Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 juli 2010 - Strasbourg

16. Oljeletning och oljeutvinning – risker, ansvar och reglering (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Oljeletning och oljeutvinning – risker, ansvar och reglering

Paul Magnette (rådets tjänstgörande ordförande), Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis och Licia Ronzulli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu och Petru Constantin Luhan.

Talare: Günther Oettinger, Maria Damanaki och Paul Magnette.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy