Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0816(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0228/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0228/2010

Συζήτηση :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0280

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

12. Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok και Guy Verhofstadt για να παρουσιάσουν την έκθεση A7-0228/2010.

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Ivo Strejček (αναπληρώνοντας τον εισηγητή της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Roberto Gualtieri (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ulrike Lunacek (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Ivailo Kalfin (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski και Ria Oomen-Ruijten.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt και Elmar Brok.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου