Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 131k
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Priimto teksto klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 4.Gauti dokumentai
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 6.Belgijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)
 7.Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimai ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politika (balsavimas) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis)
  
8.2.Nauji maisto produktai ***II (balsavimas)
  
8.3.Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
8.4.Veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigos ***II (balsavimas)
  
8.5.Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai ***I (balsavimas)
  
8.6.Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (balsavimas)
  
8.7.Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas ***I (balsavimas)
  
8.8.Europos bankininkystės institucija ***I (balsavimas)
  
8.9.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ***I (balsavimas)
  
8.10.Kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas ***I (balsavimas)
  
8.11.Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla * (balsavimas)
  
8.12.Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema (balsavimas)
  
8.13.Europos finansinio stabilumo fondas, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir veiksmai ateityje (balsavimas)
  
8.14.Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas - Europos išorės veiksmų tarnyba (diskusijos)
 13.Kosovas - Albanija (diskusijos)
 14.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Naftos paieškos ir gavyba: rizika, atsakomybė ir reguliavimas (diskusijos)
 17.Padėtis Kirgizijoje (diskusijos)
 18.AIDS/ŽIV ir numatoma XVIII tarptautinė AIDS konferencija (2010 m. liepos 18–23 d., Viena) (diskusijos)
 19.Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimas 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir ES vaidmuo (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2010 M. LIEPOS 7 D., TREČIADIENIS

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas priminė 5-ąsias 2005 m. liepos 7 d. Londone įvykdytų teroristinių išpuolių metines ir dar kartą pakartojo, kad Parlamentas nuolatos smerkia bet kokius teroro aktus.


3. Priimto teksto klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad gautas 2010 m. birželio 17 d. Parlamento priimtos rezoliucijos dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Prancūzijoje (P7_TA(2010)0241), kurioje į šalių, kurios patyrė šiuos potvynius, sąrašą turi būti įrašyta Rumunija, klaidų ištaisymas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį laikoma, kad šiam klaidų ištaisymui pritarta, jeigu per 48 valandas frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepareikalauja, kad dėl jo būtų balsuojama.

Klaidų ištaisymo tekstą galima rasti interneto svetainėje „Séance en direct“.


4. Gauti dokumentai

Gautas šis AFET komiteto pranešimas:

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A7-0228/2010)


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateiktas šis įgyvendinimo priemonių projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo, projektas (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - terminas: 15/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


6. Belgijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Belgijos pirmininkavimo veiklos programa

Yves Leterme (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth ir Joseph Daul dėl diskusijų eigos, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux ir Marisa Matias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan ir Mirosław Piotrowski.

Kalbėjo: José Manuel Barroso ir Yves Leterme

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

7. Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje

Steven Vanackere (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, David-Maria Sassoli S&D frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, Timo Soini EFD frakcijos vardu, Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai ir Ria Oomen-Ruijten.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Steven Vanackere.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Cristian Dan Preda, AFET komiteto vardu, dėl Islandijos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje (B7-0407/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.14 protokolo 7.7.2010.


(Posėdis sustabdytas 12.00 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Richard Howitt dėl padėties Maldyvuose po to, kai praėjusią savaitę buvo suimti opozicijai atstovaujantys parlamento nariai (Pirmininkė pasižymėjo kalbėtojo pastabas).

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimai ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politika (balsavimas) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis)

Pranešimas dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos (2010/2009(INI)) - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0265).

Kalbėjo:

Saïd El Khadraoui (pranešėjas) paprašė, kad dėl pranešimo būtų balsuojama vardiniu būdu. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.2. Nauji maisto produktai ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr.1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2010)0266).

Kalbėjo:

Po balsavimo dėl 9 pakeitimo Licia Ronzulli ir Mário David paprašė elektroniniu būdu patikrinti balsavimą dėl 5 pakeitimo. Pirmininkė sutiko su šiuo pasiūlymu.


8.3. Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (Nauja redakcija) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Holger Krahmer (A7-0145/2010) .

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2010)0267).


8.4. Veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigos ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigas [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Satu Hassi (A7-0149/2010).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2010)0268).

Kalbėjo:

Corien Wortmann-Kool sur la liste de vote du groupe PPE.


8.5. Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0269).

Kalbėjo: Antolín Sánchez Presedo (pranešėjas), kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti, Michel Barnier (Komisijos narys) ir José Manuel García-Margallo y Marfil PPE frakcijos vardu, kurie paprašė, kad galutinis balsavimas dėl pranešimų A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 ir A7-0167/2010 vyktų vardiniu būdu.

Vardiniu balsavimu (678 balsavo už, 4 – prieš, 7 susilaikė) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Laikoma, kad klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


8.6. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0169/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0270)

Kalbėjo Sven Giegold (pranešėjas), kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti.

Vardiniu balsavimu (665 balsavo už, 5 – prieš, 10 susilaikė) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Laikoma, kad klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


8.7. Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sylvie Goulard (A7-0168/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0271).

Kalbėjo Sylvie Goulard (pranešėjas), kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti.

Vardiniu balsavimu (671 balsavo už, 5 – prieš, 9 susilaikė) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Laikoma, kad klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


8.8. Europos bankininkystės institucija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0272).

Kalbėjo José Manuel García-Margallo y Marfil (pranešėjas), kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti.

Vardiniu balsavimu (669 balsavo už, 8 – prieš, 9 susilaikė) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Laikoma, kad klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


8.9. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Skinner (A7-0170/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0273).

Kalbėjo Peter Skinner (pranešėjas), kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti.

Vardiniu balsavimu (677 balsavo už, 5 – prieš, 7 susilaikė) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Laikoma, kad klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


8.10. Kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Arlene McCarthy (A7-0205/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0274).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0274).


8.11. Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos konkrečios užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0275).

Kalbėjo Ramon Tremosa i Balcells (pranešėjas), kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi, pateikė Parlamentui oficialų pasiūlymą teikti teisėkūros rezoliucijos projektą balsuoti.

Vardiniu balsavimu (664 balsavo už, 12 – prieš, 5 susilaikė) Parlamentas nusprendė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Laikoma, kad klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


8.12. Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo [2010/2006(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0213/2010).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0276).


8.13. Europos finansinio stabilumo fondas, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir veiksmai ateityje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0410/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0277).

Kalbėjo:

Anni Podimata, kuri pateikė paaiškinimą dėl 2 pakeitimo, ir Udo Bullmann S&D frakcijos vardu dėl 6 pakeitimo.


8.14. Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0407/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0278).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan ir Syed Kamall

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Hannu Takkula

Kalbėjo Daniel Hannan.

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi ir Alajos Mészáros

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo: Satu Hassi ir Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr ir Eija-Riitta Korhola

Pranešimas: Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Pranešimas: Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Pranešimas: José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi ir Alfredo Pallone

Pranešimas: Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Pranešimas: Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Europos finansinio stabilumo fondas, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir veiksmai ateityje - B7-0410/2010

Anni Podimata ir Inese Vaidere

Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan ir Anneli Jäätteenmäki


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas - Europos išorės veiksmų tarnyba (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Europos išorės veiksmų tarnyba

Kalbėjo: Elmar Brok ir Guy Verhofstadt pateikė pranešimą A7-0228/2010.

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Filip Kaczmarek (DEVE komiteto nuomonės referentas), Ivo Strejček (pavaduojantis INTA komiteto nuomonės referentą), Roberto Gualtieri (BUDG komiteto nuomonės referentas), Ulrike Lunacek (FEMM komiteto nuomonės referentas), Ivailo Kalfin (CONT komiteto nuomonės referentas), Mario Mauro PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, ir Lucas Hartong, nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski ir Ria Oomen-Ruijten.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt ir Elmar Brok.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 8.7.2010.


PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

13. Kosovas - Albanija (diskusijos)

Komisijos pareiškimai: Kosovas et Albanija

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Béla Kovács , nepriklausomas Parlamento narys, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru ir György Schöpflin.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza ir Zoran Thaler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor, Kristian Vigenin ir Hannes Swoboda.

Kalbėjo Štefan Füle dėl diskusijų eigos ir Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Nikolaos Chountis, AFET komiteto vardu, dėl Albanijos (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek, AFET komiteto vardu, dėl Kosovo europinės integracijos proceso (B7-0409/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 8.7.2010 ir punktas 6.4 protokolo 8.7.2010.


14. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Luigi de Magistris perdavė Pirmininkui prašymą apginti jo imunitetą ir privilegijas per Benevento (Italija) teisme vykstančią teisminę procedūrą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


15. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE et S&D frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

PECH komitetas: Gabriel Mato Adrover vietoj Salvador Garriga Polledo

Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje: Marc Tarabella

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


16. Naftos paieškos ir gavyba: rizika, atsakomybė ir reguliavimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Naftos paieškos ir gavyba: rizika, atsakomybė ir reguliavimas

Paul Magnette (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Günther Oettinger (Komisijos narys) ir Maria Damanaki (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis ir Licia Ronzulli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Maria Damanaki ir Paul Magnette.

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 19.30 val. ir atnaujintas 21 heures val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

17. Padėtis Kirgizijoje (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Kirgizijoje

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Kalbėjo: Paolo Bartolozzi PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Struan Stevenson ECR frakcijos vardu, Joe Higgins GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Csanád Szegedi , nepriklausomas Parlamento narys, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis ir Joachim Zeller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Indrek Tarand ir Herbert Dorfmann.

Kalbėjo: Catherine Ashton ir Kristalina Georgieva.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Heidi Hautala, Bart Staes ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Kirgizijoje (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda ir Mario Mauro PPE frakcijos vardu, dėl Kirgizijos (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, dėl Kirgizijos (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin ir Henri Weber S&D frakcijos vardu, dėl padėties Kirgizijoje (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, dėl padėties Kirgizijoje (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, dėl padėties Kirgizijoje (B7-0434/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 8.7.2010.


18. AIDS/ŽIV ir numatoma XVIII tarptautinė AIDS konferencija (2010 m. liepos 18–23 d., Viena) (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: AIDS/ŽIV ir numatoma XVIII tarptautinė AIDS konferencija (2010 m. liepos 18–23 d., Viena)

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Lena Kolarska-Bobińska PPE frakcijos vardu, Michael Cashman S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Seán Kelly, Ulrike Lunacek ir Miroslav Mikolášik.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann ir Georgios Papanikolaou.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman ir Linda McAvan S&D frakcijos vardu – dėl teisėmis grindžiamo požiūrio į tai, kaip ES rengiasi įveikti ŽIV / AIDS (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells ir Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio į ŽIV / AIDS (B7-0421/2010)

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl teisėmis grindžiamo požiūrio į tai, kaip ES rengiasi įveikti ŽIV / AIDS (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl teisėmis grindžiamo požiūrio į tai, kaip ES rengiasi įveikti ŽIV / AIDS (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek ir Lena Kolarska-Bobińska PPE frakcijos vardu – dėl AIDS / ŽIV atsižvelgiant į XVIII tarptautinę AIDS konferenciją (Viena, 2010 m. liepos 18–23 d.) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl teisėmis grindžiamo požiūrio į tai, kaip ES rengiasi įveikti ŽIV / AIDS (B7-0428/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.6 protokolo 8.7.2010.


19. Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimas 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir ES vaidmuo (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimas 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir ES vaidmuo

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik ir Seán Kelly.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir ES vaidmens (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska ir Mario Mauro PPE frakcijos vardu, dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir Europos Sąjungos vaidmens (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir ES vaidmens (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen ir Elizabeth Lynne ALDE frakcijos vardu, dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir ES vaidmens (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir ES vaidmens (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski ir Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu, dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimo ir ES vaidmens (B7-0433/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 8.7.2010.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 444.569/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.10 val.

Klaus Welle

Diana Wallis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika