Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург

6. Програма за дейността на белгийското председателство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Програма за дейността на белгийското председателство

Yves Leterme (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth и Joseph Daul относно протичането на разискването, Nigel Farage, от името на групата EFD, Philip Claeys, независим член на ЕП, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Андрей Ковачев, Wim van de Camp, Anne Delvaux и Marisa Matias.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan и Mirosław Piotrowski.

Изказаха се: José Manuel Barroso и Yves Leterme

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност