Index 
Protokoll
PDF 229kWORD 132k
Onsdagen den 7 juli 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Rättelse till en antagen text (artikel 216 i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 6.Det belgiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 7.Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag och ersättningspolicyn inom finanstjänstesektorn (omröstning) (artikel 138 i arbetsordningen)
  
8.2.Nya livsmedel ***II (omröstning)
  
8.3.Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) ***II (omröstning)
  
8.4.Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***II (omröstning)
  
8.5.Befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I (omröstning)
  
8.6.Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet ***I (omröstning)
  
8.7.Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I (omröstning)
  
8.8.Europeiska bankmyndigheten ***I (omröstning)
  
8.9.Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ***I (omröstning)
  
8.10.Kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik ***I (omröstning)
  
8.11.Speciella uppgifter för Europeiska centralbanken i samband med Europeiska systemrisknämndens verksamhet * (omröstning)
  
8.12.Gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (omröstning)
  
8.13.Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder (omröstning)
  
8.14.Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (debatt)
 13.Kosovo - Albanien (debatt)
 14.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Oljeletning och oljeutvinning – risker, ansvar och reglering (debatt)
 17.Situationen i Kirgizistan (debatt)
 18.Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010) (debatt)
 19.Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


PROTOKOLL

ONSDAGEN DEN 7 JULI 2010

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen erinrade om att det var fem år sedan terroristattentaten i London den 7 juli 2005 och upprepade att parlamentet alltid skulle fördöma alla slags terroristdåd.


3. Rättelse till en antagen text (artikel 216 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han mottagit en rättelse till Europaparlamentets resolution av den 17 juni 2010 om översvämningarna i Centraleuropa, särskilt i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien samt i Frankrike (P7_TA(2010)0241), där Rumänien skulle läggas till i raden av översvämningsdrabbade länder.

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 48 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Den rättade texten finns tillgänglig på webbplatsen ”Séance en direct”.


4. Inkomna dokument

Utskottet AFET hade lagt fram följande betänkande:

- Betänkande om förslaget till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A7-0228/2010)


5. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens direktiv av den […] om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - tidsfrist: 15/08/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


6. Det belgiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det belgiska ordförandeskapets verksamhetsprogram

Yves Leterme (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Derk Jan Eppink för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth och Joseph Daul yttrade sig om hur debatten förlöpte, Nigel Farage för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux och Marisa Matias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan och Mirosław Piotrowski.

Talare: José Manuel Barroso och Yves Leterme

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

7. Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen

Steven Vanackere (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, David-Maria Sassoli för S&D-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Timo Soini för EFD-gruppen, Nick Griffin, grupplös, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai och Ria Oomen-Ruijten.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton och Jaroslav Paška.

Talare: Štefan Füle och Steven Vanackere.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Cristian Dan Preda, för utskottet AFET, om Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (B7-0407/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 7.7.2010.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.00, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Richard Howitt yttrade sig om situationen på Maldiverna efter gripandet av oppositionsledamöter föregående vecka (talmannen noterade detta inlägg).

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag och ersättningspolicyn inom finanstjänstesektorn (omröstning) (artikel 138 i arbetsordningen)

Betänkande om ersättning till direktörer i börsnoterade företag och ersättningspolitik i finanstjänstesektorn (2010/2009(INI)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0265)

Inlägg:

Saïd El Khadraoui (föredragande) begärde att betänkandet skulle gå till omröstning med namnupprop. Parlamentet godkände detta förslag.


8.2. Nya livsmedel ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel, om ändring av förordning (EG) nr 1331/2008 och om upphävande av förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0266)

Inlägg:

Efter omröstningen om ändringsförslag 9 begärde Licia Ronzulli och Mário David att resultatet av omröstningen om ändringsförslag 5 skulle kontrolleras genom elektronisk omröstning (talmannen godkände denna begäran).


8.3. Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) [11962/3/2009 - C7-0034/2010- 2007/0286(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0267)


8.4. Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden [05885/4/2010 - C7-0053/2010- 2008/0198(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Satu Hassi (A7-0149/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0268)

Inlägg:

Corien Wortmann-Kool yttrade sig om omröstningslistan från PPE-gruppen.


8.5. Befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0269)

Talare: Antolín Sánchez Presedo (föredragande) lade i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning; Michel Barnier (ledamot av kommissionen) och José Manuel García-Margallo y Marfil för PPE-gruppen begärde att omröstning med namnupprop skulle hållas vid slutomröstningen om betänkandena A7-0169/2010, A7-0168/2010, A7-0166/2010, A7-0170/2010 och A7-0167/2010.

Parlamentet beslutade genom omröstning med namnupprop att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution (678 röster för, 4 röster emot, 7 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


8.6. Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0270)

Talare: Sven Giegold (föredragande) lade i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet beslutade genom omröstning med namnupprop att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution (665 röster för, 5 röster emot, 10 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


8.7. Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om makroövervakning av det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av en Europeisk systemrisknämnd [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0271)

Talare: Sylvie Goulard (föredragande) lade i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet beslutade genom omröstning med namnupprop att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution (671 röster för, 5 röster emot, 9 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


8.8. Europeiska bankmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk bankmyndighet [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0272)

Talare: José Manuel García-Margallo y Marfil (föredragande) lade i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet beslutade genom omröstning med namnupprop att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution (669 röster för, 8 röster emot, 9 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


8.9. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Skinner (A7-0170/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0273)

Talare: Peter Skinner (föredragande) lade i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet beslutade genom omröstning med namnupprop att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution (677 röster för, 5 röster emot, 7 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


8.10. Kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik [KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0274)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0274)


8.11. Speciella uppgifter för Europeiska centralbanken i samband med Europeiska systemrisknämndens verksamhet * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om särskilda uppgifter för Europeiska centralbanken med avseende på Europeiska systemrisknämndens verksamhet [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0275)

Talare: Ramon Tremosa i Balcells (föredragande) lade i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet beslutade genom omröstning med namnupprop att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution (664 röster för, 12 röster emot, 5 nedlagda röster). Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


8.12. Gränsöverskridande krishantering inom banksektorn (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om gränsöverskridande krishantering inom banksektorn [2010/2006(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0276)


8.13. Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0410/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0277)

Inlägg:

Anni Podimata yttrade sig för att göra ett förtydligande till ändringsförslag 2; Udo Bullmann för S&D-gruppen yttrade sig om ändringsförslag 6.


8.14. Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0407/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0278)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan och Syed Kamall

Andrabehandlingsrekommendation: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Hannu Takkula

Talare: Daniel Hannan.

Andrabehandlingsrekommendation: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi och Alajos Mészáros

Andrabehandlingsrekommendation: Satu Hassi och Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr och Eija-Riitta Korhola

Betänkande Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Betänkande Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Betänkande José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi och Alfredo Pallone

Betänkande Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Betänkande Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Det europeiska instrumentet för finansiell stabilitet och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen samt framtida åtgärder - B7-0410/2010

Anni Podimata och Inese Vaidere

Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan och Anneli Jäätteenmäki


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

Talare: Elmar Brok och Guy Verhofstadt redogjorde för betänkandet A7-0228/2010.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Filip Kaczmarek (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Ivo Strejček (ersättare för föredraganden av yttrandet från utskottet INTA), Roberto Gualtieri (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Ulrike Lunacek (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Ivailo Kalfin (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Mario Mauro för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, David Campbell Bannerman för EFD-gruppen, och Lucas Hartong, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski och Ria Oomen-Ruijten.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons och Petru Constantin Luhan.

Talare: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 8.7.2010.


ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

13. Kosovo - Albanien (debatt)

Uttalanden av kommissionen: Kosovo och Albanien

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Béla Kovács, grupplös, Doris Pack, Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Judith Sargentini, Nirj Deva, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Salavrakos, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Stanimir Ilchev, Lorenzo Fontana, Georgios Koumoutsakos, Kristian Vigenin, Alf Svensson, Victor Boştinaru och György Schöpflin.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, María Muñiz De Urquiza och Zoran Thaler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor och Kristian Vigenin.

Talare: Hannes Swoboda yttrade sig om organisationen av debatten; Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Nikolaos Chountis, för utskottet AFET, om Albanien (B7-0408/2010)

- Ulrike Lunacek, för utskottet AFET, om Kosovos europeiska integrationsprocess (B7-0409/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 8.7.2010 och punkt 6.4 i protokollet av den 8.7.2010.


14. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Luigi de Magistris hade till talmannen lämnat en begäran om försvar av sin immunitet och sina privilegier inom ramen för ett pågående vid domstolsförfarande i Benevento (Italien).

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


15. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och S&D hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet PECH: Gabriel Mato Adrover i stället för Salvador Garriga Polledo

delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet: Marc Tarabella

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


16. Oljeletning och oljeutvinning – risker, ansvar och reglering (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Oljeletning och oljeutvinning – risker, ansvar och reglering

Paul Magnette (rådets tjänstgörande ordförande), Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis och Licia Ronzulli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu och Petru Constantin Luhan.

Talare: Günther Oettinger, Maria Damanaki och Paul Magnette.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

17. Situationen i Kirgizistan (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Kirgizistan

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen).

Talare: Paolo Bartolozzi för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Indrek Tarand och Herbert Dorfmann.

Talare: Catherine Ashton och Kristalina Georgieva.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Heidi Hautala, Bart Staes och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda och Mario Mauro för PPE-gruppen, om Kirgizistan (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om Kirgizistan (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin och Henri Weber för S&D-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0434/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 8.7.2010.


18. Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010) (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010)

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Lena Kolarska-Bobińska för PPE-gruppen, Michael Cashman för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly, Ulrike Lunacek och Miroslav Mikolášik.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann och Georgios Papanikolaou.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman och Linda McAvan för S&D-gruppen, om en rättighetsbaserad strategi för EU:s åtgärder mot hiv/aids (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells och Leonidas Donskis för ALDE-gruppen, om aids/hiv inför den XVIII internationella aidskonferensen i Wien den 18-23 juli 2010 (B7-0421/2010)

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om en rättighetsbaserad strategi för EU:s åtgärder mot hiv/aids (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om en rättighetsbaserad strategi för EU:s åtgärder mot hiv/aids (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek och Lena Kolarska-Bobińska för PPE-gruppen, om aids/hiv inför den XVIII internationella aidskonferensen i Wien den 18–23 juli 2010 (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om en rättighetsbaserad strategi för EU:s åtgärder mot hiv/aids (B7-0428/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 8.7.2010.


19. Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll (debatt)

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik och Seán Kelly.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler och Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska och Mario Mauro för PPE-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski och Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0433/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 8.7.2010.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 444.569/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Klaus Welle

Diana Wallis

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy