Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

18. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami

O Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes και Maria Da Graça Carvalho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai και Barbara Matera.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου