Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 6 september 2010 - Strasbourg

19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Fullständigt förhandlingsreferat

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Rosa Estaràs Ferragut, Alexander Mirsky, Chris Davies, François Alfonsi och Ashley Fox.

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Talare: Nikolaos Chountis, John Bufton, Csanád Szegedi, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Henryk Migalski, Ilda Figueiredo, José Manuel Fernandes, Corina Creţu, Ramon Tremosa i Balcells, Marisa Matias, Jim Higgins, María Muñiz De Urquiza, Carl Haglund, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan, Metin Kazak, Martin Ehrenhauser, Miroslav Mikolášik, Derek Vaughan, Seán Kelly, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Evelyn Regner och Sylvie Guillaume.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy