Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

17. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Béla Kovács με έναρξη ισχύος από τις 31 Μαΐου 2010, Ildikó Gáll-Pelcz και Keith Taylor με έναρξη ισχύος από τις 2 Ιουνίου 2010, Lucas Hartong και Jan Mulder με έναρξη ισχύος από τις 22 Ιουνίου 2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου