Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2746(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0407/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0407/2010

Συζήτηση :

PV 07/07/2010 - 7
CRE 07/07/2010 - 7

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0278

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

7. Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Steven Vanackere (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Timo Soini, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai και Ria Oomen-Ruijten.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Steven Vanackere.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0407/2010)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου