Indekss 
Protokols
PDF 231kWORD 128k
Trešdiena, 2010. gada 7. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Kļūdu labojums pieņemtā tekstā (Reglamenta 216. pants)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 6.Beļģijas prezidentūras darba programma (debates)
 7.Īslandes pieteikums dalībai Eiropas Savienībā (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā (balsošana) (Reglamenta 138. pants)
  
8.2.Jauni pārtikas produkti ***II (balsošana)
  
8.3.Rūpnieciskās emisijas (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) ***II (balsošana)
  
8.4.Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus ***II (balsošana)
  
8.5.Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaras ***I (balsošana)
  
8.6.Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I (balsošana)
  
8.7.Finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I (balsošana)
  
8.8.Eiropas Banku iestāde ***I (balsošana)
  
8.9.Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde ***I (balsošana)
  
8.10.Kapitāla prasības, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un atlīdzības politikas uzraudzības pārbaude ***I (balsošana)
  
8.11.Eiropas Centrālās bankas konkrētie uzdevumi saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību * (balsošana)
  
8.12.Pārrobežu krīzes vadība banku nozarē (balsošana)
  
8.13.Eiropas Finanšu stabilitātes fonds un Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms un turpmākās darbības (balsošana)
  
8.14.Īslandes pieteikums dalībai Eiropas Savienībā (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatoriskā struktūra un darbība * - Eiropas Ārējās darbības dienests (debates)
 13.Kosova un Albānija (debates)
 14.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Naftas izpēte un ieguve — riski, atbildība un regulējums (debates)
 17.Stāvoklis Kirgizstānā (debates)
 18.AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā (debates)
 19.Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un ES loma (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

TREŠDIENA, 2010. GADA 7. JŪLIJS

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs atgādināja, ka ir apritējuši pieci gadi kopš teroristu 2005. gada 7. jūlija atentātiem Londonā, un no jauna uzsvēra, ka Parlaments vienmēr ir nosodījis jebkādus terora aktus.


3. Kļūdu labojums pieņemtā tekstā (Reglamenta 216. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka ir saņēmis kļūdu labojumu Parlamenta 2010. gada 17. jūnijā pieņemtajā rezolūcijā par plūdiem Centrāleiropas valstīs, jo īpaši Polijā, Čehijas Republikā, Slovākijā un Ungārijā, kā arī Francijā (P7_TA(2010)0241), jo plūdu skarto valstu uzskaitījumā ir jāiekļauj arī Rumānija.

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā četrdesmit astoņas stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputātu nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojuma teksts ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


4. Dokumentu iesniegšana

AFET komiteja iesniedza turpmāk minēto ziņojumu.

- Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A7-0228/2010).


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais īstenošanas pasākumu projekts, uz kuru attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Projekts Komisijas direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/32/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - termiņš: 15/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


6. Beļģijas prezidentūras darba programma (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Beļģijas prezidentūras darba programma.

Yves Leterme (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth un Joseph Daul par debašu norisi, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux un Marisa Matias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan un Mirosław Piotrowski.

Uzstājās José Manuel Barroso un Yves Leterme.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

7. Īslandes pieteikums dalībai Eiropas Savienībā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Īslandes pieteikums dalībai Eiropas Savienībā.

Steven Vanackere (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, David-Maria Sassoli S&D grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL grupas vārdā, Timo Soini EFD grupas vārdā, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai un Ria Oomen-Ruijten.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton un Jaroslav Paška.

Uzstājās Štefan Füle un Steven Vanackere.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Cristian Dan Preda AFET komitejas vārdā – par Islandes pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā (B7-0407/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 7. jūlija protokola 8.14. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.00 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Richard Howitt par stāvokli Maldīvijā pēc pagājušajā nedēļā notikušās opozīcijas deputātu apcietināšanas (sēdes vadītāja runātāja teikto pieņēma zināšanai).

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā (balsošana) (Reglamenta 138. pants)

Ziņojums par biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojumu un atalgojuma politiku finanšu pakalpojumu sektorā (2010/2009(INI)) - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0265).

Uzstāšanās

Saïd El Khadraoui (referents) pieprasīja par šo ziņojumu balsot pēc saraksta. Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.


8.2. Jauni pārtikas produkti ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par jaunu pārtiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1331/2008 un atceļ Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P7_TA(2010)0266).

Uzstāšanās

Pēc balsojuma par grozījumu Nr. 9 Licia Ronzulli un Mário David pieprasīja pārbaudīt balsojumu par grozījumu Nr. 5, balsojot elektroniski. Sēdes vadītāja šo pieprasījumu apmierināja.


8.3. Rūpnieciskās emisijas (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta versija) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Holger Krahmer (A7-0145/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P7_TA(2010)0267).


8.4. Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Satu Hassi (A7-0149/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P7_TA(2010)0268).

Uzstāšanās

Corien Wortmann-Kool par PPE grupas balsošanas sarakstu.


8.5. Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaras ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0269).

Uzstājās Antolín Sánchez Presedo (referents), kurš saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu attiecībā uz pāriešanu pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu, Michel Barnier (Komisijas loceklis) un José Manuel García-Margallo y Marfil PPE grupas vārdā, kurš pieprasīja balsot pēc saraksta galīgajos balsojumos par ziņojumiem A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 un A7-0167/2010.

Balsojot pēc saraksta (678 par, 4 pret, 7 atturas), Parlaments nolēma atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu. Šo dokumentu nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


8.6. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0169/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0270).

Uzstājās Sven Giegold (referents), kurš saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu attiecībā uz pāriešanu pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu.

Balsojot pēc saraksta (665 par, 5 pret, 10 atturas), Parlaments nolēma atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu. Šo dokumentu nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


8.7. Finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku komitejas izveidošanu [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sylvie Goulard (A7-0168/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0271).

Uzstājās Sylvie Goulard (referents), kurš saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu attiecībā uz pāriešanu pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu.

Balsojot pēc saraksta (671 par, 5 pret, 9 atturas), Parlaments nolēma atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu. Šo dokumentu nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


8.8. Eiropas Banku iestāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0272).

Uzstājās José Manuel García-Margallo y Marfil (referents), kurš saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu attiecībā uz pāriešanu pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu.

Balsojot pēc saraksta (669 par, 8 pret, 9 atturas), Parlaments nolēma atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu. Šo dokumentu nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


8.9. Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Skinner (A7-0170/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0273).

Uzstājās Peter Skinner (referents), kurš saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu attiecībā uz pāriešanu pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu.

Balsojot pēc saraksta (677 par, 5 pret, 7 atturas), Parlaments nolēma atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu. Šo dokumentu nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


8.10. Kapitāla prasības, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un atlīdzības politikas uzraudzības pārbaude ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Arlene McCarthy (A7-0205/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0274).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0274).


8.11. Eiropas Centrālās bankas konkrētie uzdevumi saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0275).

Uzstājās Ramon Tremosa i Balcells (referents), kurš saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu izteica Parlamentam oficiālu priekšlikumu attiecībā uz pāriešanu pie balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu.

Balsojot pēc saraksta (664 par, 12 pret, 5 atturas), Parlaments nolēma atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu. Šo dokumentu nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


8.12. Pārrobežu krīzes vadība banku nozarē (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par pārrobežu krīzes vadību banku nozarē [2010/2006(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0213/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0276).


8.13. Eiropas Finanšu stabilitātes fonds un Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms un turpmākās darbības (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0410/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0277).

Uzstāšanās

Anni Podimata, lai sniegtu paskaidrojumu par grozījumu Nr. 2, un Udo Bullmann S&D grupas vārdā par grozījumu Nr. 6.


8.14. Īslandes pieteikums dalībai Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0407/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0278).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Saïd El Khadraoui ziņojums - A7-0208/2010:

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan un Syed Kamall.

Ieteikums otrajam lasījumam: Kartika Tamara Liotard – A7-0152/2010:

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Hannu Takkula.

Uzstājās Daniel Hannan.

Ieteikums otrajam lasījumam: Holger Krahmer – A7-0145/2010:

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi un Alajos Mészáros.

Ieteikums otrajam lasījumam: Satu Hassi un Caroline Lucas – A7-0149/2010:

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr un Eija-Riitta Korhola.

Antolín Sánchez Presedo ziņojums - A7-0163/2010:

Daniel Hannan.

Sylvie Goulard ziņojums - A7-0168/2010:

Alfredo Antoniozzi.

José Manuel García-Margallo y Marfil ziņojums - A7-0166/2010:

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi un Alfredo Pallone.

Arlene McCarthy ziņojums - A7-0205/2010:

Hannu Takkula.

Elisa Ferreira ziņojums - A7-0213/2010:

Clemente Mastella.

Eiropas Finanšu stabilitātes fonds un Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms un turpmākās darbības - B7-0410/2010:

Anni Podimata un Inese Vaidere.

Īslandes pieteikums dalībai Eiropas Savienībā - B7-0407/2010:

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan un Anneli Jäätteenmäki.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatoriskā struktūra un darbība * - Eiropas Ārējās darbības dienests (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Elmar Brok (A7-0228/2010).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Eiropas Ārējās darbības dienests.

Uzstājās Elmar Brok un Guy Verhofstadt, iepazīstinot ar ziņojumu A7-0228/2010.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Filip Kaczmarek (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Ivo Strejček (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja aizstājējs), Roberto Gualtieri (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Ulrike Lunacek (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Ivailo Kalfin (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Mario Mauro PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, David Campbell Bannerman EFD grupas vārdā un Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski un Ria Oomen-Ruijten.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt un Elmar Brok.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 6.2. punkts.


SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Kosova un Albānija (debates)

Komisijas paziņojumi: Kosova un Albānija.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Charles Tannock ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Béla Kovács, pie grupām nepiederošs deputāts, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru un György Schöpflin.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza un Zoran Thaler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor un Kristian Vigenin.

Uzstājās Hannes Swoboda par debašu norisi un Štefan Füle.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Nikolaos Chountis AFET komitejas vārdā – par Albāniju (B7-0408/2010);

- Ulrike Lunacek AFET komitejas vārdā – par Kosovas integrācijas procesu Eiropas Savienībā (B7-0409/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 6.3. punkts un 2010. gada 8. jūlija protokola 6.4. punkts.


14. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Luigi de Magistris ir iesniedzis priekšsēdētājam pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar lietu, ko izskata Benevento tiesa (Itālijā).

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


15. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE un S&D grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

PECH komiteja: Gabriel Mato Adrover aizstāj Salvador Garriga Polledo.

Delegācija Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu parlamentārajā asamblejā: Marc Tarabella.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


16. Naftas izpēte un ieguve — riski, atbildība un regulējums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Naftas izpēte un ieguve — riski, atbildība un regulējums.

Paul Magnette (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Maria Damanaki (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis un Licia Ronzulli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Günther Oettinger, Maria Damanaki un Paul Magnette.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.30 un atsākta plkst. 21.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

17. Stāvoklis Kirgizstānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kirgizstānā.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Uzstājās Paolo Bartolozzi PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Struan Stevenson ECR grupas vārdā, Joe Higgins GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Csanád Szegedi, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis un Joachim Zeller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Indrek Tarand un Herbert Dorfmann.

Uzstājās Catherine Ashton un Kristalina Georgieva.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Heidi Hautala, Bart Staes un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju Kirgizstānā (B7-0419/2010).

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda un Mario Mauro PPE grupas vārdā - par Kirgizstānu (B7-0420/2010).

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par Kirgizstānu (B7-0422/2010).

- Hannes Swoboda, Adrian Severin un Henri Weber S&D grupas vārdā - par situāciju Kirgizstānā (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Kirgizstānā (B7-0424/2010).

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par situāciju Kirgizstānā (B7-0434/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 6.5. punkts.


18. AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Lena Kolarska-Bobińska PPE grupas vārdā, Michael Cashman S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Seán Kelly, Ulrike Lunacek un Miroslav Mikolášik.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann un Georgios Papanikolaou.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman un Linda McAvan S&D grupas vārdā - par pieeju, kas balstīta uz tiesībām, ES rīcībā pret HIV/AIDS (B7-0412/2010).

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells un Leonidas Donskis ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību pieeju attiecībā uz AIDS/HIV (B7-0421/2010).

- Charles Tannock ECR grupas vārdā - par tiesībās balstītu pieeju ES pasākumiem saistībā ar HIV/AIDS (B7-0425/2010).

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - (B7-0426/2010).

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek un Lena Kolarska-Bobińska PPE grupas vārdā - par AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā (B7-0427/2010).

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par pieeju, kas balstīta uz tiesībām, ES rīcībā pret HIV/AIDS (B7-0428/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 6.6. punkts.


19. Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un ES loma (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un ES loma.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik un Seán Kelly.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā - par Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) stāšanos spēkā un ES lomu (B7-0413/2010).

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska un Mario Mauro PPE grupas vārdā - par Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) stāšanos spēkā un Eiropas Savienības lomu (B7-0429/2010).

- Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā - par Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) stāšanos spēkā un ES lomu (B7-0430/2010).

- Johannes Cornelis van Baalen un Elizabeth Lynne ALDE grupas vārdā - par Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) stāšanos spēkā un ES lomu (B7-0431/2010).

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā - par Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) stāšanos spēkā un ES lomu (B7-0432/2010).

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski un Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā - par Konvencijas par kasešu munīciju (CCM) stāšanos spēkā un ES lomu (B7-0433/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 6.7. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 444.569/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.10.

Klaus Welle

Diana Wallis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika