Показалец 
Протокол
PDF 272kWORD 162k
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Бъдещето на ОСП след 2013 г. (разискване)
 4.Последиците за селското стопанство в ЕС от възобновяване на преговорите с Меркосур с оглед на сключване на споразумение за асоцииране - Подготовка на предстоящата среща на високо равнище ЕС-Бразилия, която ще се проведе на 14 юли 2010 г. в гр. Бразилия (разискване)
 5.Режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Споразумение между ЕС и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма *** (гласуване)
  
6.2.Организация и функциониране на Европейската служба за външна дейност * (гласуване)
  
6.3.Косово (гласуване)
  
6.4.Албания (гласуване)
  
6.5.Положението в Киргизстан (гласуване)
  
6.6.AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (гласуване)
  
6.7.Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (гласуване)
  
6.8.Бъдещето на ОСП след 2013 г. (гласуване)
  
6.9.Режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството (гласуване)
 7.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Зимбабве и конкретно случаят на Farai Maguwu
  
11.2.Венецуела и конкретно случаят на Maria Lourdes Afiuni
  
11.3.Северна Корея
 12.Време за гласуване
  
12.1.Зимбабве и конкретно случаят на Farai Maguwu (гласуване)
  
12.2.Венецуела и конкретно случаят на Maria Lourdes Afiuni (гласуване)
  
12.3.Северна Корея (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Състав на комисиите
 15.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 16.Състав на Парламента
 17.Проверка на пълномощията
 18.Решения относно някои документи
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ЧЕТВЪРТЪК, 8 ЮЛИ 2010 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2010 - Раздел III - Комисия (N7-0030/2010 - C7-0159/2010 - 2010/2116(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (Преработен текст) (COM(2010)0359 - C7-0161/2010 - 2010/0194(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

JURI

В съответствие с член 124, параграф 1, председателят информира, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (COM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партьорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, ENVI

2) от членове на Парламента

2.1) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Cristiana Muscardini и Giovanni La Via. Предложение за резолюция относно етикетирането на месото, пускано на европейските пазари (B7-0471/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI, IMCO


3. Бъдещето на ОСП след 2013 г. (разискване)

Доклад относно бъдещето на ОСП след 2013 г. [2009/2236(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: George Lyon (A7-0204/2010)

George Lyon представи доклада.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията BUDG), Michel Dantin, от името на групата PPE, Wojciech Michał Olejniczak, от името на групата S&D, Marit Paulsen, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Kyriacos Triantaphyllides, John Stuart Agnew, Esther Herranz García, Stéphane Le Foll, Richard Ashworth, John Bufton и Iratxe García Pérez.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“):Jarosław Kalinowski, Vasilica Viorica Dăncilă, José Bové, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Luís Paulo Alves.

Изказаха се: относно процедурата с вдигане на ръка «catch-the-eye» Mairead McGuinness и Franz Obermayr.

Изказаха се: Dacian Cioloş и George Lyon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 8.7.2010.


4. Последиците за селското стопанство в ЕС от възобновяване на преговорите с Меркосур с оглед на сключване на споразумение за асоцииране - Подготовка на предстоящата среща на високо равнище ЕС-Бразилия, която ще се проведе на 14 юли 2010 г. в гр. Бразилия (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0079/2010) зададен от Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Мария Неделчева, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer и Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, James Nicholson и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, José Bové, от името на групата Verts/ALE, George Lyon, от името на групата ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos и Karin Kadenbach, от името на групата S&D, към Комисията: Последиците за селското стопанство в ЕС от възобновяване на преговорите с Меркосур с оглед на сключване на споразумение за асоцииране (B7-0315/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0091/2010) зададен от Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D, към Комисията: Подготовка на следващата среща на високо равнище ЕС-Бразилия на 14 юли 2010 г. в гр. Бразилия (B7-0317/2010)

Изказаха се: Mairead McGuinness и James Nicholson относно организацията на работата (председателят приема казаното за сведение).

James Nicholson, José Bové, George Lyon, Luis Manuel Capoulas Santos и Luis Yáñez-Barnuevo García развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Georgios Papastamkos, от името на групата PPE, Edite Estrela, от името на групата S&D, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Marc Tarabella, Liam Aylward, Daniel Caspary, Iratxe García Pérez, Albert Deß, Csaba Sándor Tabajdi, Béla Glattfelder и Mairead McGuinness (автор).

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Christophe Béchu, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giancarlo Scottà, Diane Dodds, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach и Jean-Pierre Audy.

Изказаха се: Franz Obermayr, относно процедурата с вдигане на ръка «catch the eye», и Karel De Gucht.

Разискването приключи.


5. Режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството (разискване)

Доклад относно режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството [2009/2238(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Alain Cadec представи доклада.

Изказаха се: Maria Damanaki (член на Комисията) и Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Yannick Jadot (докладчик по становището на комисията INTA), Antonello Antinoro, от името на групата PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата S&D, Pat the Cope Gallagher, от името на групата ALDE, Isabella Lövin, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, и Diane Dodds, независим член на ЕП, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, относно шумната атмосфера в пленарната зала, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Jarosław Leszek Wałęsa, Catherine Trautmann, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea и Robert Atkins, за да протестира срещу закъснението относно провеждането на Времето за въпроси.

Изказаха се: Maria Damanaki и Alain Cadec.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 8.7.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Споразумение между ЕС и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма [11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0279)

Парламентът дава своето одобрение за сключването на споразумението.

Изказвания

- Alexander Alvaro (докладчик), преди гласуването, и Rui Tavares.


6.2. Организация и функциониране на Европейската служба за външна дейност * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elmar Brok (A7-0228/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0280)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0280)


6.3. Косово (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0409/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0281)

Изказвания

- Jelko Kacin, който осъжда атентата, извършен на 5 юли 2010 г. срещу Peter Miletic, член на Асамблеята на Косово, и изразява своята подкрепа към него (Председателят се присъединява към казаното от него);

- Pier Antonio Panzeri направи устно предложение за изменение на изменение 11, което е одобрено;

- Ulrike Lunacek направи устно предложение за изменение на параграф 4, както и устно предложение за изменение след параграф 12, които бяха одобрени.


6.4. Албания (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0408/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0282)

Изказвания

- Libor Rouček направи устно предложение за изменение на изменение 2, което беше одобрено.


6.5. Положението в Киргизстан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 и B7-0434/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0419/2010

(за замяна на B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 и B7-0434/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb и Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D,

Niccolò Rinaldi, Метин Казак, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Heidi Hautala, Bart Staes и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński и Jacek Włosowicz, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2010)0483)

(Предложението за резолюция B7-0424/2010 отпада.)


6.6. AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 и B7-0428/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0412/2010

(за замяна на B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 и B7-0428/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman и Linda McAvan, от името на групата S&D,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias и Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0484)

(Предложенията за резолюция B7-0425/2010 и B7-0427/2010 отпадат)

Изказвания

- Michael Cashman, от името на групата S&D, преди гласуването, за да поиска окончателното гласуване да се състои чрез поименно гласуване, и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, за да се противопостави на това искане (председателят, след като констатира резервите, изразени от пленарния състав, посочи, че гласуването ще се състои с вдигане на ръка, както е било първоначално предвидено);

- Astrid Lulling, за да посочи разлика между немската и френската езикови версии на параграф 17 (председателят отговори, че всички езикови версии ще бъдат уеднaквени);

- Michael Cashman, преди окончателното гласуване, за да попита дали EFD продължава да се противопоставя на провеждането на поименно гласуване (Francesco Enrico Speroni потвържди противопоставянето);

- Gay Mitchell и Michael Cashman относно протичането на гласуването.


6.7. Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010, B7-0432/2010 и B7-0433/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0413/2010

(за замяна на B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010 и B7-0432/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler и Arnaud Danjean, от името на групата PPE,

Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D,

Marije Cornelissen, Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE,

Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0485)

(Предложението за резолюция B7-0433/2010 отпада.)


6.8. Бъдещето на ОСП след 2013 г. (гласуване)

Доклад относно бъдещето на ОСП след 2013 г. [2009/2236(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: George Lyon (A7-0204/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0486)

Изказвания

- Ulrike Rodust, за да посочи разлика между немската и английската версия ан съображение АД (председателят отговори, че всички езикови версии ще бъдат уеднаквени);

-George Lyon (докладчик), Pablo Arias Echeverría и Elizabeth Lynne sur le déroulement du vote;

- Albert Deß, от името на групата PPE, за да уточни на първо място, че неговата група оттегля своето искане за разделно гласуване по съображение АД (председателят отговори, че искането е от страна на някорко групи и че следователно разделното гласуване се запазва), след това за да препоръча на членовете на своята група да гласуват положително относно съображението.


6.9. Режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството (гласуване)

Доклад относно режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството [2009/2238(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A7-0207/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0487)


7. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправката към приет текст от Европейския парламент.

Поправка към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66) 09704/2010 - IMCO

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Alexander Alvaro - A7-0224/2010
Laima Liucija Andrikienė, Gerard Batten, Filip Kaczmarek, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Доклад Elmar Brok - A7-0228/2010
Joe Higgins, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Eija-Riitta Korhola, Inese Vaidere, Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, David Martin, Daniel Hannan, Ingeborg Gräßle

Косово - B7-0409/2010
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan

Албания - B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt

Положението в Киргизстан - RC-B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere

AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) - RC-B7-0412/2010
Anna Záborská

Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС - RC-B7-0413/2010
Cristian Dan Preda

Доклад George Lyon - A7-0204/2010
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Hannu Takkula, David Martin, Syed Kamall, Anneli Jäätteenmäki

Доклад Alain Cadec - A7-0207/2010
Peter Jahr, Inese Vaidere, Seán Kelly, Syed Kamall


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.10 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 6.7.2010)


11.1. Зимбабве и конкретно случаят на Farai Maguwu

Предложения за резолюция B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 и B7-0444/2010

Anneli Jäätteenmäki, Véronique De Keyser, Judith Sargentini, Alain Cadec, Marie-Christine Vergiat и Geoffrey Van Orden представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Filip Kaczmarek и Corina Creţu.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Angelika Werthmann.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 8.7.2010.


11.2. Венецуела и конкретно случаят на Maria Lourdes Afiuni

Предложения за резолюция B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 и B7-0438/2010

Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Bernd Posselt, за да зададе въпрос „синя карта“ на Raül Romeva i Rueda, който му отговори.

Joe Higgins представи предложението за резолюция.

Изказаха се: Bogusław Sonik, от името на групата PPE, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Corina Creţu, Miroslav Mikolášik, Gabriel Mato Adrover.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 8.7.2010.


11.3. Северна Корея

Предложения за резолюция B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 и B7-0450/2010

Bastiaan Belder, Gerald Häfner, Miroslav Mikolášik, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček и Кристиан Вигенин представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Thomas Mann, Charles Tannock и Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Jacek Protasiewicz, Elena Băsescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda и Tadeusz Zwiefka.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 8.7.2010.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Зимбабве и конкретно случаят на Farai Maguwu (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 и B7-0444/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0415/2010

(за замяна на B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 и B7-0444/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor и Martin Kastler, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes и Michael Cashman, от името на групата S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski и Jacek Włosowicz, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Fiorello Provera, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2010)0488)

Изказвания

Ana Gomes направи устно предложение за изменение на позоваване 6, което беше одобрено.


12.2. Венецуела и конкретно случаят на Maria Lourdes Afiuni (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 и B7-0438/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0414/2010

(за замяна на B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010 и B7-0437/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Marije Cornelissen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,

Bastiaan Belder и Fiorello Provera, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2010)0489)

(Предложенията за резолюции B7-0435/2010, B7-0436/2010 и B7-0438/2010 отпадат.)


12.3. Северна Корея (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 и B7-0450/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0416/2010

(за замяна на B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010 и B7-0450/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Кристиан Вигенин, George Sabin Cutaş и David Martin, от името на групата S&D,

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR,

Fiorello Provera, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2010)0490)

(Предложението за резолюция B7-0449/2010 отпада.)


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


14. Състав на комисиите

По искане на групата PPE председателят ратифицира следното назначение:

комисия FEMM: Elisabeth Morin-Chartier.


15. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Деловодството на Съда на 2-ри и 3-и район на Будапеща е отправило към председателя на Парламента искане за снемане на парламентарния имунитет на Tamás Deutsch в рамките на текуща съдебна процедура в този Съд.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.


16. Състав на Парламента

Компетентният орган на Европейския съюз е уведомил председателството на Парламента за назначението на Magdalena Alvarez за заместник-председател на Европейската инвестиционна банка, считано от 16 юли 2010 г.

Европейският парламент приема това назначение за сведение и в съответствие с член 7 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, обявява нейното място за свободно, считано от 16 юли 2010 г.


17. Проверка на пълномощията

По предложение на своята комисия JURI, Парламентът решава да утвърди мандатите на членовете на ЕП Béla Kovács, считано от 31 май 2010 г., Ildikó Gáll-Pelcz и Keith Taylor, считано от 2 юни 2010 г., Lucas Hartong и Jan Mulder, считано от 22 юни 2010 г.


18. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от Правилника за дейността)

комисия ENVI

- Зелена книга на Комисията относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата (2010/2106(INI))
(подпомагаща: ITRE, REGI, AGRI)

комисия INTA

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. International Trade Policy in the context of Climate Change imperatives (2010/2103(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI)

комисия LIBE

- Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (2010/2114(INI))
(подпомагаща: AFET, ITRE, ENVI)

комисия AGRI

- Признаване на селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност (2010/2112(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- Дефицитът на протеинови култури в ЕС: намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем? (2010/2111(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- Европейското селско стопанство и международната търговия (2010/2110(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI)

комисия CONT

- Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки (2010/2104(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия DEVE

- Данъчно облагане и развитие - Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (2010/2102(INI))
(подпомагаща: ECON, INTA)

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Implementation of the European Consensus on humanitarian aid: the mid-term review of its Action Plan and the way forward (2010/2101(INI))

- Рамка за политиката на ЕС за подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволственото осигуряване (2010/2100(INI))
(подпомагаща: AGRI, ENVI)

комисия ECON

- Новаторско финансиране на световно и европейско равнище (2010/2105(INI))
(подпомагаща: ITRE)

- Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в Съюза, по-специално в еврозоната (2010/2099(INI))
(подпомагаща: AFCO, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

комисия FEMM

- Жените и ръководството на предприятията (2010/2115(INI))

комисия IMCO

- Наблюдение на сектора на търговията на дребно (2010/2109(INI))

комисия ITRE

- Разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011—2020 г.) (2010/2108(INI))
(подпомагаща: ENVI, INTA, REGI)

- Преразглеждане на плана за действие относно енергийната ефективност (2010/2107(INI))
(подпомагаща: ENVI, REGI)

- Промишлената политика в ерата на глобализацията (2010/2095(INI))
(подпомагаща: ENVI, INTA, IMCO, REGI)

комисия PECH

- Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море (2010/2113(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 121 от Правилника за дейността)

комисия DEVE

- Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (2010/2096(INI))
(подпомагаща: AFET, ENVI)

Асоциирани комисии

комисия ENVI

- Зелена книга на Комисията относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата (2010/2106(INI))
(подпомагаща: ITRE, REGI)
Асоциирани комисии ENVI, AGRI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 01.07.2010 г.)

комисия INTA

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. International Trade Policy in the context of Climate Change imperatives (2010/2103(INI))
(подпомагаща: DEVE)
Асоциирани комисии INTA, ENVI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 01.07.2010)

комисия LIBE

- Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (2010/2114(INI))
(подпомагаща: AFET, ITRE)
Асоциирани комисии LIBE, ENVI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 01.07.2010 г.)


19. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

353

13/2010

Andreas Mölzer

14

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

50

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

160

16/2010

Morten Messerschmidt

24

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

82

18/2010

Zigmantas Balčytis

59

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

317

21/2010

Andreas Mölzer

20

22/2010

Andreas Mölzer

24

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

78

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

188

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

125

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

142

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

82

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

140

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

128

31/2010

Franz Obermayr

13

32/2010

Franz Obermayr

24

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

33

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

82

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

200

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

74

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

22

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

93

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

64

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

121

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

72

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

29

43/2010

Andreas Mölzer

12

44/2010

Andreas Mölzer

22

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

8

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

39

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

19

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

36

49/2010

Rosario Crocetta

55

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

28

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

25

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

28

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

71

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

22

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

55

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

50

57/2010

Mario Borghezio

31

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

34

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

14


20. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 6 до 9 септември 2010 г.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.35 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Itälä, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност