Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 6. septembra 2010 - Štrasburg

19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
CRE

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Rosa Estaràs Ferragut, Alexander Mirsky, Chris Davies, François Alfonsi a Ashley Fox.

PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nikolaos Chountis, John Bufton, Csanád Szegedi, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Henryk Migalski, Ilda Figueiredo, José Manuel Fernandes, Corina Creţu, Ramon Tremosa i Balcells, Marisa Matias, Jim Higgins, María Muñiz De Urquiza, Carl Haglund, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan, Metin Kazak, Martin Ehrenhauser, Miroslav Mikolášik, Derek Vaughan, Seán Kelly, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Evelyn Regner a Sylvie Guillaume.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia