Indeks 
Protokół
PDF 236kWORD 132k
Środa, 7 lipca 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Sprostowanie przyjętego dokumentu (art. 216 Regulaminu)
 4.Składanie dokumentów
 5.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 6.Program działań prezydencji belgijskiej (debata)
 7.Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (głosowanie) (art. 138 Regulaminu)
  
8.2.Nowa żywność ***II (głosowanie)
  
8.3.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***II (głosowanie)
  
8.4.Obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek drewno i jego pochodne ***II (głosowanie)
  
8.5.Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)
  
8.6.Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)
  
8.7.Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I (głosowanie)
  
8.8.Europejski Organ Nadzoru Bankowego ***I (głosowanie)
  
8.9.Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ***I (głosowanie)
  
8.10.Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I (głosowanie)
  
8.11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego * (głosowanie)
  
8.12.Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (głosowanie)
  
8.13.Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (głosowanie)
  
8.14.Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Organizacja i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych* - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (debata)
 13.Kosowo - Albania (debata)
 14.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej - zagrożenia, odpowiedzialność i odnośne przepisy (debata)
 17.Sytuacja w Kirgistanie (debata)
 18.AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.) (debata)
 19.Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. konwencji o broni kasetowej i rola UE (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

ŚRODA 7 LIPCA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał o piątej rocznicy zamachów trrorystycznych w Londynie z dnia 7 lipca 2005 r. i ponownie podkreślił, że Parlament potępia wszelkie akty terroryzmu.


3. Sprostowanie przyjętego dokumentu (art. 216 Regulaminu)

Przewodniczący oświadczył, że otrzymał sprostowanie rezolucji przyjętej przez Parlament w dniu 17 czerwca 2010 r. w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, wRepublice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech oraz we Francji (P7_TA(2010)0241), w której należy dodać Rumunię do listy krajów dotkniętych powodzią.

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Tekst sprostowania jest dostępny na stronie "Séance en direct".


4. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdanie zostało złożone przez komisję parlamentarną AFET:

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Elmar Brok (A7-0228/2010)


5. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt środka wykonawczego związanego z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą:

- Projekt dotyczący dyrektywy Komisji zmieniającej dyrektywę 2009/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - termin: 15/08/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI


6. Program działań prezydencji belgijskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działań prezydencji belgijskiej

Yves Leterme (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth i Joseph Daul w sprawie przebiegu debaty, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux i Marisa Matias.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan i Mirosław Piotrowski.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Yves Leterme

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

7. Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej

Steven Vanackere (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, David-Maria Sassoli w imieniu grupy S&D, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Timo Soini w imieniu grupy EFD, Nick Griffin niezrzeszony, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai i Ria Oomen-Ruijten.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Štefan Füle i Steven Vanackere.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristian Dan Preda, w imieniu komisji AFET, w sprawie wniosku Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej (B7-0407/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 7 lipca 2010 r.


(Posiedzenie, zawieszone o godz. 12.00 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Richard Howitt w sprawie sytuacji na Malediwach po aresztowaniu w zeszłym tygodniu posłów opozycji (przewodnicząca przyjęła do wiadomości uwagi mówcy).

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (głosowanie) (art. 138 Regulaminu)

Sprawozdanie w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych oraz polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009(INI)) - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0265)

Wystąpienia

Saïd El Khadraoui (sprawozdawca) wystąpił z wnioskiem o imienne głosowanie nad sprawozdaniem. Parlament przyjął wniosek.


8.2. Nowa żywność ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0266)

Wystąpienia

Po głosowaniu nad poprawką 9 Licia Ronzulli i Mário David wnioskowali o elektroniczne sprawdzenie głosowania nad poprawką 5. Przewodnicząca uwzględniła wniosek.


8.3. Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska przyjętego przez Radę w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0267)


8.4. Obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek drewno i jego pochodne ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Satu Hassi (A7-0149/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0268)

Wystąpienia

Corien Wortmann-Kool w sprawie listy głosowania grupy PPE.


8.5. Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0269)

Głos zabrali: Antolín Sánchez Presedo (sprawozdawca), który zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu zgłosił formalny wniosek do Parlamentu dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej, Michel Barnier (członek Komisji) i José Manuel García-Margallo y Marfil w imieniu grupy PPE, który wnioskował o imienne głosowanie końcowe nad sprawozdaniami A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 i A7-0167/2010.

W głosowaniu imiennym (678 głosów za, 4 głosy przeciw, 7 głosów wstrzymujących się) Parlament zdecydował przenieść głosowanie nad projektem rezolucji legislacyjnej. Sprawę uznano za odesłaną do komisji właściwej do ponownego rozważenia.


8.6. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0270)

Głos zabrał Sven Giegold (sprawozdawca), który zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu zgłosił formalny wniosek do Parlamentu dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej.

W głosowaniu imiennym (665 głosów za, 5 głosów przeciw, 10 głosów wstrzymujących się) Parlament zdecydował przenieść głosowanie nad projektem rezolucji legislacyjnej. Sprawę uznano za odesłaną do komisji właściwej do ponownego rozważenia.


8.7. Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0271)

Głos zabrała Sylvie Goulard (sprawozdawca), która zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu zgłosiła formalny wniosek do Parlamentu dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej.

W głosowaniu imiennym (671 głosów za, 5 głosów przeciw, 9 głosów wstrzymujących się) Parlament zdecydował przenieść głosowanie nad projektem rezolucji legislacyjnej. Sprawę uznano za odesłaną do komisji właściwej do ponownego rozważenia.


8.8. Europejski Organ Nadzoru Bankowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0272)

Głos zabrał José Manuel García-Margallo y Marfil (sprawozdawca), który zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu zgłosił formalny wniosek do Parlamentu dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej.

W głosowaniu imiennym (669 głosów za, 8 głosów przeciw, 9 głosów wstrzymujących się) Parlament zdecydował przenieść głosowanie nad projektem rezolucji legislacyjnej. Sprawę uznano za odesłaną do komisji właściwej do ponownego rozważenia.


8.9. Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Skinner (A7-0170/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0273)

Głos zabrał Peter Skinner (sprawozdawca), który zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu zgłosił formalny wniosek do Parlamentu dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej.

W głosowaniu imiennym (677 głosów za, 5 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymujących się) Parlament zdecydował przenieść głosowanie nad projektem rezolucji legislacyjnej. Sprawę uznano za odesłaną do komisji właściwej do ponownego rozważenia.


8.10. Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0274)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0274)


8.11. Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0275)

Głos zabrał Ramon Tremosa i Balcells (sprawozdawca), który zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu zgłosił formalny wniosek do Parlamentu dotyczący możliwości przystąpienia do głosowania nad projektem rezolucji legislacyjnej.

W głosowaniu imiennym (664 głosów za, 12 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących się) Parlament zdecydował przenieść głosowanie nad projektem rezolucji legislacyjnej. Sprawę uznano za odesłaną do właściwej komisji do ponownego rozważenia.


8.12. Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (głosowanie)

Sprawozdanie zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym [2010/2006(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0276)


8.13. Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0410/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0277)

Wystąpienia

Anni Podimata, w sprawie wyjaśnienia do poprawki 2, i Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, w sprawie poprawki 6.


8.14. Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0407/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0278)


9. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan i Syed Kamall

Zalecenie do drugiego czytania: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Hannu Takkula

Głos zabrał Daniel Hannan.

Zalecenie do drugiego czytania: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi i Alajos Mészáros

Zalecenie do drugiego czytania: Satu Hassi i Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr i Eija-Riitta Korhola

Sprawozdanie Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Sprawozdanie Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Sprawozdanie José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi i Alfredo Pallone

Sprawozdanie Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Sprawozdanie Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania - B7-0410/2010

Anni Podimata i Inese Vaidere

Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan i Anneli Jäätteenmäki


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.35 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Organizacja i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych* - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Głos zabrali: Elmar Brok i Guy Verhofstadt, którzy przedstawili sprawozdanie A7-0228/2010.

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Filip Kaczmarek (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Ivo Strejček (zastępca prawozdawcy komisji opiniodawczej INTA), Roberto Gualtieri (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Ulrike Lunacek (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Ivailo Kalfin (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Mario Mauro w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD i Lucas Hartong niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski i Ria Oomen-Ruijten.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt i Elmar Brok.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 8 lipca 2010 r.


PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

13. Kosowo - Albania (debata)

Oświadczenia Komisji: Kosowo i Albania

Štefan Füle (członek Komisji) przedstawił oświadczenia.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Béla Kovács niezrzeszony, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru i György Schöpflin.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza i Zoran Thaler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor, Kristian Vigenin.

Głos zabrali Hannes Swoboda, w sprawie organizacji debaty, oraz Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Nikolaos Chountis, w imieniu komisji AFET, w sprawie Albanii (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek, w imieniu komisji AFET, w sprawie procesu integracji Kosowa z Unią Europejską (B7-0409/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 8.7.2010 i pkt 6.4 protokołu z dnia 8.7.2010.


14. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Luigi de Magistris skierował do przewodniczącego wniosek o skorzystanie z immunitetu i przysługujących mu przywilejów w ramach postępowania toczącego się przed sądem w Benevento (Włochy).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).


15. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i S&D wnioski dotyczące następujących nominacji:

komisja PECH: Gabriel Mato Adrover zamiast Salvadora Garrigi Polleda

Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Marc Tarabella

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


16. Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej - zagrożenia, odpowiedzialność i odnośne przepisy (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej - zagrożenia, odpowiedzialność i odnośne przepisy

Paul Magnette (urzędujący przewodniczący Rady), Günther Oettinger (członek Komisji) i Maria Damanaki (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis i Licia Ronzulli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Maria Damanaki i Paul Magnette.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.30 i wznowione o godz. 21.00)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

17. Sytuacja w Kirgistanie (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Kirgistanie

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Głos zabrali: Paolo Bartolozzi w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Indrek Tarand i Herbert Dorfmann.

Głos zabrali: Catherine Ashton i Kristalina Georgieva.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Heidi Hautala, Bart Staes i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda i Mario Mauro w imieniu grupy PPE, w sprawie Kirgistanu (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie Kirgistanu (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin i Henri Weber w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0434/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 8 lipca 2010 r.


18. AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.) (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.)

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE, Michael Cashman w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly, Ulrike Lunacek i Miroslav Mikolášik.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann i Georgios Papanikolaou.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman i Linda McAvan w imieniu grupy S&D, w sprawie opartego na prawach podejścia do działań UE związanych z HIV/AIDS (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells i Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, w sprawie AIDS/HIV z perspektywy praw człowieka (B7-0421/2010)

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie opartego na prawach podejścia do działań UE związanych z zapobieganiem HIV/AIDS (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie opartego na prawach podejścia do działań UE związanych z zapobieganiem HIV/AIDS (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek i Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE, w sprawie AIDS/HIV w świetle XVIII konferencji międzynarodowej w sprawie HIV/AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie opartego na prawach podejścia do działań UE związanych z zapobieganiem HIV/AIDS (B7-0428/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 8 lipca 2010 r.


19. Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. konwencji o broni kasetowej i rola UE (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. konwencji o broni kasetowej i rola UE

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik i Seán Kelly.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler i Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska i Mario Mauro w imieniu grupy PPE, w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli Unii Europejskiej (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski i Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE (B7-0433/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 8 lipca 2010 r.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 444.569/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.10.

Klaus Welle

Diana Wallis

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności