Indeks 
Protokol
PDF 229kWORD 128k
Onsdag den 7. juli 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 216)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 6.Det belgiske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 7.Islands ansøgning om medlemskab af EU (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektoren (afstemning) (forretningsordenens artikel 138)
  
8.2.Nye fødevarer ***II (afstemning)
  
8.3.Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***II (afstemning)
  
8.4.Krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning ***II (afstemning)
  
8.5.Beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
8.6.Europæisk værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
8.7.Makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici ***I (afstemning)
  
8.8.Europæisk banktilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
8.9.Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger ***I (afstemning)
  
8.10.Kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker ***I (afstemning)
  
8.11.Overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Råd for Systemiske Risici * (afstemning)
  
8.12.Grænseoverskridende krisestyring i banksektoren (afstemning)
  
8.13.Den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme og fremtidige aktioner (afstemning)
  
8.14.Islands ansøgning om medlemskab af EU (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (forhandling)
 13.Kosovo - Albanien (forhandling)
 14.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Efterforskning og udvinding af olie - risici, ansvar og regulering (forhandling)
 17.Situationen i Kirgisistan (forhandling)
 18.Aids/hiv med henblik på den 18. internationale aids-konference (Wien, 18. - 23. juli 2010) (forhandling)
 19.Ikrafttræden af konventionen om fragmentationsammunition den 1. august 2010 og EU's rolle (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

ONSDAG DEN 7. JULI 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Erklæring fra formanden

Formanden henledte opmærksomheden på, at det var 5-årsdagen for terroristattentaterne i London den 7. juli 2005, og gentog Parlamentets vedholdende fordømmelse af al terrorisme.


3. Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 216)

Formanden meddelte, at der var indgået en berigtigelse til beslutningen, som var blevet vedtaget af Parlamentet den 17. juni 2010, om oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Ungarn samt i Frankrig (P7_TA(2010)0241). Ifølge denne berigtigelse ville Rumænien ville blive tilføjet til listen over lande, der er berørt af disse oversvømmelser.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen findes på websiden "Séance en direct".


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende betænkning fra AFET:

- Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - AFET - Ordfører: Elmar Brok (A7-0228/2010)


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger under forskriftsproceduren med kontrol var blevet fremsendt til Parlamentet:

- Udkast til Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - frist: 15/08/2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI


6. Det belgiske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Det belgiske formandskabs arbejdsprogram

Yves Leterme (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth og Joseph Daul om afviklingen af forhandlingen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux og Marisa Matias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan og Mirosław Piotrowski.

Talere: José Manuel Barroso og Yves Leterme

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

7. Islands ansøgning om medlemskab af EU (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Islands ansøgning om medlemskab af EU

Steven Vanackere (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, David-Maria Sassoli for S&D-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, Timo Soini for EFD-Gruppen, Nick Griffin løsgænger, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai og Ria Oomen-Ruijten.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton og Jaroslav Paška.

Talere: Štefan Füle og Steven Vanackere.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Cristian Dan Preda for AFET om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union (B7-0407/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 7.7.2010.


(Mødet udsat kl. 12.00 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Richard Howitt tog ordet om situationen på Maldiverne efter arrestationen i sidste uge af medlemmer af oppositionen (Formanden noterede sig talerens bemærkninger)

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektoren (afstemning) (forretningsordenens artikel 138)

Betænkning om aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektoren (2010/2009(INI)) - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0265)

Talere

Saïd El Khadraoui (ordfører) anmodede om afstemning ved navneopråb om betænkningen. Parlamentet gav tilsagn til denne anmodning.


8.2. Nye fødevarer ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 1331/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr.1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P7_TA(2010)0266)

Talere

Efter afstemningen om ændringsforslag 9 anmodede Licia Ronzulli og Mário David om efterprøvning af afstemningen om ændringsforslag 5 ved elektronisk afstemning. Formanden efterkom denne anmodning.


8.3. Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P7_TA(2010)0267)


8.4. Krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Satu Hassi (A7-0149/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P7_TA(2010)0268)

Talere

Corien Wortmann-Kool om PPE-Gruppens afstemningsliste.


8.5. Beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0269)

Talere: Antolín Sánchez Presedo (ordfører) der i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, fremsatte et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet burde gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, Michel Barnier (medlem af Kommissionen) og José Manuel García-Margallo y Marfil for PPE-Gruppen, der anmodede om afstemning ved navneopråb ved den endelige afstemning om betænkningerne A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 og A7-0167/2010.

Ved en afstemning ved navneopråb (678 stemmer for, 4 imod, 7 hverken for eller imod) vedtog Parlamentet at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Sagen betragtes som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


8.6. Europæisk værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0270)

Sven Giegold (ordfører) tog ordet og fremsatte i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet burde gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Ved en afstemning ved navneopråb (665 stemmer for, 5 imod, 10 hverken for eller imod) vedtog Parlamentet at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Sagen betragtes som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


8.7. Makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0271)

Sylvie Goulard (ordfører) tog ordet og fremsatte i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet burde gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Ved en afstemning ved navneopråb (671 stemmer for, 5 imod, 9 hverken for eller imod) vedtog Parlamentet at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Sagen betragtes som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


8.8. Europæisk banktilsynsmyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0272)

José Manuel García-Margallo y Marfil (ordfører) tog ordet og fremsatte i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet burde gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Ved en afstemning ved navneopråb (669 stemmer for, 8 imod, 9 hverken for eller imod) vedtog Parlamentet at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Sagen betragtes som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


8.9. Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Skinner (A7-0170/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0273)

Peter Skinner (ordfører) tog ordet og fremsatte i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet burde gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Ved en afstemning ved navneopråb (677 stemmer for, 5 imod, 7 hverken for eller imod) vedtog Parlamentet at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Sagen betragtes som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


8.10. Kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker [KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0274)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0274)


8.11. Overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Råd for Systemiske Risici * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0275)

Ramon Tremosa i Balcells (ordfører) tog ordet og fremsatte i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet burde gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Ved en afstemning ved navneopråb (664 stemmer for, 12 imod, 5 hverken for eller imod) vedtog Parlamentet at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Sagen betragtes som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


8.12. Grænseoverskridende krisestyring i banksektoren (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende krisestyring i banksektoren [2010/2006(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0276)


8.13. Den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme og fremtidige aktioner (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0410/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0277)

Talere

Anni Podimata med en præciserende bemærkning til ændringsforslag 2 og Udo Bullmann for S&D-Gruppen om ændringsforslag 6.


8.14. Islands ansøgning om medlemskab af EU (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0407/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0278)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan og Syed Kamall

Indstilling ved andenbehandling: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Hannu Takkula

Daniel Hannan tog ordet

Indstilling ved andenbehandling: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi og Alajos Mészáros

Indstilling ved andenbehandling: Satu Hassi og Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr og Eija-Riitta Korhola

Betænkning: Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Betænkning: Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Betænkning: José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi og Alfredo Pallone

Betænkning: Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Betænkning: Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme og fremtidige aktioner - B7-0410/2010

Anni Podimata og Inese Vaidere

Islands ansøgning om medlemskab af EU - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan og Anneli Jäätteenmäki


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.35 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Talere: Elmar Brok og Guy Verhofstadt forelagde betænkning A7-0228/2010.

Talere: Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) et Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen).

Talere: Filip Kaczmarek (ordfører for udtalelse fra DEVE), Ivo Strejček (stedfortræder for ordfører for udtalelse fra INTA), Roberto Gualtieri (ordfører for udtalelse fra BUDG), Ulrike Lunacek (ordfører for udtalelse fra FEMM), Ivailo Kalfin (ordfører for udtalelse fra CONT), Mario Mauro for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, David Campbell Bannerman for EFD-Gruppen, og Lucas Hartong,løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski og Ria Oomen-Ruijten.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons og Petru Constantin Luhan.

Talere: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt og Elmar Brok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 8.7.2010.


FORSÆDE: László TŐKÉS
næstformand

13. Kosovo - Albanien (forhandling)

Redegørelser fra Kommissionen: Kosovo og Albanien

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Charles Tannock for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Béla Kovács, løsgænger, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru og György Schöpflin.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza og Zoran Thaler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor og Kristian Vigenin.

Talere: Hannes Swoboda om tilrettelæggelsen af forhandlingen og Štefan Füle.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Nikolaos Chountis for AFET om Albanien (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek for AFET om den europæiske integrationsproces for Kosovo (B7-0409/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 8.7.2010 og punkt 6.4 i protokollen af 8.7.2010.


14. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Luigi de Magistris havde til formanden fremsendt en anmodning om beskyttelse af sin immunitet og sine privilegier i forbindelse med en verserende retssag ved Tribunal de Benevento (Italien).

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


15. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

PECH: Gabriel Mato Adrover i stedet for Salvador Garriga Polledo

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet : Marc Tarabella

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


16. Efterforskning og udvinding af olie - risici, ansvar og regulering (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Efterforskning og udvinding af olie - risici, ansvar og regulering

Paul Magnette (formand for Rådet), Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Richard Seeber for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Elie Hoarau for GUE/NGL-Gruppen, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis og Licia Ronzulli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu og Petru Constantin Luhan.

Talere: Günther Oettinger, Maria Damanaki og Paul Magnette.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.30 og genoptaget kl. 21 heures)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

17. Situationen i Kirgisistan (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Kirgisistan

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Paolo Bartolozzi for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Struan Stevenson for ECR-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis og Joachim Zeller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Indrek Tarand og Herbert Dorfmann.

Talere: Catherine Ashton og Kristalina Georgieva.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Heidi Hautala, Bart Staes og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Kirgisistan (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda og Mario Mauro for PPE-Gruppen om Kirgisistan (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om Kirgisistan (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin og Henri Weber for S&D-Gruppen om situationen i Kirgisistan (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Kirgisistan (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om situationen i Kirgisistan (B7-0434/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 8.7.2010.


18. Aids/hiv med henblik på den 18. internationale aids-konference (Wien, 18. - 23. juli 2010) (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Aids/hiv med henblik på den 18. internationale aids-konference (Wien, 18. - 23. juli 2010)

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Lena Kolarska-Bobińska for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Seán Kelly, Ulrike Lunacek og Miroslav Mikolášik.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann og Georgios Papanikolaou.

Catherine Ashton tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman og Linda McAvan for S&D-Gruppen om en rettighedsbaseret tilgang til EU's indsats mod hiv/aids (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells og Leonidas Donskis for ALDE-Gruppen om en rettighedsbaseret tilgang til hiv/aids (B7-0421/2010)

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om en rettighedsbaseret tilgang til EU's indsats mod hiv/aids (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen om en rettighedsbaseret tilgang til EU's indsats mod hiv/aids (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek og Lena Kolarska-Bobińska for PPE-Gruppen om hiv/aids i lyset af den 18. internationale aids-konference (Wien, den 18.-23. juli 2010) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om en rettighedsbaseret tilgang til EU's indsats mod hiv/aids (B7-0428/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 8.7.2010.


19. Ikrafttræden af konventionen om fragmentationsammunition den 1. august 2010 og EU's rolle (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Ikrafttræden af konventionen om fragmentationsammunition den 1. august 2010 og EU's rolle

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik og Seán Kelly.

Catherine Ashton tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler og Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen om ikrafttrædelsen af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska og Mario Mauro for PPE-Gruppen om ikrafttrædelsen af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen om ikrafttrædelsen af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen om ikrafttrædelsen af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides og Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen om ikrafttrædelsen af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski og Zbigniew Ziobro for ECR-Gruppen om ikrafttrædelsen af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle (B7-0433/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 8.7.2010.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 444.569/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik