Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0032(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2010

Συζήτηση :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/02/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

16. Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Ο Pablo Zalba Bidegain παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Christofer Fjellner, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Μαρία-Ελένη Κοππά, Marielle De Sarnez, Evelyn Regner και George Sabin Cutaş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Elisabeth Köstinger.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Bogusław Liberadzki, Olle Schmidt, Seán Kelly, Jiří Havel και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht, Pablo Zalba Bidegain και Robert Sturdy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου