Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Поправка на приет текст (член 216 от Правилника за дейността)
 4.Внесени документи
 5.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 6.Програма за дейността на белгийското председателство (разискване)
 7.Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (гласуване) (член 138 от Правилника за дейността)
  
8.2.Нови храни ***II (гласуване)
  
8.3.Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (преработен текст) ***II (гласуване)
  
8.4.Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***II (гласуване)
  
8.5.Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) ***I (гласуване)
  
8.6.Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (гласуване)
  
8.7.Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)
  
8.8.Европейски банков орган ***I (гласуване)
  
8.9.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) ***I (гласуване)
  
8.10.Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията ***I (гласуване)
  
8.11.Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск * (гласуване)
  
8.12.Трансгранично управление на кризи в банковия сектор (гласуване)
  
8.13.Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране - бъдещи действия (гласуване)
  
8.14.Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Организация и функциониране на Европейската служба за външна дейност * - Европейска служба за външна дейност (разискване)
 13.Косово - Албания (разискване)
 14.Искане за защита на парламентарен имунитет
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Проучване на петролните залежи и тяхното извличане - рискове, отговорност и регламентиране (разискване)
 17.Положението в Киргизстан (разискване)
 18.AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (разискване)
 19.Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (191 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (2313 kb) 
 
Протокол (139 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (343 kb) Резултати от поименно гласуване (1680 kb) 
 
Протокол (259 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (571 kb) Резултати от поименно гласуване (1455 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност