Mitchell): Bližnjevzhodni mirovni proces.

Štefan Füle je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Gay Mitchell in Chris Davies.

Vprašanje 26 (Ryszard Czarnecki): Demokratični napredek v Gruziji in Azerbajdžanu.

Štefan Füle je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Jacek Włosowicz (namesto vlagatelja).


Vprašanje 32 (Marc Tarabella): Kršenje pravil pravične trgovine s strani evropskih uvoznikov.
Vprašanje 33 (Linda McAvan): Pravična trgovina.

Karel De Gucht (član Komisije) je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatno vprašanje, ki ga je postavila Linda McAvan.

Vprašanje 34 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 35 (Richard Howitt): Osnutek sporazuma o prosti trgovini med EU in Kolumbijo.
Vprašanje 36 (David Martin): Sporazum o prosti trgovini med EU in Kolumbijo.

Karel De Gucht je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatno vprašanje, ki sta jih postavila Richard Howitt in David Martin.

Vprašanja 25 in 27-31 niso bila obravnavana, ker so se nanašala na zadeve, ki so že bile na dnevnem redu tega zasedanja.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.30, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

15. Nova živila ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, o spremembi Uredbe (ES) št. 1331/2008 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 in Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Kartika Tamara Liotard je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je John Dalli (član Komisije).

Govorili so Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Daciana Octavia Sârbu v imenu skupine S&D, Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Anna Rosbach v imenu skupine EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu samostojni poslanec, Peter Liese, Jo Leinen, Oreste Rossi, Krisztina Morvai, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Christofer Fjellner, Christa Klaß in Licia Ronzulli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Kriton Arsenis, Diane Dodds, Zuzana Roithová in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Govorila sta John Dalli in Kartika Tamara Liotard.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 7.7.2010.


16. Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenova) ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenova) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Holger Krahmer je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Oreste Rossi v imenu skupine EFD, Theodoros Skylakakis, Jo Leinen, Evžen Tošenovský, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Catherine Soullie, Silvia-Adriana Ţicău in Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Elisabeth Köstinger, Marian-Jean Marinescu in Eija-Riitta Korhola.

Govorila sta Janez Potočnik in Holger Krahmer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 7.7.2010.


17. Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Satu Hassi (A7-0149/2010)

Satu Hassi je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije).

Govorili so Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Kriton Arsenis v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Julie Girling v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Anna Rosbach v imenu skupine EFD, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Chris Davies, Holger Krahmer, Riikka Manner in Carl Haglund.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Oana Antonescu, Karin Kadenbach in Jaroslav Paška.

Govorila sta Janez Potočnik in Satu Hassi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 7.7.2010.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 444.569/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov