Index 
Notulen
PDF 233kWORD 134k
Woensdag 7 juli 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Rectificatie op een aangenomen tekst (artikel 216 van het Reglement)
 4.Ingekomen stukken
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 6.Werkprogramma van het Belgische voorzitterschap (debat)
 7.Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie (debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven en bezoldigingsbeleid in de financiële dienstensector (stemming) (artikel 138 van het Reglement)
  
8.2.Nieuwe voedingsmiddelen ***II (stemming)
  
8.3.Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***II (stemming)
  
8.4.Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen ***II (stemming)
  
8.5.Bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (stemming)
  
8.6.Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (stemming)
  
8.7.Macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I (stemming)
  
8.8.Europese Bankautoriteit ***I (stemming)
  
8.9.Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ***I (stemming)
  
8.10.Kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecurisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid ***I (stemming)
  
8.11.Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's * (stemming)
  
8.12.Grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector (stemming)
  
8.13.Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen (stemming)
  
8.14.Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden * - Europese dienst voor extern optreden (debat)
 13.Kosovo - Albanië (debat)
 14.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Olieprospectie en oliewinning - risico's, aansprakelijkheid en regelgeving (debat)
 17.Situatie in Kirgizië (debat)
 18.De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechten (debat)
 19.Inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) op 1 augustus 2010 en de rol van de EU (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

WOENSDAG 7 JULI 2010

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter verwijst naar de terroristische aanslagen op 7 juli 2005 in Londen vijf jaar geleden en herhaalt dat het Parlement altijd zijn veroordeling zal uitspreken over elke vorm van terrorisme.


3. Rectificatie op een aangenomen tekst (artikel 216 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede een rectificatie te hebben ontvangen op de op 17 juni 2010 door het Parlement aangenomen resolutie over de overstromingen in Midden-Europese landen, met name Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije, alsmede in Frankrijk (P7_TA(2010)0241); Roemenië moet worden toegevoegd aan de lijst van door deze overstromingen getroffen landen.

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De tekst van de rectificatie is beschikbaar op "Séance en direct".


4. Ingekomen stukken

Het volgende verslag is ontvangen van de Commissie AFET:

- Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A7-0228/2010).


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

Het volgende onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallende ontwerp van uitvoeringsmaatregel is doorgestuurd naar het Parlement:

- Ontwerprichtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - termijn: 15/08/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI


6. Werkprogramma van het Belgische voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Werkprogramma van het Belgische voorzitterschap

Yves Leterme (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth en Joseph Daul over het verloop van het debat, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux en Marisa Matias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan en Mirosław Piotrowski.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso en Yves Leterme.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

7. Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie

Steven Vanackere (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, David-Maria Sassoli, namens de S&D-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Timo Soini, namens de EFD-Fractie, Nick Griffin, niet-ingeschrevene, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai en Ria Oomen-Ruijten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Steven Vanackere.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, namens de Commissie AFET, over het door IJsland aangevraagde lidmaatschap van de Europese Unie (B7-0407/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 7.7.2010.


(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.00 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Richard Howitt over de situatie op de Maldiven ingevolge de arrestatie, afgelopen week, van leden van de oppositie (de Voorzitter neemt kennis van de opmerkingen van de spreker).

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven en bezoldigingsbeleid in de financiële dienstensector (stemming) (artikel 138 van het Reglement)

Verslag over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en het beloningsbeleid in de sector van de financiële diensten (2010/2009(INI)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0265)

Het woord werd gevoerd door:

Saïd El Khadraoui (rapporteur) om om hoofdelijke stemming over het verslag te verzoeken. Het Parlement stemde in met dit verzoek.


8.2. Nieuwe voedingsmiddelen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1331/2008 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0266)

Het woord werd gevoerd door:

Licia Ronzulli en Mário David, na de stemming over amendement 9, om te verzoeken om controle bij elektronische stemming van de stemming over amendement 5. De Voorzitter gaf gevolg aan dit verzoek.


8.3. Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0267)


8.4. Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Satu Hassi (A7-0149/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0268)

Het woord werd gevoerd door:

Corien Wortmann-Kool over de stemlijst van de PPE-Fractie.


8.5. Bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0269)

Het woord wordt gevoerd door Antolín Sánchez Presedo (rapporteur) die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen, Michel Barnier (lid van de Commissie) en José Manuel García-Margallo y Marfil, namens de PPE-Fractie, die verzoekt om hoofdelijke stemming bij de eindstemming over de verslagen A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 en A7-0167/2010.

Bij hoofdelijke stemming (678 voor, 4 tegen, 7 onthoudingen) besluit het Parlement de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


8.6. Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten en markten [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0270)

Het woord wordt gevoerd door Sven Giegold (rapporteur) die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Bij hoofdelijke stemming (665 voor, 5 tegen, 10 onthoudingen) besluit het Parlement de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


8.7. Macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0271)

Het woord wordt gevoerd door Sylvie Goulard (rapporteur) die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Bij hoofdelijke stemming (671 voor, 5 tegen, 9 onthoudingen) besluit het Parlement de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


8.8. Europese Bankautoriteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Bankautoriteit [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0272)

Het woord wordt gevoerd door José Manuel García-Margallo y Marfil (rapporteur) die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Bij hoofdelijke stemming (669 voor, 8 tegen, 9 onthoudingen) besluit het Parlement de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


8.9. Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Skinner (A7-0170/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0273)

Het woord wordt gevoerd door Peter Skinner (rapporteur) die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Bij hoofdelijke stemming (677 voor, 5 tegen, 7 onthoudingen) besluit het Parlement de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


8.10. Kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecurisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0274)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0274)


8.11. Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0275)

Het woord wordt gevoerd door Ramon Tremosa i Balcells (rapporteur) die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Bij hoofdelijke stemming (664 voor, 12 tegen, 5 onthoudingen) besluit het Parlement de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


8.12. Grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector [2010/2006(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0276)


8.13. Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0410/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0277)

Het woord werd gevoerd door:

Anni Podimata om een toelichting te geven op amendement 2 en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, over amendement 6.


8.14. Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0407/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0278)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan en Syed Kamall

Aanbeveling voor de tweede lezing: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Hannu Takkula

Het woord wordt gevoerd door Daniel Hannan.

Aanbeveling voor de tweede lezing: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi en Alajos Mészáros

Aanbeveling voor de tweede lezing: Satu Hassi en Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr en Eija-Riitta Korhola

Verslag Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Verslag Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Verslag José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi en Alfredo Pallone

Verslag Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Verslag Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen - B7-0410/2010

Anni Podimata en Inese Vaidere

Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan en Anneli Jäätteenmäki.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.35 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden * - Europese dienst voor extern optreden (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Europese dienst voor extern optreden

Elmar Brok en Guy Verhofstadt lichten verslag A7-0228/2010 toe.

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af .

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) voert het woord.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Ivo Strejček (ter vervanging van de rapporteur voor advies van de Commissie INTA), Roberto Gualtieri (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Ulrike Lunacek (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Ivailo Kalfin (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, en Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski en Ria Oomen-Ruijten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 8.7.2010.


VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

13. Kosovo - Albanië (debat)

Verklaringen van de Commissie: Kosovo en Albanië

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Libor Rouček, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Béla Kovács, niet-ingeschrevene, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru en György Schöpflin.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza en Zoran Thaler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor en Kristian Vigenin.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, over de organisatie van het debat, en Štefan Füle.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Nikolaos Chountis, namens de Commissie AFET, over Albanië (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek, namens de Commissie AFET, over het Europees integratieproces van Kosovo (B7-0409/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 8.7.2010 en punt 6.4 van de notulen van 8.7.2010.


14. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Luigi de Magistris heeft bij de Voorzitter een verzoek om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten ingediend in het kader van een bij de rechtbank van Benevento (Italië) lopende gerechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


15. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE- en S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie PECH: Gabriel Mato Adrover in de plaats van Salvador Garriga Polledo

Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering : Marc Tarabella

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


16. Olieprospectie en oliewinning - risico's, aansprakelijkheid en regelgeving (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Olieprospectie en oliewinning - risico's, aansprakelijkheid en regelgeving

Paul Magnette (fungerend voorzitter van de Raad), Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Maria Damanaki (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis en Licia Ronzulli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Maria Damanaki en Paul Magnette.

Het debat wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

17. Situatie in Kirgizië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Kirgizië

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paolo Bartolozzi, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, Joe Higgins, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-ingeschrevene, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis en Joachim Zeller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Indrek Tarand en Herbert Dorfmann.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton en Kristalina Georgieva.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Heidi Hautala, Bart Staes en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda en Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin en Henri Weber, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Kirgizië (B7-0434/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 8.7.2010.


18. De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechten

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie, Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Seán Kelly, Ulrike Lunacek en Miroslav Mikolášik.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann en Georgios Papanikolaou.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aidsstrategie van de EU (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells en Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, over een mensenrechtelijke benadering van hiv/aids (B7-0421/2010)

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aidsstrategie van de EU (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aids-strategie van de EU (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek en Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie, over aids/hiv met het oog op de 18e internationale aidsconferentie (Wenen, 18-23 juli 2010) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over een van rechten uitgaande aanpak van hiv/aids door de EU (B7-0428/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 8.7.2010.


19. Inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) op 1 augustus 2010 en de rol van de EU (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) op 1 augustus 2010 en de rol van de EU

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) en de rol van de EU (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska en Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, over de inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) en de rol van de EU (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, over de inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) en de rol van de EU (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, over de inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) en de rol van de EU (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CMM) en de rol van de EU (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski en Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, over de inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) en de rol van de EU (B7-0433/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 8.7.2010.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 444.569/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Diana Wallis

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid