Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2768(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0415/2010

Συζήτηση :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0288

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

12.1. Ζιμπάμπουε, ειδικότερα η υπόθεση του Farai Maguwu (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 και B7-0444/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0415/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 και B7-0444/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski και Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0488)

Παρεμβάσεις:

Η Ana Gomes παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην 6η αιτιολογική αναφορά, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου