Kazalo 
Zapisnik
PDF 221kWORD 125k
Sreda, 7. julij 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Popravek sprejetega besedila (člen 216 poslovnika)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 6.Program dela belgijskega predsedstva (razprava)
 7.Prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji (razprava)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Prejemki direktorjev javnih družb in politika prejemkov v sektorju finančnih storitev (glasovanje) (člen 138 poslovnika)
  
8.2.Nova živila ***II (glasovanje)
  
8.3.Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenova) ***II (glasovanje)
  
8.4.Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode ***II (glasovanje)
  
8.5.Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge ***I (glasovanje)
  
8.6.Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I (glasovanje)
  
8.7.Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I (glasovanje)
  
8.8.Evropski bančni organ ***I (glasovanje)
  
8.9.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ***I (glasovanje)
  
8.10.Kapitalske zahteve za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter nadzorniški pregled politik prejemkov ***I (glasovanje)
  
8.11.Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko * (glasovanje)
  
8.12.Čezmejno obvladovanje krize v bančnem sektorju (glasovanje)
  
8.13.Evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in prihodnji ukrepi (glasovanje)
  
8.14.Prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Organizacija in delovanje Evropske službe za zunanje delovanje* - Evropska služba za zunanje delovanje (razprava)
 13.Kosovo - Albanija (razprava)
 14.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Iskanje in črpanje nafte: tveganje, odgovornost in regulacija (razprava)
 17.Razmere v Kirgiziji (razprava)
 18.Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, od 18. do 23. julija 2010) (razprava)
 19.Začetek veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. avgusta 2010 in vloga EU (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

SREDA, 7. JULIJ 2010

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je spomnil na peto obletnico terorističnih napadov v Londonu 7. julija 2005 in ponovno opozoril, da Parlament vedno obsoja vsa teroristična dejanja.


3. Popravek sprejetega besedila (člen 216 poslovnika)

Predsednik je povedal, da je prejel popravek resolucije, ki jo je Evropski parlament sprejel 17. junija 2010, o poplavah v državah srednje Evrope, zlasti na Poljskem, Češkem, Slovaškem in Madžarskem, ter v Franciji (P7_TA(2010)0241), v kateri je med države, ki so jih prizadele poplave, treba dodati tudi Romunijo.

V skladu s členom 216(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v 48 urah o njem ne zahteva glasovanja.

Besedilo popravka je na voljo na spletni strani "Séance en direct".


4. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje poročilo od odbora AFET:

- Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A7-0228/2010)


5. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu je bil predložen naslednji osnutek izvedbenega ukrepa, ki sodi v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek direktive Komisije o spremembi Direktive 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - rok: 15/08/2010)
posredovano pristojni: ENVI


6. Program dela belgijskega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Program dela belgijskega predsedstva

Yves Leterme (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth in Joseph Daul o poteku razprave, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Philip Claeys samostojni poslanec, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux in Marisa Matias.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan in Mirosław Piotrowski.

Govorila sta José Manuel Barroso in Yves Leterme.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica

7. Prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji

Steven Vanackere (predsedujoči Svetu) in Štefan Füle (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, David-Maria Sassoli v imenu skupine S&D, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, Timo Soini v imenu skupine EFD, Nick Griffin samostojni poslanec, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai in Ria Oomen-Ruijten.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton in Jaroslav Paška.

Govorila sta Štefan Füle in Steven Vanackere.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Cristian Dan Preda v imenu odbora AFET o prošnji Islandije za članstvo v Evropski uniji (B7-0407/2010)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 7.7.2010.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.00 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.05.)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govoril je Richard Howitt o razmerah na Maldivih po aretaciji opozicijskih poslancev prejšnji teden (predsednica je opombe govorca sprejela v vednost).

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Prejemki direktorjev javnih družb in politika prejemkov v sektorju finančnih storitev (glasovanje) (člen 138 poslovnika)

Poročilo o prejemkih direktorjev javnih družb in politiki prejemkov v sektorju finančnih storitev (2010/2009(INI)) - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0265)

Govorili so

Saïd El Khadraoui (poročevalec) je zahteval poimensko glasovanje o poročilu. Parlament je zahtevi pritrdil.


8.2. Nova živila ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, o spremembi Uredbe (ES) št. 1331/2008 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 in Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2010)0266)

Govorili so

Po glasovanju o predlogu spremembe 9 sta Licia Ronzulli in Mário David zahtevala elektronsko preveritev glasovanja o predlogu spremembe 5. Predsednica je zahtevo upoštevala.


8.3. Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenova) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenova) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2010)0267)


8.4. Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Satu Hassi (A7-0149/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2010)0268)

Govorili so

Corien Wortmann-Kool o seznamu za glasovanje skupine PPE.


8.5. Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0269)

Govorili so Antolín Sánchez Presedo (poročevalec), ki je v skladu s členom 57(2) poslovnika Parlamentu uradno predlagal, ali naj nadaljuje glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije, Michel Barnier (član Komisije) in José Manuel García-Margallo y Marfil v imenu skupine PPE, ki je zahteval poimensko glasovanje za končno glasovanje o poročilih A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 in A7-0167/2010.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (678 glasov za, 4 proti, 7 vzdržanih) sklenil, da se glasovanje o zakonodajni resoluciji preloži. Zadeva je bila vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


8.6. Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za vrednostne papirje in trge [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0270)

Govoril je Sven Giegold (poročevalec), ki je v skladu s členom 57(2) poslovnika Parlamentu uradno predlagal, ali naj nadaljuje glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (665 glasov za, 5 proti, 10 vzdržanih) sklenil, da se glasovanje o zakonodajni resoluciji preloži. Zadeva je bila vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


8.7. Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema v Skupnosti in o ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0271)

Govorila je Sylvie Goulard (poročevalec), ki je v skladu s členom 57(2) poslovnika Parlamentu uradno predlagala, ali naj nadaljuje glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (671 glasov za, 5 proti, 9 vzdržanih) sklenil, da se glasovanje o zakonodajni resoluciji preloži. Zadeva je bila vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


8.8. Evropski bančni organ ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega bančnega organa [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0272)

Govoril je José Manuel García-Margallo y Marfil (poročevalec), ki je v skladu s členom 57(2) poslovnika Parlamentu uradno predlagal, ali naj nadaljuje glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (669 glasov za, 8 proti, 9 vzdržanih) sklenil, da se glasovanje o zakonodajni resoluciji preloži. Zadeva je bila vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


8.9. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Skinner (A7-0170/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0273)

Govoril je Peter Skinner (poročevalec), ki je v skladu s členom 57(2) poslovnika Parlamentu uradno predlagal, ali naj nadaljuje glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (677 glasov za, 5 proti, 7 vzdržanih) sklenil, da se glasovanje o zakonodajni resoluciji preloži. Zadeva je bila vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


8.10. Kapitalske zahteve za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter nadzorniški pregled politik prejemkov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0274)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0274)


8.11. Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2010)0275)

Govoril je Ramon Tremosa i Balcells (poročevalec), ki je v skladu s členom 57(2) poslovnika Parlamentu uradno predlagal, ali naj nadaljuje glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (664 glasov za, 12 proti, 5 vzdržanih) sklenil, da se glasovanje o zakonodajni resoluciji preloži. Zadeva je bila vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


8.12. Čezmejno obvladovanje krize v bančnem sektorju (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o čezmejnem obvladovanju krize v bančnem sektorju [2010/2006(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0276)


8.13. Evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in prihodnji ukrepi (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0410/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0277)

Govorili so

Anni Podimata, ki je podala pojasnilo k predlogu spremembe 2, in Udo Bullmann v imenu skupine S&D o predlogu spremembe 6.


8.14. Prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0407/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0278)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan in Syed Kamall

Priporočilo za drugo obravnavo: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Hannu Takkula

Govoril je Daniel Hannan.

Priporočilo za drugo obravnavo: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi in Alajos Mészáros

Priporočilo za drugo obravnavo: Satu Hassi in Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr in Eija-Riitta Korhola

Poročilo: Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Poročilo: Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Poročilo: José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi in Alfredo Pallone

Poročilo: Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Poročilo: Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Evropski instrument za finančno stabilnost, evropski mehanizem za finančno stabilizacijo in prihodnji ukrepi - B7-0410/2010

Anni Podimata in Inese Vaidere

Prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan in Anneli Jäätteenmäki


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Organizacija in delovanje Evropske službe za zunanje delovanje* - Evropska služba za zunanje delovanje (razprava)

Osnutek sklepa Sveta o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Evropska služba za zunanje delovanje

Govorila sta Elmar Brok in Guy Verhofstadt, ki sta predstavila poročilo A7-0228/2010.

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Filip Kaczmarek (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Ivo Strejček (namestnik pripravljavca mnenja odbora INTA), Roberto Gualtieri (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Ulrike Lunacek (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Ivailo Kalfin (pripravljalec mnenja odbora CONT), Mario Mauro v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, David Campbell Bannerman v imenu skupine EFD, in Lucas Hartong, samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski in Ria Oomen-Ruijten.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons in Petru Constantin Luhan.

Govorili so Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt in Elmar Brok.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 8.7.2010.


PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

13. Kosovo - Albanija (razprava)

Izjavi Komisije: Kosovo in Albanija

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavi.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govorili so Charles Tannock v imenu skupine ECR, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Béla Kovács samostojni poslanec, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru in György Schöpflin.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza in Zoran Thaler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor in Kristian Vigenin.

Govorila sta Hannes Swoboda o organizaciji razprave in Štefan Füle.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Nikolaos Chountis v imenu odbora AFET o Albaniji (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek v imenu odbora AFET o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo (B7-0409/2010)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 8.7.2010 in točka 6.4 zapisnika z dne 8.7.2010.


14. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Luigi de Magistris je predsedstvu poslal zahtevo za zaščito svoje imunitete in privilegijev v sodnem postopku, ki poteka na sodišču v Beneventu (Italija).

Zahteva je bila v skladu s členom 6(3) poslovnika posredovana odboru JURI.


15. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE in S&D prejel zahteve za naslednji imenovanji:

odbor PECH: Gabriel Mato Adrover namesto Salvadorja Garrige Polleda

Delegacija pri Evro-sredozemski parlamentarni skupščini: Marc Tarabella

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


16. Iskanje in črpanje nafte: tveganje, odgovornost in regulacija (razprava)

Izjave Sveta in Komisije: Iskanje in črpanje nafte: tveganje, odgovornost in regulacija

Paul Magnette (predsedujoči Svetu), Günther Oettinger (član Komisije) in Maria Damanaki (članica Komisije) so podali izjave.

Govorili so Richard Seeber v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Corinne Lepage v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Konrad Szymański v imenu skupine ECR, Elie Hoarau v imenu skupine GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis in Licia Ronzulli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu in Petru Constantin Luhan.

Govorili so Günther Oettinger, Maria Damanaki in Paul Magnette.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.30, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

17. Razmere v Kirgiziji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Kirgiziji

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorila je Kristalina Georgieva (članica Komisije).

Govorili so Paolo Bartolozzi v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Struan Stevenson v imenu skupine ECR, Joe Higgins v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Csanád Szegedi samostojni poslanec, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis in Joachim Zeller.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Indrek Tarand in Herbert Dorfmann.

Govorili sta Catherine Ashton in Kristalina Georgieva.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Heidi Hautala, Bart Staes in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Kirgizistanu (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda in Mario Mauro v imenu skupine PPE o Kirgizistanu (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE o Kirgizistanu (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin in Henri Weber v imenu skupine S&D o razmerah v Kirgizistanu (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Kirgizistanu (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Kirgizistanu (B7-0434/2010)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 8.7.2010.


18. Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, od 18. do 23. julija 2010) (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, od 18. do 23. julija 2010)

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Lena Kolarska-Bobińska v imenu skupine PPE, Michael Cashman v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Seán Kelly, Ulrike Lunacek in Miroslav Mikolášik.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann in Georgios Papanikolaou.

Govorila je Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman in Linda McAvan v imenu skupine S&D o na pravicah temelječem pristopu k odzivu EU na HIV/aids (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells in Leonidas Donskis v imenu skupine ALDE o pristopu na podlagi človekovih pravic do HIV/aidsa (B7-0421/2010)

- Charles Tannock v imenu skupine ECR o na pravicah temelječem pristopu k odzivu EU na HIV/aids (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE o na pravicah temelječem pristopu k odzivu EU na HIV/aids (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek in Lena Kolarska-Bobińska v imenu skupine PPE o aidsu/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, od 18. do 23. julija 2010) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o na pravicah temelječem pristopu k odzivu EU na HIV/aids (B7-0428/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 8.7.2010.


19. Začetek veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. avgusta 2010 in vloga EU (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Začetek veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. avgusta 2010 in vloga EU

Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik in Seán Kelly.

Govorila je Catherine Ashton.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler in Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE o začetku veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska in Mario Mauro v imenu skupine PPE o začetku veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D o začetku veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen in Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE o začetku veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL o začetku veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski in Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR o začetku veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU (B7-0433/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 8.7.2010.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 444.569/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Klaus Welle

Diana Wallis

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov