Zoznam 
Zápisnica
PDF 243kWORD 157k
Štvrtok, 8. júla 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Budúcnosť SPP po roku 2013 (rozprava)
 4.Dôsledky opätovného otvorenia rokovaní s krajinami Mercosuru o uzatvorení asociačnej dohody na poľnohospodárstvo EÚ - Príprava nadchádzajúceho samitu EÚ – Brazília 14. júla 2010 v Brazílii (rozprava)
 5.Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z EÚ do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu *** (hlasovanie)
  
6.2.Organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť * (hlasovanie)
  
6.3.Kosovo (hlasovanie)
  
6.4.Albánsko (hlasovanie)
  
6.5.Situácia v Kirgizsku (hlasovanie)
  
6.6.AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18. – 23. júla 2010) (hlasovanie)
  
6.7.Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) 1. augusta 2010 a úloha EÚ (hlasovanie)
  
6.8.Budúcnosť SPP po roku 2013 (hlasovanie)
  
6.9.Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (hlasovanie)
 7.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua
  
11.2.Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes Afiuniovej
  
11.3.Severná Kórea
 12.Hlasovanie
  
12.1.Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua (hlasovanie)
  
12.2.Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes Afiuniovej (hlasovanie)
  
12.3.Severná Kórea (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Zloženie výborov
 15.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 16.Zloženie Parlamentu
 17.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


ZÁPISNICA

ŠTVRTOK 8. JÚLA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 25/2010 - Oddiel III - Komisia (N7-0030/2010 - C7-0159/2010 - 2010/2116(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (prepracované znenie) (KOM(2010)0359 - C7-0161/2010 - 2010/0194(COD))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

JURI

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude tento návrh konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (KOM(2010)0358 - C7-0162/2010 - 2010/0192(COD))

pridelené

gestorský :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Konžskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE))

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini a Giovanni La Via. Návrh uznesenia o označovaní mäsa uvádzaného na európske trhy (B7-0471/2010)

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

ENVI, IMCO


3. Budúcnosť SPP po roku 2013 (rozprava)

Správa o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 [2009/2236(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca George Lyon (A7-0204/2010)

George Lyon uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Michel Dantin v mene skupiny PPE, Wojciech Michał Olejniczak v mene skupiny S&D, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, James Nicholson v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bairbre de Brún, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Kyriacos Triantaphyllides, John Stuart Agnew, Esther Herranz García, Stéphane Le Foll, Richard Ashworth, John Bufton a Iratxe García Pérez.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jarosław Kalinowski, Vasilica Viorica Dăncilă, José Bové, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Luís Paulo Alves.

Vystúpili títo poslanci: k postupu «catch-the-eye» Mairead McGuinness a Franz Obermayr.

Vystúpili: Dacian Cioloş a George Lyon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 8.7.2010.


4. Dôsledky opätovného otvorenia rokovaní s krajinami Mercosuru o uzatvorení asociačnej dohody na poľnohospodárstvo EÚ - Príprava nadchádzajúceho samitu EÚ – Brazília 14. júla 2010 v Brazílii (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0079/2010), ktorú položili Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer a Jean-Pierre Audy v mene skupiny PPE, James Nicholson a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, José Bové v mene skupiny Verts/ALE, George Lyon v mene skupiny ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos a Karin Kadenbach v mene skupiny S&D pre Komisiu: Dôsledky opätovného otvorenia rokovaní s krajinami Mercosuru o uzatvorení asociačnej dohody na poľnohospodárstvo EÚ (B7-0315/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0091/2010), ktorú položil Luis Yáñez-Barnuevo García v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Príprava budúceho samitu EÚ - Brazília 14. júla 2010 v Brazílii (B7-0317/2010)

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness a James Nicholson k organizácii práce (predseda to zobral na vedomie).

James Nicholson, José Bové, George Lyon, Luis Manuel Capoulas Santos a Luis Yáñez-Barnuevo García rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Karel De Gucht (člen Komisie) odpovedal na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papastamkos v mene skupiny PPE, Edite Estrela v mene skupiny S&D, Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE, Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL, nezaradený poslanec Andreas Mölzer a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marc Tarabella, Liam Aylward, Daniel Caspary, Iratxe García Pérez, Albert Deß, Csaba Sándor Tabajdi, Béla Glattfelder a Mairead McGuinness (autorka).

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Christophe Béchu, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giancarlo Scottà, Diane Dodds, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach a Jean-Pierre Audy.

Vystúpili: Franz Obermayr k postupu «catch the eye» a Karel De Gucht.

Rozprava sa skončila.


5. Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (rozprava)

Správa o režime dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva [2009/2238(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Alain Cadec (A7-0207/2010)

Alain Cadec uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Maria Damanaki (členka Komisie) a Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Yannick Jadot (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Antonello Antinoro v mene skupiny PPE, Luis Manuel Capoulas Santos v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR a nezaradená poslankyňa Diane Dodds, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher k skutočnosti, že v rokovacej sále je rušno, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Jarosław Leszek Wałęsa, Catherine Trautmann, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea a Robert Atkins, aby vyjadril znepokojenie nad tým, že hlasovanie sa začne s oneskorením.

Vystúpili: Maria Damanaki a Alain Cadec.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 8.7.2010.


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z EÚ do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu [11222/2010/REV.1 és COR.1 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0279)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

- Alexander Alvaro (spravodajca) pred hlasovaním, a Rui Tavares.


6.2. Organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť * (hlasovanie)

Správa k návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Elmar Brok (A7-0228/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0280)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0280)


6.3. Kosovo (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0409/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0281)

Vystúpenia:

- Jelko Kacin, aby odsúdil útok na poslanca kosovského parlamentu Petra Miletiča z 5. júla 2010, a aby mu vyjadril podporu (predseda sa pripojil k prejavu podpory poslanca);

- Pier Antonio Panzeri podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 11, ktorý bol prijatý;

- Ulrike Lunacek podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 4 a pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 12, ktoré boli prijaté.


6.4. Albánsko (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0408/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0282)

Vystúpenia:

- Libor Rouček podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2, ktorý bol prijatý.


6.5. Situácia v Kirgizsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 a B7-0434/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0419/2010

(nahrádzajúci B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 a B7-0434/2010):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb a Elisabeth Jeggle v mene skupiny PPE,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,

Heidi Hautala, Bart Staes a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Jacek Włosowicz v mene skupiny ECR

Prijatý (P7_TA(2010)0483)

(Návrh uznesenia B7-0424/2010 sa stal bezpredmetným.)


6.6. AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18. – 23. júla 2010) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 a B7-0428/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0412/2010

(nahrádzajúci B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 a B7-0428/2010):

podaný týmito poslancami:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman a Linda McAvan v mene skupiny S&D,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias a Bairbre de Brún v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2010)0484)

( Návrhy uznesenia B7-0425/2010 a B7-0427/2010 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

- Michael Cashman v mene skupiny S&D pred hlasovaním, aby požiadal, aby sa konečné hlasovanie uskutočnilo hlasovaním podľa mien, a Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD, aby namietal proti tejto žiadosti (predseda vzhľadom na výhrady zhromaždenia uviedol, že sa bude hlasovať zdvihnutím ruky, ako sa pôvodne plánovalo);

- Astrid Lulling, aby upozornila na rozdiel medzi nemeckým a francúzskym znením bodu 17 (predseda odpovedal, že všetky jazykové verzie budú zjednotené);

- Michael Cashman pred konečným hlasovaním, aby sa spýtal, či skupina EFD naďalej nesúhlasí s tým, aby sa hlasovalo podľa mien (Francesco Enrico Speroni potvrdil nesúhlas);

- Gay Mitchell a Michael Cashman k priebehu hlasovania.


6.7. Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) 1. augusta 2010 a úloha EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010, B7-0432/2010 a B7-0433/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0413/2010

(nahrádzajúci B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010 a B7-0432/2010):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler a Arnaud Danjean v mene skupiny PPE,

Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes a María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D,

Marije Cornelissen, Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE,

Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou a Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2010)0485)

(Návrh uznesenia B7-0433/2010 sa stal bezpredmetným.)


6.8. Budúcnosť SPP po roku 2013 (hlasovanie)

Správa o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 [2009/2236(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca George Lyon (A7-0204/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0486)

Vystúpenia:

- Ulrike Rodust, aby upozornila na rozdiel medzi nemeckým a francúzskym znením odôvodnenia AE (predseda odpovedal, že všetky jazykové verzie budú zjednotené);

-George Lyon (spravodajca), Pablo Arias Echeverría a Elizabeth Lynne k priebehu hlasovania;

- Albert Deß v mene skupiny PPE, najskôr, aby spresnil, že jeho skupina stiahla svoju žiadosť o hlasovanie po častiach o odôvodnení AE (predseda odpovedal, že takúto žiadosť predložilo niekoľko skupín, a že hlasovanie po častiach sa teda zachováva), potom, aby odporučil členom svojej skupiny, aby hlasovali v prospech tohto odôvodnenia.


6.9. Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (hlasovanie)

Správa o režime dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva [2009/2238(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Alain Cadec (A7-0207/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0487)


7. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

Korigendum smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5. 2008, s. 66.) 09704/2010 - IMCO

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie: Alexander Alvaro - A7-0224/2010
Laima Liucija Andrikienė, Gerard Batten, Filip Kaczmarek, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Správa: Elmar Brok - A7-0228/2010
Joe Higgins, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Eija-Riitta Korhola, Inese Vaidere, Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, David Martin, Daniel Hannan, Ingeborg Gräßle

Kosovo - B7-0409/2010
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan

Albánsko - B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt

Situácia v Kirgizsku - RC-B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere

AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18. – 23. júla 2010) - RC-B7-0412/2010
Anna Záborská

Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) 1. augusta 2010 a úloha EÚ - RC-B7-0413/2010
Cristian Dan Preda

Správa: George Lyon - A7-0204/2010
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Hannu Takkula, David Martin, Syed Kamall, Anneli Jäätteenmäki

Správa: Alain Cadec - A7-0207/2010
Peter Jahr, Inese Vaidere, Seán Kelly, Syed Kamall


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 6.7.2010 )


11.1. Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua

Návrhy uznesenia B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 a B7-0444/2010

Anneli Jäätteenmäki, Véronique De Keyser, Judith Sargentini, Alain Cadec, Marie-Christine Vergiat a Geoffrey Van Orden uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Michael Cashman v mene skupiny S&D, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, nezaradený poslanec Franz Obermayr, Filip Kaczmarek a Corina Creţu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Angelika Werthmann.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 8.7.2010.


11.2. Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes Afiuniovej

Návrhy uznesenia B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 a B7-0438/2010

Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda a Charles Tannock uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Bernd Posselt, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Raülovi Romeva i Ruedovi, ktorý ju zodpovedal.

Joe Higgins uviedol návrh uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Corina Creţu, Miroslav Mikolášik, Gabriel Mato Adrover.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 8.7.2010.


11.3. Severná Kórea

Návrhy uznesenia B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 a B7-0450/2010

Bastiaan Belder, Gerald Häfner, Miroslav Mikolášik, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček a Kristian Vigenin uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Thomas Mann, Charles Tannock a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jacek Protasiewicz, Elena Băsescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda a Tadeusz Zwiefka.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 8.7.2010.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 a B7-0444/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0415/2010

(nahrádzajúci B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 a B7-0444/2010):

podaný týmito poslancami:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor a Martin Kastler v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes a Michael Cashman v mene skupiny S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski a Jacek Włosowicz v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL,

Fiorello Provera v mene skupiny EFD

Prijatý (P7_TA(2010)0488)

Vystúpenia:

Ana Gomes predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k citácii 6, ktorý bol prijatý.


12.2. Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes Afiuniovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 a B7-0438/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0414/2010

(nahrádzajúci B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010 a B7-0437/2010):

podaný týmito poslancami:

Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Marije Cornelissen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Bastiaan Belder a Fiorello Provera v mene skupiny EFD

Prijatý (P7_TA(2010)0489)

(Návrhy uznesenia B7-0435/2010, B7-0436/2010 a B7-0438/2010 sa stali bezpredmetnými.)


12.3. Severná Kórea (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 a B7-0450/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0416/2010

(nahrádzajúci B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010 a B7-0450/2010):

podaný týmito poslancami:

Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, George Sabin Cutaş a David Martin v mene skupiny S&D,

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Frédérique Ries a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR,

Fiorello Provera v mene skupiny EFD

Prijatý (P7_TA(2010)0490)

(Návrh uznesenia B7-0449/2010 sa stal bezpredmetným.)


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Zloženie výborov

Na žiadosť skupiny PPE Parlament schválil toto menovanie:

výbor FEMM: Elisabeth Morin-Chartier.


15. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Tajomník súdu pre 2. a 3. obvod v Budapešti zaslal predsedovi Parlamentu žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Tamása Deutscha v rámci konania, ktoré prebieha pred týmto súdom.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


16. Zloženie Parlamentu

Príslušný orgán Európskej únie oznámil predsedníctvu Parlamentu, že Magdalena Alvarez bola vymenovaná za viceprezidentku Európskej investičnej banky s účinnosťou od 16. júla 2010.

Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a v súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jej mandátu s účinnosťou od 16. júla 2010.


17. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament rozhodol potvrdiť platnosť voľby poslancov Bélu Kovácsa s účinnosťou od 31. mája 2010, Ildikó Gáll-Pelczovej a Keitha Taylora s účinnosťou od 2. júna 2010 a Lucasa Hartonga a Jana Muldera s účinnosťou od 22. júna 2010.


18. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Zelená kniha Komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: Príprava lesov na zmenu klímy (2010/2106(INI))
(stanovisko: ITRE, REGI, AGRI)

výbor INTA

- Politika medzinárodného obchodu v súvislosti s naliehavými požiadavkami vyplývajúcimi zo zmeny klímy (2010/2103(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI)

výbor LIBE

- Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (2010/2114(INI))
(stanovisko: AFET, ITRE, ENVI)

výbor AGRI

- Uznanie poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s bezpečnosťou potravín (2010/2112(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Nedostatok bielkovín v EÚ: ako riešiť dlhodobý problém? (2010/2111(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Poľnohospodárstvo EÚ a medzinárodný obchod (2010/2110(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI)

výbor CONT

- Efektívnosť a účinnosť financovania EÚ v oblasti odstavovania jadrových elektrární v nových členských štátoch (2010/2104(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor DEVE

- Dane a rozvoj – spolupráca s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach (2010/2102(INI))
(stanovisko: ECON, INTA)

- Vykonávanie Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci: hodnotenie jeho akčného plánu v polovici trvania a ďalší postup (2010/2101(INI))

- Politický rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti (2010/2100(INI))
(stanovisko: AGRI, ENVI)

výbor ECON

- Inovačné financovanie na globálnej a európskej úrovni (2010/2105(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Zlepšovanie rámca stability a hospodárskeho riadenia Únie, najmä v eurozóne (2010/2099(INI))
(stanovisko: AFCO, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

výbor FEMM

- Ženy a vedenie podnikov (2010/2115(INI))

výbor IMCO

- Monitorovanie odvetvia maloobchodu (2010/2109(INI))

výbor ITRE

- Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na obdobie 2011 – 2020 (2010/2108(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA, REGI)

- Revízia akčného plánu pre energetickú účinnosť (2010/2107(INI))
(stanovisko: ENVI, REGI)

- Priemyselná politika vo veku globalizácie (2010/2095(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA, IMCO, REGI)

výbor PECH

- Súčasné a budúce riadenie rybolovu v Čiernom mori (2010/2113(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 121 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Zriadenie schopnosti rýchlej reakcie EÚ (2010/2096(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI)

Pridružené výbory

výbor ENVI

- Zelená kniha Komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: Príprava lesov na zmenu klímy (2010/2106(INI)) (stanovisko: ITRE, REGI)
Pridružené výbory ENVI, AGRI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 1.7.2010)

výbor INTA

- Politika medzinárodného obchodu v súvislosti s naliehavými požiadavkami vyplývajúcimi zo zmeny klímy (2010/2103(INI))
(stanovisko: DEVE)
Pridružené výbory INTA, ENVI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 1.7.2010)

výbor LIBE

- Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (2010/2114(INI))
(stanovisko: AFET, ITRE)
Pridružené výbory LIBE, ENVI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 1.7.2010)


19. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

353

13/2010

Andreas Mölzer

14

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

50

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

160

16/2010

Morten Messerschmidt

24

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

82

18/2010

Zigmantas Balčytis

59

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

317

21/2010

Andreas Mölzer

20

22/2010

Andreas Mölzer

24

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

78

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

188

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

125

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

142

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

82

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

140

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

128

31/2010

Franz Obermayr

13

32/2010

Franz Obermayr

24

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

33

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

82

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

200

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

74

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

22

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

93

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

64

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

121

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

72

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

29

43/2010

Andreas Mölzer

12

44/2010

Andreas Mölzer

22

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

8

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

39

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

19

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

36

49/2010

Rosario Crocetta

55

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

28

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

25

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

28

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

71

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

22

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

55

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

50

57/2010

Mario Borghezio

31

58/2010

Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

34

59/2010

Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta, Rita Borsellino

14


20. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


21. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 6. do 9. septembra 2010.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.35 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia