Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2772(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0413/2010

Συζήτηση :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0285

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

6.7. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010 και ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010, B7-0432/2010 και B7-0433/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0413/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010 και B7-0432/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler και Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marije Cornelissen, Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0485)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0433/2010 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου