Indekss 
Protokols
PDF 241kWORD 158k
Ceturtdiena, 2010. gada 8. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.KLP nākotne pēc 2013. gada (debates)
 4.Ietekme, ko uz ES lauksaimniecību atstās sarunu ar Mercosur valstīm atsākšana nolūkā noslēgt asociācijas nolīgumu - Gatavošanās nākamajai ES un Brazīlijas augstākā līmeņa sanāksmei, kura notiks Brazīlijā 2010. gada 14. jūlijā (debates)
 5.Zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa režīms ES saistībā ar gaidāmo KZP reformu (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus ES dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu *** (balsošana)
  6.2.Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatoriskā struktūra un darbība * (balsošana)
  6.3.Kosova (balsošana)
  6.4.Albānija (balsošana)
  6.5.Stāvoklis Kirgizstānā (balsošana)
  6.6.AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā (balsošana)
  6.7.Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un ES loma (balsošana)
  6.8.KLP nākotne pēc 2013. gada (balsošana)
  6.9.Zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa režīms ES saistībā ar gaidāmo KZP reformu (balsošana)
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  11.1.Zimbabve, jo īpaši Farai Maguwu lieta
  11.2.Venecuēla, jo īpaši Maria Lourdes Afiuni lieta
  11.3.Ziemeļkoreja
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Zimbabve, jo īpaši Farai Maguwu lieta (balsošana)
  12.2.Venecuēla, jo īpaši Maria Lourdes Afiuni lieta (balsošana)
  12.3.Ziemeļkoreja (balsošana)
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Komiteju sastāvs
 15.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 16.Parlamenta sastāvs
 17.Pilnvaru pārbaude
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

CETURTDIENA, 2010. GADA 8. JŪLIJS

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2010 - III iedaļa - Komisija (N7-0030/2010 - C7-0159/2010 – 2010/2116(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (pārstrādāta redakcija) (COM(2010)0359 - C7-0161/2010 – 2010/0194(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

JURI

Ievērojot Reglamenta 124. panta 1. punktu, priekšsēdētājs informēja, ka par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2010)0358 - C7-0162/2010 – 2010/0192(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) (10028/2010 - C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, ENVI

2. Deputāti

2.1. Rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Cristiana Muscardini un Giovanni La Via. Rezolūcijas priekšlikums par tādas gaļas marķēšanu, ko laiž Eiropas tirgos (B7-0471/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI, IMCO


3. KLP nākotne pēc 2013. gada (debates)

Ziņojums par KLP nākotni pēc 2013. gada [2009/2236(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: George Lyon (A7-0204/2010).

George Lyon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Uzstājās Giovanni La Via (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Michel Dantin PPE grupas vārdā, Wojciech Michał Olejniczak S&D grupas vārdā, Marit Paulsen ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Kyriacos Triantaphyllides, John Stuart Agnew, Esther Herranz García, Stéphane Le Foll, Richard Ashworth, John Bufton un Iratxe García Pérez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājāsJarosław Kalinowski, Vasilica Viorica Dăncilă, José Bové, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris un Luís Paulo Alves.

Uzstājās Mairead McGuinness (par brīvā mikrofona procedūru) un Franz Obermayr.

Uzstājās Dacian Cioloş un George Lyon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 6.8. punkts.


4. Ietekme, ko uz ES lauksaimniecību atstās sarunu ar Mercosur valstīm atsākšana nolūkā noslēgt asociācijas nolīgumu - Gatavošanās nākamajai ES un Brazīlijas augstākā līmeņa sanāksmei, kura notiks Brazīlijā 2010. gada 14. jūlijā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0079/2010) un kuru uzdeva Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer un Jean-Pierre Audy PPE grupas vārdā, James Nicholson un Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, José Bové Verts/ALE grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos un Karin Kadenbach S&D grupas vārdā Komisijai: Ietekme, ko uz ES lauksaimniecību var radīt sarunu atsākšana ar Mercosur valstīm par asociācijas nolīguma slēgšanu (B7-0315/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0091/2010) un kuru uzdeva Luis Yáñez-Barnuevo García S&D grupas vārdā Komisijai: Gatavošanās nākamajam Brazīlijā, 2010. gada 14. jūlijā paredzētajam ES un Brazīlijas samitam (B7-0317/2010).

Uzstājās Mairead McGuinness un James Nicholson par darba norisi (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

James Nicholson, José Bové, George Lyon, Luis Manuel Capoulas Santos un Luis Yáñez-Barnuevo García izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Karel De Gucht (Komisijas loceklis) atbildēja uz šiem jautājumiem.

Uzstājās Georgios Papastamkos PPE grupas vārdā, Edite Estrela S&D grupas vārdā, Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marc Tarabella, Liam Aylward, Daniel Caspary, Iratxe García Pérez, Albert Deß, Csaba Sándor Tabajdi, Béla Glattfelder un Mairead McGuinness (autore).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Christophe Béchu, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giancarlo Scottà, Diane Dodds, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach un Jean-Pierre Audy.

Uzstājās Franz Obermayr (par brīvā mikrofona procedūru) un Karel De Gucht.

Debates tika slēgtas.


5. Zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa režīms ES saistībā ar gaidāmo KZP reformu (debates)

Ziņojums par zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa režīmu ES saistībā ar gaidāmo KZP reformu [2009/2238(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A7-0207/2010).

Alain Cadec iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle) un Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Yannick Jadot (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Antonello Antinoro PPE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos S&D grupas vārdā, Pat the Cope Gallagher ALDE grupas vārdā, Isabella Lövin Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher par sēžu zālē valdošo satraukumu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Jarosław Leszek Wałęsa, Catherine Trautmann, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea un Robert Atkins, lai iebilstu pret balsošanas laika sākuma aizkavēšanos.

Uzstājās Maria Damanaki un Alain Cadec.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 6.9. punkts.


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus ES dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu *** (balsošana)

Projekts Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu [11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Alexander Alvaro (A7-0224/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0279).

Parlaments deva savu piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

- Alexander Alvaro (referents), pirms balsošanas, un Rui Tavares.


6.2. Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatoriskā struktūra un darbība * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Elmar Brok (A7-0228/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0280).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0280).


6.3. Kosova (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0409/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0281).

Uzstāšanās

- Jelko Kacin, lai nosodītu 2010. gada 5. jūlijā veikto atentātu pret Kosovas parlamenta deputātu Peter Miletic un lai paustu viņam atbalstu (sēdes vadītājs pievienojās šim ierosinājumam);

- Pier Antonio Panzeri ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 11, un mutiskais grozījums tika pieņemts;

- Ulrike Lunacek ierosināja mutisku grozījumu 4. punktam un mutisku grozījumu, kuru iekļautu aiz 12. punkta, un šie mutiskie grozījumi tika pieņemti.


6.4. Albānija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0408/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0282).

Uzstāšanās

- Libor Rouček ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, un mutiskais grozījums tika pieņemts.


6.5. Stāvoklis Kirgizstānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 un B7-0434/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0419/2010

(aizstāj B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 un B7-0434/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb un Elisabeth Jeggle PPE grupas vārdā,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā,

Heidi Hautala, Bart Staes un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński un Jacek Włosowicz ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0483).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0424/2010 vairs nav spēkā.)


6.6. AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 un B7-0428/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0412/2010

(aizstāj B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 un B7-0428/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman un Linda McAvan S&D grupas vārdā,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias un Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0484).

(Rezolūcijas priekšlikumi B7-0425/2010 un B7-0427/2010 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

- Michael Cashman S&D grupas vārdā, pirms balsošanas, pieprasot galīgo balsojumu rīkot pēc saraksta, un Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā, kurš iebilda pret šo pieprasījumu (sēdes vadītājs, konstatējis plenārsēžu zālē paustos iebildumus, norādīja, ka balsošana notiks tā, kā tas sākotnēji bija paredzēts, proti, paceļot roku);

- Astrid Lulling, norādot, ka 17. punkta teksts vācu valodā atšķiras no teksta franču valodā (sēdes vadītājs atbildēja, ka teksta redakcija visās valodās tiks saskaņota);

- Michael Cashman, pirms galīgā balsojuma, vaicājot, vai EFD grupa joprojām iebilst pret balsošanu pēc saraksta (Francesco Enrico Speroni apstiprināja, ka iebildums ir spēkā);

- Gay Mitchell un Michael Cashman par balsošanas norisi.


6.7. Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un ES loma (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010, B7-0432/2010 un B7-0433/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0413/2010

(aizstāj B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010 un B7-0432/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler un Arnaud Danjean PPE grupas vārdā,

Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā,

Marije Cornelissen, Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā,

Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0485).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0433/2010 vairs nav spēkā.)


6.8. KLP nākotne pēc 2013. gada (balsošana)

Ziņojums par KLP nākotni pēc 2013. gada [2009/2236(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: George Lyon (A7-0204/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0486).

Uzstāšanās

- Ulrike Rodust, norādot, ka AE apsvēruma teksts vācu valodā atšķiras no teksta angļu valodā (sēdes vadītājs atbildēja, ka teksta redakcija visās valodās tiks saskaņota);

-George Lyon (referents), Pablo Arias Echeverría un Elizabeth Lynne par balsošanas norisi;

- Albert Deß PPE grupas vārdā, vispirms precizējot, ka PPE grupa ir atsaukusi savu pieprasījumu par AE apsvērumu balsot pa daļām (sēdes vadītājs atbildēja, ka to ir pieprasījušas vairākas grupas un ka tādējādi balsošana notiks pa daļām), un pēc tam ierosinot PPE grupas locekļiem par šo apsvērumu balsot “par”.


6.9. Zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa režīms ES saistībā ar gaidāmo KZP reformu (balsošana)

Ziņojums par zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa režīmu ES saistībā ar gaidāmo KZP reformu [2009/2238(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A7-0207/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0487).


7. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

Kļūdu labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.). 09704/2010 - IMCO

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā četrdesmit astoņas stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputātu nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Alexander Alvaro ieteikums - A7-0224/2010:
Laima Liucija Andrikienė, Gerard Batten, Filip Kaczmarek, Hannu Takkula, Daniel Hannan.

Elmar Brok ziņojums - A7-0228/2010:
Joe Higgins, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Eija-Riitta Korhola, Inese Vaidere, Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, David Martin, Daniel Hannan, Ingeborg Gräßle.

Kosova - B7-0409/2010:
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan.

Albānija - B7-0408/2010:
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt.

Stāvoklis Kirgizstānā - RC-B7-0408/2010:
Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere.

AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā - RC-B7-0412/2010:
Anna Záborská.

Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un ES loma - RC-B7-0413/2010:
Cristian Dan Preda.

George Lyon ziņojums - A7-0204/2010:
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Hannu Takkula, David Martin, Syed Kamall, Anneli Jäätteenmäki.

Alain Cadec ziņojums - A7-0207/2010:
Peter Jahr, Inese Vaidere, Seán Kelly, Syed Kamall.


9. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2010. gada 6. jūlija protokola 3. punktā)


11.1. Zimbabve, jo īpaši Farai Maguwu lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 un B7-0444/2010.

Anneli Jäätteenmäki, Véronique De Keyser, Judith Sargentini, Alain Cadec, Marie-Christine Vergiat un Geoffrey Van Orden iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Michael Cashman S&D grupas vārdā, Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Filip Kaczmarek un Corina Creţu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska un Angelika Werthmann.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 12.1. punkts.


11.2. Venecuēla, jo īpaši Maria Lourdes Afiuni lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 un B7-0438/2010.

Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda un Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Raül Romeva i Rueda, kurš uz to atbildēja.

Joe Higgins iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Bogusław Sonik PPE grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Corina Creţu, Miroslav Mikolášik, Gabriel Mato Adrover.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 12.2. punkts.


11.3. Ziemeļkoreja

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 un B7-0450/2010.

Bastiaan Belder, Gerald Häfner, Miroslav Mikolášik, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček un Kristian Vigenin iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Thomas Mann, Charles Tannock un Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jacek Protasiewicz, Elena Băsescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda un Tadeusz Zwiefka.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 8. jūlija protokola 12.3. punkts.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Zimbabve, jo īpaši Farai Maguwu lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 un B7-0444/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0415/2010

(aizstāj B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 un B7-0444/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor un Martin Kastler PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes un Michael Cashman S&D grupas vārdā,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā,

Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski un Jacek Włosowicz ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Fiorello Provera EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0488).

Uzstāšanās

Ana Gomes ierosināja mutisku grozījumu 6. atsaucei, un mutiskais grozījums tika pieņemts.


12.2. Venecuēla, jo īpaši Maria Lourdes Afiuni lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 un B7-0438/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0414/2010

(aizstāj B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010 un B7-0437/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Marije Cornelissen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā,

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

Bastiaan Belder un Fiorello Provera EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0489).

(Rezolūcijas priekšlikumi B7-0435/2010, B7-0436/2010 un B7-0438/2010 vairs nav spēkā.)


12.3. Ziemeļkoreja (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 un B7-0450/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0416/2010

(aizstāj B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010 un B7-0450/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş un David Martin S&D grupas vārdā,

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler un Gerald Häfner Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz un Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā,

Fiorello Provera EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0490).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0449/2010 vairs nav spēkā.)


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


14. Komiteju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētās deputātes iecelšanu amatā.

FEMM komiteja: Elisabeth Morin-Chartier.


15. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Budapeštas 2. un 3. rajona tiesas sekretārs ir iesniedzis Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu atcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti saistībā ar šajā tiesā pašlaik izskatāmo lietu.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


16. Parlamenta sastāvs

Eiropas Savienības kompetentā iestāde ir paziņojusi Parlamenta priekšsēdētājam par Magdalena Alvarez iecelšanu Eiropas Investīciju bankas viceprezidentes amatā, sākot ar 2010. gada 16. jūliju.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2010. gada 16. jūliju, minētās deputātes vieta ir atbrīvojusies.


17. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments pieņēma lēmumu apstiprināt šādu deputātu pilnvaras: Béla Kovács – sākot no 2010. gada 31. maija, Ildikó Gáll-Pelcz un Keith Taylor – sākot no 2010. gada 2. jūnija, Lucas Hartong un Jan Mulder – sākot no 2010. gada 22. jūnija.


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

ENVI komiteja

- Komisijas Zaļā grāmata "Meža aizsardzība un meža informācija ES — gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām" (2010/2106(INI))
(atzinums: ITRE, REGI, AGRI)

INTA komiteja

- Starptautiskās tirdzniecības politika klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā (2010/2103(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI)

LIBE komiteja

- Ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodoldrošības stiprināšana Eiropas Savienībā – ES CBRN rīcības plāns (2010/2114(INI))
(atzinums: AFET, ITRE, ENVI)

AGRI komiteja

- Lauksaimniecības atzīšana par stratēģiski svarīgu nozari saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2010/2112(INI))
(atzinums: ENVI)

- Ieilgušās olbaltumvielu deficīta problēmas iespējamie risinājumi Eiropas Savienībā (2010/2111(INI))
(atzinums: ENVI)

- ES lauksaimniecība un starptautiskā tirdzniecība (2010/2110(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI)

CONT komiteja

- Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētā ES finansējuma efektivitāte un lietderība jaunajās dalībvalstīs (2010/2104(INI))
(atzinums: ITRE)

DEVE komiteja

- Nodokļi un attīstība — sadarbība ar jaunattīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās (2010/2102(INI))
(atzinums: ECON, INTA)

- Eiropas konsensa par humāno palīdzību īstenošana — rīcības plāna vidusposma pārskatīšana un turpmākie soļi (2010/2101(INI))

- ES politikas programma jaunattīstības valstu atbalstīšanai, risinot ar pārtikas nodrošinājumu saistītās problēmas (2010/2100(INI))
(atzinums: AGRI, ENVI)

ECON komiteja

- Novatoriski finansēšanas veidi Eiropā un pasaulē (2010/2105(INI))
(atzinums: ITRE)

- Ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošana Eiropas Savienībā, it īpaši eiro zonas valstīs (2010/2099(INI))
(atzinums: AFCO, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

FEMM komiteja

- Sievietes un uzņēmējdarbības augstākā līmeņa vadība (2010/2115(INI))

IMCO komiteja

- Mazumtirdzniecības nozares uzraudzība (2010/2109(INI))

ITRE komiteja

- Ceļā uz jaunu Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–2020. gadam (2010/2108(INI))
(atzinums: ENVI, INTA, REGI)

- Energoefektivitātes rīcības plāna pārskatīšana (2010/2107(INI))
(atzinums: ENVI, REGI)

- Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā (2010/2095(INI))
(atzinums: ENVI, INTA, IMCO, REGI)

PECH komiteja

- Melnās jūras zvejniecības pašreizējā un turpmākā pārvaldība (2010/2113(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 121. pants)

DEVE komiteja

- ES ātrās reaģēšanas spējas izveide (2010/2096(INI))
(atzinums: AFET, ENVI)

Iesaistītās komitejas

ENVI komiteja

- Komisijas Zaļā grāmata "Meža aizsardzība un meža informācija ES— gādājot par mežu gatavību klimata pārmaiņām" (2010/2106(INI))
(atzinums: ITRE, REGI)
Iesaistītās komitejas ENVI, AGRI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 01.07.2010.)

INTA komiteja

- Starptautiskās tirdzniecības politika klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā (2010/2103(INI))
(atzinums: DEVE)
Iesaistītās komitejas INTA, ENVI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 01.07.2010.)

LIBE komiteja

- Ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodoldrošības stiprināšana Eiropas Savienībā – ES CBRN rīcības plāns (2010/2114(INI))
(atzinums: AFET, ITRE)
Iesaistītās komitejas LIBE, ENVI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 01.07.2010.)


19. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

353

13/2010

Andreas Mölzer

14

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

50

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

160

16/2010

Morten Messerschmidt

24

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

82

18/2010

Zigmantas Balčytis

59

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

317

21/2010

Andreas Mölzer

20

22/2010

Andreas Mölzer

24

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

78

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

188

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

125

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

142

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

82

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

140

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

128

31/2010

Franz Obermayr

13

32/2010

Franz Obermayr

24

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

33

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

82

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

200

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

74

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

22

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

93

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

64

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

121

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

72

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

29

43/2010

Andreas Mölzer

12

44/2010

Andreas Mölzer

22

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

8

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

39

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

19

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

36

49/2010

Rosario Crocetta

55

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

28

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

25

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

28

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

71

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

22

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

55

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

50

57/2010

Mario Borghezio

31

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

34

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

14


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 06.09.2010. līdz 09.09.2010.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika