Seznam 
Zápis
PDF 229kWORD 126k
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 216 jednacího řádu)
 4.Předložení dokumentů
 5.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 6.Program činnosti belgického předsednictví (rozprava)
 7.Žádost Islandu o členství v Evropské unii (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a politiky odměňování v odvětví finančních služeb (hlasování) (článek 138 jednacího řádu)
  
8.2.Nové potraviny ***II (hlasování)
  
8.3.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
8.4.Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***II (hlasování)
  
8.5.Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)
  
8.6.Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)
  
8.7.Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika ***I (hlasování)
  
8.8.Evropský orgán pro bankovnictví ***I (hlasování)
  
8.9.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ***I (hlasování)
  
8.10.Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování ***I (hlasování)
  
8.11.Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika * (hlasování)
  
8.12.Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (hlasování)
  
8.13.Evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace a další opatření (hlasování)
  
8.14.Žádost Islandu o členství v Evropské unii (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Organizace a fungování evropské služby pro vnější činnost * – Evropský služba pro vnější činnost (rozprava)
 13.Kosovo – Albánie (rozprava)
 14.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Průzkum ložisek ropy a těžba ropy – rizika, odpovědnost a právní předpisy (rozprava)
 17.Situace v Kyrgyzstánu (rozprava)
 18.HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.–23. července 2010) (rozprava)
 19.Vstup Úmluvy o kazetové munici v platnost dne 1. srpna 2010 a úloha Evropské unie (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 7. ČERVENCE 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda připomněl 5. výročí teroristických útoků v Londýně, ke kterým došlo dne 7. července 2005, a znovu zopakoval, že Parlament odsuzuje jakýkoli teroristický čin.


3. Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 216 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že obdržel opravu k usnesení o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, a ve Francii, které Parlament přijal 17. června 2010 (P7_TA(2010)0241). V usnesení musí být na seznam zemí, kterých se dotkly záplavy, připojeno i Rumunsko.

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Znění opravy je k dispozici na internetových stránkách „Séance en direct“.


4. Předložení dokumentů

Výbor AFET předložil tuto zprávu:

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A7-0228/2010)


5. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byl předložen následující návrh prováděcích opatření, který spadá pod regulativní postup s kontrolou:

- Návrh směrnice Komise o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - lhůta: 15/08/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI


6. Program činnosti belgického předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Program činnosti belgického předsednictví

Yves Leterme (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth a Joseph Daul k průběhu rozpravy, Nigel Farage za skupinu EFD, Philip Claeys nezařazený, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux a Marisa Matias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan a Mirosław Piotrowski.

Vystoupili: José Manuel Barroso a Yves Leterme

Rozprava byla ukončena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
místopředsedkyně

7. Žádost Islandu o členství v Evropské unii (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Žádost Islandu o členství v Evropské unii

Steven Vanackere (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, David-Maria Sassoli za skupinu S&D, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Timo Soini za skupinu EFD, Nick Griffin nezařazený, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai a Ria Oomen-Ruijten.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton a Jaroslav Paška.

Vystoupili: Štefan Füle a Steven Vanackere.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Cristian Dan Preda za výbor AFET o žádosti Islandu o členství v Evropské unii (B7-0407/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 7.7.2010.


(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:00 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupil Richard Howitt k situaci na Maledivách s ohledem na to, že minulý týden byli zatčeni opoziční poslanci (předsedkyně vzala vystoupení poslance na vědomí).

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a politiky odměňování v odvětví finančních služeb (hlasování) (článek 138 jednacího řádu)

Zpráva o odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a o politikách odměňování v odvětví finančních služeb (2010/2009(INI)) - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0265)

Vystoupení

Saïd El Khadraoui (zpravodaj) požádal, aby se o zprávě hlasovalo jmenovitým hlasováním. Parlament tuto žádost schválil.


8.2. Nové potraviny ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. 1331/2008 a zrušuje nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P7_TA(2010)0266)

Vystoupení

Před hlasováním o PN 9 požádali Licia Ronzulli a Mário David, aby bylo hlasování o PN 5 ověřeno elektronicky. Předsedkyně této žádosti vyhověla.


8.3. Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P7_TA(2010)0267)


8.4. Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Satu Hassi (A7-0149/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P7_TA(2010)0268)

Vystoupení

Corien Wortmann-Kool k hlasovacímu seznamu skupiny PPE.


8.5. Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0269)

Vystoupili: Antolín Sánchez Presedo (zpravodaj), který v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení, Michel Barnier (člen Komise) a José Manuel García-Margallo y Marfil za skupinu PPE, který požádal, aby se při konečném hlasování o zprávách A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 a A7-0167/2010 hlasovalo jmenovitě.

Parlament jmenovitým hlasováním (678 pro, 4 proti, 7 zdržení se) rozhodl o odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


8.6. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0270)

Vystoupil Sven Giegold (zpravodaj), který v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament jmenovitým hlasováním (665 pro, 5 proti, 10 zdržení se) rozhodl o odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


8.7. Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0271)

Vystoupila Sylvie Goulard (zpravodajka), která v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinila formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament jmenovitým hlasováním (671 pro, 5 proti, 9 zdržení se) rozhodl o odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


8.8. Evropský orgán pro bankovnictví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0272)

Vystoupil José Manuel García-Margallo y Marfil (zpravodaj), který v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament jmenovitým hlasováním (669 pro, 8 proti, 9 zdržení se) rozhodl o odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


8.9. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Skinner (A7-0170/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0273)

Vystoupil Peter Skinner (zpravodaj), který v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament jmenovitým hlasováním (677 pro, 5 proti, 7 zdržení se) rozhodl o odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


8.10. Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování [KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0274)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0274)


8.11. Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0275)

Vystoupil Ramon Tremosa i Balcells (zpravodaj), který v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu učinil formální návrh Parlamentu, zda má pokračovat hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament jmenovitým hlasováním (664 pro, 12 proti, 5 zdržení se) rozhodl o odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


8.12. Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru [2010/2006(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0276)


8.13. Evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace a další opatření (hlasování)

Návrh usnesení B7-0410/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0277)

Vystoupení

Anni Podimata, aby upřesnila PN 2, a Udo Bullmann za skupinu S&D k PN 6.


8.14. Žádost Islandu o členství v Evropské unii (hlasování)

Návrh usnesení B7-0407/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0278)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan a Syed Kamall

doporučení pro druhé čtení: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Hannu Takkula

Vystoupil Daniel Hannan.

doporučení pro druhé čtení: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi a Alajos Mészáros

doporučení pro druhé čtení: Satu Hassi a Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr a Eija-Riitta Korhola

zpráva Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

zpráva Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

zpráva José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi a Alfredo Pallone

zpráva Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

zpráva Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace a další opatření - B7-0410/2010

Anni Podimata a Inese Vaidere

Žádost Islandu o členství v Evropské unii - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan a Anneli Jäätteenmäki


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Organizace a fungování evropské služby pro vnější činnost * – Evropský služba pro vnější činnost (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Evropský služba pro vnější činnost

Vystoupili: Elmar Brok a Guy Verhofstadt, aby uvedli zprávu A7-0228/2010.

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Filip Kaczmarek (navrhovatel výboru DEVE), Ivo Strejček (zastupující navrhovatele výboru INTA), Roberto Gualtieri (navrhovatel výboru BUDG), Ulrike Lunacek (navrhovatelka výboru FEMM), Ivailo Kalfin (navrhovatel výboru CONT), Mario Mauro za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, David Campbell Bannerman za skupinu EFD, a Lucas Hartong, nezařazený, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski a Ria Oomen-Ruijten.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons a Petru Constantin Luhan.

Vystoupili: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt a Elmar Brok.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 8.7.2010.


PŘEDSEDNICTVÍ: László TŐKÉS
místopředseda

13. Kosovo – Albánie (rozprava)

Prohlášení Komise: Kosovo a Albánie

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Béla Kovács nezařazený, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru a György Schöpflin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza a Zoran Thaler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor a Kristian Vigenin.

Vystoupili: Hannes Swoboda k organizaci rozpravy a Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Nikolaos Chountis za výbor AFET o Albánii (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek za výbor AFET o evropském integračním procesu v případě Kosova (B7-0409/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 8.7.2010 a bod 6.4 zápisu ze dne 8.7.2010.


14. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Luigi de Magistris zaslal předsednictví žádost o ochranu imunity a výsad, kterých požívá, v souvislosti se soudním řízením, které probíhá u soudu v Beneventu (Itálie).

Podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu byla žádost předána výboru JURI jako příslušnému výboru.


15. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a S&D následující žádosti o jmenování:

výbor PECH: Gabriel Mato Adrover, kterým je nahrazen Salvador Garriga Polledo

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří: Marc Tarabella

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


16. Průzkum ložisek ropy a těžba ropy – rizika, odpovědnost a právní předpisy (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Průzkum ložisek ropy a těžba ropy – rizika, odpovědnost a právní předpisy

Paul Magnette (úřadující předseda Rady), Günther Oettinger (člen Komise) a Maria Damanaki (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Richard Seeber za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Elie Hoarau za skupinu GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis a Licia Ronzulli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu a Petru Constantin Luhan.

Vystoupili: Günther Oettinger, Maria Damanaki a Paul Magnette.

Rozprava byla ukončena.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 19:30, pokračovalo v 21 heures.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

17. Situace v Kyrgyzstánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Kyrgyzstánu

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupila Kristalina Georgieva (členka Komise).

Vystoupili: Paolo Bartolozzi za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Struan Stevenson za skupinu ECR, Joe Higgins za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis a Joachim Zeller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Indrek Tarand a Herbert Dorfmann.

Vystoupily: Catherine Ashton a Kristalina Georgieva.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Heidi Hautala, Bart Staes a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o situaci v Kyrgyzstánu (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda a Mario Mauro za skupinu PPE o Kyrgyzstánu (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez a Marietje Schaake za skupinu ALDE o Kyrgyzstánu (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin a Henri Weber za skupinu S&D o situaci v Kyrgyzstánu (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o situaci v Kyrgyzstánu (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o situaci v Kyrgyzstánu (B7-0434/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 8.7.2010.


18. HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.–23. července 2010) (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.–23. července 2010)

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Lena Kolarska-Bobińska za skupinu PPE, Michael Cashman za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Seán Kelly, Ulrike Lunacek a Miroslav Mikolášik.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann a Georgios Papanikolaou.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman a Linda McAvan za skupinu S&D o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells a Leonidas Donskis za skupinu ALDE o přístupu k AIDS/HIV založeném na lidských právech (B7-0421/2010)

- Charles Tannock za skupinu ECR o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o reakci EU na HIV/AIDS založené na právech (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek a Lena Kolarska-Bobińska za skupinu PPE o AIDS/HIV s ohledem na XVIII. mezinárodní konferenci o AIDS, která se bude konat ve Vídni ve dnech 18.–23. července 2010 (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o přístupu EU k HIV/AIDS založeném na právech (B7-0428/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 8.7.2010.


19. Vstup Úmluvy o kazetové munici v platnost dne 1. srpna 2010 a úloha Evropské unie (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vstup Úmluvy o kazetové munici v platnost dne 1. srpna 2010 a úloha Evropské unie

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik a Seán Kelly.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska a Mario Mauro za skupinu PPE o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze Evropské unie (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri za skupinu S&D o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski a Zbigniew Ziobro za skupinu ECR o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU (B7-0433/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 8.7.2010.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 444.569/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:10.

Klaus Welle

Diana Wallis

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí