Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0419/2010

Συζήτηση :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0283

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

6.5. Η κατάσταση στο Κιργκιστάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 και B7-0434/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0419/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 και B7-0434/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb και Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Heidi Hautala, Bart Staes και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński και Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0483)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0424/2010 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου