Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Rosa Estaràs Ferragut, Alexander Mirsky, Chris Davies, François Alfonsi και Ashley Fox.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νικόλαος Χουντής, John Bufton, Csanád Szegedi, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Henryk Migalski, Ilda Figueiredo, José Manuel Fernandes, Corina Creţu, Ramon Tremosa i Balcells, Marisa Matias, Jim Higgins, María Muñiz De Urquiza, Carl Haglund, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan, Metin Kazak, Martin Ehrenhauser, Miroslav Mikolášik, Derek Vaughan, Seán Kelly, Daciana Octavia Sârbu, Γεώργιος Παπανικολάου, Edit Herczog, Evelyn Regner και Sylvie Guillaume.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου