Показалец 
Протокол
PDF 259kWORD 139k
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Поправка на приет текст (член 216 от Правилника за дейността)
 4.Внесени документи
 5.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 6.Програма за дейността на белгийското председателство (разискване)
 7.Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (гласуване) (член 138 от Правилника за дейността)
  
8.2.Нови храни ***II (гласуване)
  
8.3.Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (преработен текст) ***II (гласуване)
  
8.4.Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***II (гласуване)
  
8.5.Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) ***I (гласуване)
  
8.6.Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (гласуване)
  
8.7.Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)
  
8.8.Европейски банков орган ***I (гласуване)
  
8.9.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) ***I (гласуване)
  
8.10.Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията ***I (гласуване)
  
8.11.Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск * (гласуване)
  
8.12.Трансгранично управление на кризи в банковия сектор (гласуване)
  
8.13.Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране - бъдещи действия (гласуване)
  
8.14.Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Организация и функциониране на Европейската служба за външна дейност * - Европейска служба за външна дейност (разискване)
 13.Косово - Албания (разискване)
 14.Искане за защита на парламентарен имунитет
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Проучване на петролните залежи и тяхното извличане - рискове, отговорност и регламентиране (разискване)
 17.Положението в Киргизстан (разискване)
 18.AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (разискване)
 19.Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

СРЯДА, 7 ЮЛИ 2010 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят отбелязва 5-та годишнина от терористичните атентати в Лондон на 7 юли 2005 г. и заявява отново, че Парламентът винаги ще осъжда всеки терористичен акт.


3. Поправка на приет текст (член 216 от Правилника за дейността)

Председателят обявява, че е получил поправка към резолюция, приета от Парламента на 17 юни 2010 г., относно наводненията в държавите от Централна Европа и по-специално Полша, Чешката република, Словакия и Унгария, както и във Франция (P7_TA(2010)0241), в която трябва да бъде добавена Румъния в списъка на страните, засегнати от наводненията.

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Текстът на поправката е на разположение на сайта "Séance en direct".


4. Внесени документи

Внесен е следният доклад

от комисията AFET:

- Доклад относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) – комисия AFET - Докладчик: Elmar Brok (A7-0228/2010)


5. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента е предаден следният проект на мерки по прилагане в рамките на процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - срок: 15/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI


6. Програма за дейността на белгийското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програма за дейността на белгийското председателство

Yves Leterme (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth и Joseph Daul относно протичането на разискването, Nigel Farage, от името на групата EFD, Philip Claeys, независим член на ЕП, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Андрей Ковачев, Wim van de Camp, Anne Delvaux и Marisa Matias.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan и Mirosław Piotrowski.

Изказаха се: José Manuel Barroso и Yves Leterme

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

7. Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз

Steven Vanackere (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, David-Maria Sassoli, от името на групата S&D, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Timo Soini, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai и Ria Oomen-Ruijten.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Štefan Füle и Steven Vanackere.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristian Dan Preda, от името на комисията AFET, относно кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз (B7-0407/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 7.7.2010.


(Заседанието, прекъснато в 12.00 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказа се Richard Howitt относно положението на Малдивските острови, след арестуването миналата седмица на членове на опозицията Председателят приема за сведение забележките на оратора).

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (гласуване) (член 138 от Правилника за дейността)

Доклад относно възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (2010/2009(INI)) - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0265)

Изказвания

Saïd El Khadraoui (докладчик) отправи искане за поименно гласуване на доклада. Парламнетът отбелязва своето съгласие с това искане.


8.2. Нови храни ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на Регламент (ЕО) №258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0266)

Изказвания

След гласуването по изменение 9 Licia Ronzulli и Mário David отправиха искане за проверка с електронно гласуване на гласуването по изменение 5. Председателят дава ход на това искане.


8.3. Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (преработен текст) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработен текст) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0267)


8.4. Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Satu Hassi (A7-0149/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0268)

Изказвания

Corien Wortmann-Kool относно списъка на гласуване на групата PPE.


8.5. Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0269)

Изказаха се: Antolín Sánchez Presedo (докладчик), който в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, прави формално предложение пред Парламента относно уместността да се премине към гласуване по проекта на законодателна резолюция Michel Barnier (член на Комисията) и José Manuel García-Margallo y Marfil, от името на групата PPE, който отправя искане за поименно гласуване при окончателното гласуване по докладите A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 и A7-0167/2010.

Чрез поименно гласуване (678 „за“, 4 „против“, 7 „въздържали се“) Парламентът решава да отложи гласуването по проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за отнесен за повторно разглеждане от компетентната комисия.


8.6. Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0270)

Изказа се Sven Giegold (докладчик), който в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, прави формално предложение пред Парламента относно уместността да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Чрез поименно гласуване (665 „за“, 5 „против“ , 10 „въздържали се“), Парламентът решава да отложи гласуването по проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за отнесен за повторно гласуване от компетентната комисия.


8.7. Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски комитет за системен риск [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0271)

Изказа се Sylvie Goulard (докладчик), който в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, прави формално предложение пред Парламента относно уместността да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Чрез поименно гласуване (671 „за“, 5 „против“, 9 „въздържали се“), Парламентът решава да отложи гласуването по проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за отнесен за повторно гласуване от компетентната комисия.


8.8. Европейски банков орган ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0272)

Изказа се José Manuel García-Margallo y Marfil (докладчик), който в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, прави формално предложение пред Парламента относно уместността да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Чрез поименно гласуване (669 „за“, 8 „против“, 9 „въздържали се“), Парламентът решава да отложи гласуването по проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за отнесен за повторно гласуване от компетентната комисия.


8.9. Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Skinner (A7-0170/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0273)

Изказа се Peter Skinner (докладчик), който в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, прави формално предложение пред Парламента относно уместността да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Чрез поименно гласуване (677 „за“, 5 „против“, 7 „въздържали се“), Парламентът решава да отложи гласуването по проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за отнесен за повторно гласуване от компетентната комисия.


8.10. Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0274)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0274)


8.11. Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0275)

Изказа се Ramon Tremosa i Balcells (докладчик), който в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, прави формално предложение пред Парламента относно уместността да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Чрез поименно гласуване (664 „за“, 12 „против“, 5 „въздържали се“), Парламентът решава да отложи гласуването по проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за отнесен за повторно гласуване от компетентната комисия .


8.12. Трансгранично управление на кризи в банковия сектор (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно трансграничното управление на кризи в банковия сектор [2010/2006(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0276)


8.13. Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране - бъдещи действия (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0410/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0277)

Изказвания

Anni Podimata, за да направи уточнение относно изменение 2 и Udo Bullmann, от името на групата S&D, относно изменение 6.


8.14. Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0407/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0278)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan и Syed Kamall

Препоръка за второ четене: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Hannu Takkula

Изказа се Daniel Hannan.

Препоръка за второ четене: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi и Alajos Mészáros

Препоръка за второ четене: Satu Hassi и Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr и Eija-Riitta Korhola

Доклад Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Доклад Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Доклад José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi и Alfredo Pallone

Доклад Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Доклад Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране - бъдещи действия - B7-0410/2010

Anni Podimata и Inese Vaidere

Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan и Anneli Jäätteenmäki


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.35 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Организация и функциониране на Европейската служба за външна дейност * - Европейска служба за външна дейност (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Европейска служба за външна дейност

Изказаха се: Elmar Brok и Guy Verhofstadt, които представят доклада A7-0228/2010.

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление

Изказа се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Filip Kaczmarek (докладчик по становището на комисията DEVE), Ivo Strejček (заместник на докладчика по становището на комисия INTA), Roberto Gualtieri (докладчик по становището на комисията BUDG), Ulrike Lunacek (докладчик по становището на комисията FEMM), Ивайло Калфин (докладчик по становището на комисията CONT), Mario Mauro, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, David Campbell Bannerman, от името на групата EFD, и Lucas Hartong, независим, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Кристиан Вигенин, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski и Ria Oomen-Ruijten.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt и Elmar Brok.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 8.7.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

13. Косово - Албания (разискване)

Изявления на Комисията: Косово и Албания

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявления.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата ECR, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Béla Kovács, независим член на ЕП, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Станимир Илчев, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Кристиан Вигенин, Alf Svensson, Victor Boştinaru и György Schöpflin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Eleni Koppa, Андрей Ковачев, María Muñiz De Urquiza и Zoran Thaler.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor и Кристиан Вигенин.

Изказаха се: Hannes Swoboda, относно организацията на разискванията, и Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Nikolaos Chountis, от името на комисията AFET, относно Албания (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek, от името на комисията AFET, относно процеса на европейска интеграция на Косово (B7-0409/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 8.7.2010 и точка 6.4 от протокола от 8.7.2010.


14. Искане за защита на парламентарен имунитет

Luigi de Magistris е отправил към председателството искане за защита на неговия имунитет и привилегии в рамките на текуща съдбна процедура в Съда на Benevento (Италия).

В съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия и по-специално комисията JURI.


15. Състав на комисиите и делегациите

Председателят е получил от групите PPE и S&D искания за следните назначения:

комисия PECH: Gabriel Mato Adrover на мястото на Salvador Garriga Polledo

Делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея : Marc Tarabella

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


16. Проучване на петролните залежи и тяхното извличане - рискове, отговорност и регламентиране (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Проучване на петролните залежи и тяхното извличане - рискове, отговорност и регламентиране

Paul Magnette (действащ председател на Съвета), Günther Oettinger (член на Комисията) и Maria Damanaki (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Richard Seeber, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis и Licia Ronzulli.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Günther Oettinger, Maria Damanaki и Paul Magnette.

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.30 ч., бе възобновено в 21 heures)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

17. Положението в Киргизстан (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Киргизстан

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Изказаха се: Paolo Bartolozzi, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, Joe Higgins, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Elisabeth Jeggle, Кристиан Вигенин, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis и Joachim Zeller.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Indrek Tarand и Herbert Dorfmann.

Изказаха се: Catherine Ashton и Кристалина Георгиева.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Heidi Hautala, Bart Staes и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Киргизстан (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda и Mario Mauro, от името на групата PPE, относно Киргизстан (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Метин Казак, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно Киргизстан (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin и Henri Weber, от името на групата S&D, относно положението в Киргизстан (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Киргизстан (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Киргизстан (B7-0434/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 8.7.2010.


18. AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.)

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Lena Kolarska-Bobińska, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Seán Kelly, Ulrike Lunacek и Miroslav Mikolášik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann и Georgios Papanikolaou.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman и Linda McAvan, от името на групата S&D, относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells и Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, относно основаващ се на правата на човека подход към ХИВ/СПИН (B7-0421/2010)

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek и Lena Kolarska-Bobińska, от името на групата PPE, относно СПИН/ХИВ във връзка с XVIII международна конференция по въпросите на СПИН (Виена, 18-23 юли 2010 г.) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно основаващ се на права подход към противодействието на ХИВ/СПИН от страна на ЕС (B7-0428/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 8.7.2010.


19. Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik и Seán Kelly.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska и Mario Mauro, от името на групата PPE, относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на Европейския съюз (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen и Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski и Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС (B7-0433/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 8.7.2010.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 444.569/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.10 ч.

Klaus Welle

Diana Wallis

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност