Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 225kWORD 131k
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin (työjärjestyksen 216 artikla)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 6.Belgian puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 7.Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)
 8.Äänestykset
  
8.1.Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka (äänestys) (työjärjestyksen 138 artikla)
  
8.2.Uuselintarvikkeet ***II (äänestys)
  
8.3.Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)
  
8.4.Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet ***II (äänestys)
  
8.5.Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat ***I (äänestys)
  
8.6.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I (äänestys)
  
8.7.Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen ***I (äänestys)
  
8.8.Euroopan pankkiviranomainen ***I (äänestys)
  
8.9.Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen ***I (äänestys)
  
8.10.Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely ***I (äänestys)
  
8.11.Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät * (äänestys)
  
8.12.Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla (äänestys)
  
8.13.Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet (äänestys)
  
8.14.Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatio ja toiminta - Euroopan ulkosuhdehallinto (keskustelu)
 13.Kosovo - Albania (keskustelu)
 14.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Öljynetsintä ja -poraus - riskit, vastuu ja sääntely (keskustelu)
 17.Kirgisian tilanne (keskustelu)
 18.Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010) (keskustelu)
 19.Rypäleammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaantulo 1. elokuuta 2010 ja EU:n rooli (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

KESKIVIIKKO 7. HEINÄKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies otti esille Lontoossa 7. heinäkuuta 2005 tehdyt terrori-iskut, joista on nyt kulunut viisi vuotta, ja totesi Euroopan parlamentin jatkuvasti tuomitsevan kaikki terroriteot.


3. Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin (työjärjestyksen 216 artikla)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa oikaisun, joka koskee parlamentin 17. kesäkuuta 2010 hyväksymää päätöslauselmaa Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian jaUnkarin, sekä Ranskan tulvista (P7_TA(2010)0241) ja jossa Romania lisätään näiden tulvien koettelemien maiden luetteloon.

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisun teksti on saatavilla "Séance en direct" -sivustolla.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava mietintö on vastaanotettu AFET-valiokunnalta:

- Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A7-0228/2010).


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluva täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Luonnos komission direktiiviksi elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/32/EY muuttamisesta (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - määräaika: 15/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


6. Belgian puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Belgian puheenjohtajakauden toimintaohjelma

Yves Leterme (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth ja Joseph Daul keskustelun kulusta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux ja Marisa Matias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan ja Mirosław Piotrowski.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Yves Leterme

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT
varapuhemies

7. Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi

Steven Vanackere (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, David-Maria Sassoli S&D-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Timo Soini EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nick Griffin, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai ja Ria Oomen-Ruijten.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Steven Vanackere.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Cristian Dan Preda AFET-valiokunnan puolesta Islannin hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi (B7-0407/2010)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2010, kohta 8.14.


(Istunto keskeytettiin klo 12.00 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

Richard Howitt käytti puheenvuoron Malediivien tilanteesta opposition kansanedustajien viimeviikkoisten pidätysten johdosta (puhemies merkitsi puhujan huomautukset muistiin).

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka (äänestys) (työjärjestyksen 138 artikla)

Mietintö julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkoista ja palkkioista sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (2010/2009(INI)) - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0265)

Puheenvuorot:

Saïd El Khadraoui (esittelijä) pyysi, että mietinnöstä toimitetaan nimenhuutoäänestys. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.2. Uuselintarvikkeet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2010)0266)

Puheenvuorot:

Tarkistuksesta 9 toimitetun äänestyksen jälkeen Licia Ronzulli ja Mário David pyysivät, että tarkistuksesta 5 toimitetun äänestyksen tulos varmistetaan koneäänestyksellä. Puhemies toimi tämän pyynnön mukaisesti.


8.3. Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2010)0267)


8.4. Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Satu Hassi (A7-0149/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2010)0268)

Puheenvuorot:

Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän äänestyslistasta.


8.5. Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0269)

Puheenvuorot: Antolín Sánchez Presedo (esittelijä), joka työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti teki parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, Michel Barnier (komission jäsen) ja José Manuel García-Margallo y Marfil, joka pyysi PPE-ryhmän puolesta, että mietintöjen A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 ja A7-0167/2010 lopulliset äänestykset toimitetaan nimenhuutoäänestyksinä.

Nimenhuutoäänestyksessä (678 puolesta, 4 vastaan, 7 tyhjää) parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


8.6. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0270)

Sven Giegold (esittelijä) käytti puheenvuoron ja työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti teki parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Nimenhuutoäänestyksessä (665 puolesta, 5 vastaan, 10 tyhjää) parlamentti päätti lykätä äänestystä ehdotuksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


8.7. Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0271)

Sylvie Goulard (esittelijä) käytti puheenvuoron ja työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti teki parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Nimenhuutoäänestyksessä (671 puolesta, 5 vastaan, 9 tyhjää) parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


8.8. Euroopan pankkiviranomainen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0272)

José Manuel García-Margallo y Marfil (esittelijä) käytti puheenvuoron ja työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti teki parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Nimenhuutoäänestyksessä (669 puolesta, 8 vastaan, 9 tyhjää) parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


8.9. Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisesta [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Skinner (A7-0170/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0273)

Peter Skinner (esittelijä) käytti puheenvuoron ja työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti teki parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Nimenhuutoäänestyksessä (677 puolesta, 5 vastaan, 7 tyhjää) parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


8.10. Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta [KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0274)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0274)


8.11. Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0275)

Ramon Tremosa i Balcells (esittelijä) käytti puheenvuoron ja työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti teki parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Nimenhuutoäänestyksessä (664 puolesta, 12 vastaan, 5 tyhjää) parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


8.12. Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla (äänestys)

Mietintö ja komissiolle annettavat suositukset rajatylittävästä kriisinhallinnasta pankkialalla [2010/2006(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0276)


8.13. Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0410/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0277)

Puheenvuorot:

Anni Podimata, joka antoi tarkistusta 2 koskevan selvennyksen, ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta tarkistuksesta 6.


8.14. Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0407/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0278)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Suositus toiseen käsittelyyn: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Hannu Takkula

Daniel Hannan käytti puheenvuoron.

Suositus toiseen käsittelyyn: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi ja Alajos Mészáros

Suositus toiseen käsittelyyn: Satu Hassi ja Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr ja Eija-Riitta Korhola

Mietintö Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Mietintö Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Mietintö José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi ja Alfredo Pallone

Mietintö Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Mietintö Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet - B7-0410/2010

Anni Podimata ja Inese Vaidere

Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan ja Anneli Jäätteenmäki


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti: Jerzy BUZEK
puhemies

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatio ja toiminta - Euroopan ulkosuhdehallinto (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Euroopan ulkosuhdehallinto

Puheenvuorot: Elmar Brok ja Guy Verhofstadt esittelivät mietinnön A7-0228/2010.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivo Strejček (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelijan sijainen), Roberto Gualtieri (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ulrike Lunacek (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivailo Kalfin (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta ja Lucas Hartong, sitoutumaton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski ja Ria Oomen-Ruijten.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.2.


Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

13. Kosovo - Albania (keskustelu)

Komission julkilausumat: Kosovo ja Albania

Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Libor ROUČEK
varapuhemies

Puheenvuorot: Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru ja György Schöpflin.

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza ja Zoran Thaler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor ja Kristian Vigenin.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda keskustelun järjestelyistä ja Štefan Füle.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Nikolaos Chountis AFET-valiokunnan puolesta Albaniasta (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek AFET-valiokunnan puolesta Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin (B7-0409/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.4.


14. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Luigi de Magistris on osoittanut parlamentin puhemiehelle parlamentaarisen koskemattomuutensa ja etuoikeuksiensa puolustamista koskevan pyynnön Beneventon (Italia) tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asian puitteissa.

Työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


15. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja S&D-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

PECH-valiokunta: Gabriel Mato Adrover Salvador Garriga Polledon tilalle

Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa: Marc Tarabella

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


16. Öljynetsintä ja -poraus - riskit, vastuu ja sääntely (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Öljynetsintä ja -poraus - riskit, vastuu ja sääntely

Paul Magnette (neuvoston puheenjohtaja), Günther Oettinger (komission jäsen) ja Maria Damanaki (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis ja Licia Ronzulli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Maria Damanaki ja Paul Magnette.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21 heures.)

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

17. Kirgisian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kirgisian tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paolo Bartolozzi PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Csanád Szegedi, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis ja Joachim Zeller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Indrek Tarand ja Herbert Dorfmann.

Puheenvuorot: Catherine Ashton ja Kristalina Georgieva.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Heidi Hautala, Bart Staes ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda ja Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin ja Henri Weber S&D-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0434/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.5.


18. Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010) (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010)

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Lena Kolarska-Bobińska PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Ulrike Lunacek ja Miroslav Mikolášik.

Puhetta johti Isabelle DURANT
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann ja Georgios Papanikolaou.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta oikeuksiin perustuvasta lähestymistavasta hiviä ja aidsia koskeviin EU:n toimiin (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells ja Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta hiviin ja aidsiin liittyvästä ihmisoikeusnäkökulmasta (B7-0421/2010)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta oikeuksiin perustuvasta lähestymistavasta hiviä ja aidsia koskeviin EU:n toimiin (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta oikeuksiin perustuvista menettelytavoista hiviä ja aidsia koskevissa EU:n toimissa (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek ja Lena Kolarska-Bobińska PPE-ryhmän puolesta aidsista ja hivistä XVIII kansainvälistä aids-konferenssia (Wien, 18.–23. heinäkuuta 2010) silmällä pitäen (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta oikeuksiin perustuvista menettelytavoista hiviä ja aidsia koskevissa EU:n toimissa (B7-0428/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.6.


19. Rypäleammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaantulo 1. elokuuta 2010 ja EU:n rooli (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Rypäleammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaantulo 1. elokuuta 2010 ja EU:n rooli

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik ja Seán Kelly.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen voimaantulosta ja EU:n roolista (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska ja Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen voimaantulosta ja EU:n roolista (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta Euroopan turvallisuusstrategian täytäntöönpanosta osana yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen voimaantulosta ja EU:n roolista (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen voimaantulosta ja EU:n roolista (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski ja Zbigniew Ziobro ECR-ryhmän puolesta rypäleammuksista tehdyn yleissopimuksen voimaantulosta ja EU:n roolista (B7-0433/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.7.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 444.569/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Klaus Welle

Diana Wallis

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö