Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 257kWORD 172k
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Κατάθεση εγγράφωv
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Αναφορές
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας ***I (συζήτηση)
 17.Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (συζήτηση)
 18.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (σύντομη παρουσίαση)
 21.Διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (σύντομη παρουσίαση)
 22.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (σύντομη παρουσίαση)
 23.Κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ρόλος των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5.05 μ.μ.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την επιβολή νέας ποινής 99 μαστιγώσεων κατά της Sakineh Mohammadi-Ashtiani, η οποία είχε καταδικασθεί ήδη σε θάνατο διά λιθοβολισμού. Παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να ακυρώσουν αυτή τη νέα ποινή και εκφράζει την αντίθεση του Κοινοβουλίου στη θανατική ποινή.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Sergio Gutiérrez Prieto ορίστηκε στη θέση της Magdalena Alvarez ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 19 Ιουλίου 2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Sergio Gutiérrez Prieto καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έλαβε αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ágnes Hankiss στο πλαίσιο εκκρεμούσας διαδικασίας ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου του κεντρικού διαμερίσματος της Βουδαπέστης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Artur Zasada αντί Jan Olbrycht

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο: Jan Olbrycht

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ: ο Artur Zasada δεν είναι πλέον μέλος

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Σύνθεση του Σώματος

Η Enikő Győri ανακοίνωσε στην Προεδρία του Κοινοβουλίου τον διορισμό της ως υφυπουργού στην Ουγγρική Κυβέρνηση με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2010.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω και, σύμφωνα με το άρθρο 7 , παράγραφος 1, της Πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 έως 4, του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της ως άνω βουλευτού με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2010.


8. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με την αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας (COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία (COM(2009)0459 - C7-0207/2009 - 2009/0128(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Slavi Binev (A7-0212/2010)

- Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας – 15η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου (2009/2142(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0215/2010)

- Έκθεση σχετικά με τον ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια ως προς την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2009/2176(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

- Έκθεση σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (2009/2140(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

- Έκθεση σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων (2010/2041(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0222/2010)

- Έκθεση σχετικά με τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα ενημέρωσης – δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη (2010/2015(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

- Έκθεση με θέμα: δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (2009/2237(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: José Bové (A7-0225/2010)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

- Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας (2010/2010(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 (COM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Csaba Őry (A7-0235/2010)

- Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2010/2072(INI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Miguel Portas (A7-0236/2010)

- Έκθεση σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία (2009/2205(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)) - επιτροπή BUDG (A7-0240/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

- Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Viktor Uspaskich (2009/2147(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

2) από τους βουλευτές

2.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 116 του Κανονισμού) (B7-0454/2010)

- προς το Συμβούλιο

Blinkevičiūtė Vilija, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Ţicău Silvia-Adriana, Παπανικολάου Γεώργιος, Χουντής Νικόλαος, Andrikienė Laima Liucija, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Czarnecki Ryszard, Guerrero Salom Enrique, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Αγγουράκης Χαράλαμπος

- προς την Επιτροπή

Paleckis Justas Vincas, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Blinkevičiūtė Vilija, Παπανικολάου Γεώργιος, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Ţicău Silvia-Adriana, Florenz Karl-Heinz, Perello Rodriguez Andres, Van Brempt Kathleen, Szymański Konrad, Włosowicz Jacek, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Honeyball Mary, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Andrikienė Laima Liucija, Kósa Ádám, Claeys Philip, Παπαστάμκος Γεώργιος, Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kelly Seán, Τούσσας Γεώργιος, Αγγουράκης Χαράλαμπος, Τρεμόπουλος Μιχάλης

2.2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Oreste Rossi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης από την Τουρκία (B7-0473/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Silvia-Adriana Ţicău. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πλημμύρες που έπληξαν σοβαρά τη Ρουμανία κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2010 (B7-0474/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG

- Oreste Rossi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πολιτικές ελευθερίες στη Ρουάντα (B7-0476/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET

- Oreste Rossi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διάφορες μορφές βασανιστηρίων σε βάρος των γυναικών στο Ιράν (B7-0477/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET

- Oreste Rossi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των παιδιών στην Αϊτή (B7-0478/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός μητρώου των εταιρειών που έχουν στην κατοχή τους ευαίσθητα δεδομένα για την ασφάλεια και με τον έλεγχο των μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας των εταιρειών αυτών (B7-0479/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Oreste Rossi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στην Σομαλία (B7-0489/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET

- Lucas Hartong. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια αναγκαία αλλαγή πορείας στην πολιτική που η ΕΕ ακολουθεί στον τομέα του κλίματος (B7-0490/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

2.3) προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού (άρθρο 121 του Κανονισμού)

- Andrew Duff. Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τροποποίηση του άρθρου 106 (Εκλογή της Επιτροπής), παράγραφος 1 (νέα) και παράγραφος 3 (B7-0480/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Andrew Duff. Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τροποποίηση του άρθρου 192 (Συντονιστές επιτροπής και σκιώδεις εισηγητές), προσθήκη νέας παραγράφου 2α (B7-0481/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Andrew Duff. Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τροποποίηση του Παραρτήματος XVII (Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή), παράγραφος 1 (B7-0482/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO


9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)::

- (O-0046/2010) που κατέθεσαν οι Franziska Katharina Brantner και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford και Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Νομοσχέδιο για τις ισραηλινές ΜΚΟ (B7-0319/2010),

- (O-0076/2010) που κατέθεσαν οι Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (B7-0320/2010),

- (O-0081/2010) που κατέθεσαν οι Cornelis de Jong και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Cashman, Britta Thomsen, Marije Cornelissen, Sophia in 't Veld και Sirpa Pietikäinen, προς την Επιτροπή: Διακρίσεις εις βάρος συζύγων του ιδίου φύλου ή συντρόφων του ιδίου φύλου στο πλαίσιο αστικών συμφώνων συμβίωσης (B7-0451/2010/αναθ. 2),

- (O-0092/2010) που κατέθεσαν οι Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Vincent Peillon, Μαρία-Ελένη Κοππά, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Κρίτων Αρσένης, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Charles Goerens, Νικόλαος Χουντής, Kader Arif, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Margrete Auken, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec και Corina Creţu, προς την Επιτροπή: Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (B7-0452/2010),

- (O-0096/2010) που κατέθεσαν οι Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella και Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - προσωρινοί περιορισμοί που αφορούν τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους πολίτες στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0455/2010),

- (O-0097/2010) που κατέθεσαν οι Esther de Lange και Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Thijs Berman και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκός τομέας αμύλου γεωμήλων μετά το 2012 (B7-0456/2010),

- (O-0102/2010) που κατέθεσαν οι Elizabeth Lynne και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους (B7-0457/2010),

- (O-0104/2010) που κατέθεσαν οι Sylvie Guillaume και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hélène Flautre και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, Rui Tavares και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Malika Benarab-Attou, προς την Επιτροπή: Κοινοτικές συμφωνίες επανεισδοχής με τις τρίτες χώρες (B7-0453/2010),

- (O-0114/2010) που κατέθεσε ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της οδηγίας 2008/6/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (B7-0458/2010),

- (O-0117/2010/αναθ.1) που κατέθεσαν οι Claude Moraes, Michael Cashman και Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Αμοιβαία αναγνώριση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης ζευγαριών του ιδίου φύλου (B7-0459/2010),

- (O-0118/2010) που κατέθεσαν οι Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro και Gianni Vattimo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Διακρίσεις εις βάρος ζευγαριών ιδίου φύλου, ελεύθερη κυκλοφορία, δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ( LGBT ) (B7-0460/2010).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Dieter-Lebrecht Koch και Thomas Ulmer, σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκού διαβατηρίου πρόθεσης οργάνου ή μέλους για άτομα με τεχνητά εξωτερικά μέλη ή ενδοπροθέσεις (0060/2010),

- Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli και Jacek Protasiewicz, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων (0061/2010),

- Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly και Hannu Takkula, σχετικά με αυξημένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του αθλητισμού βάσης (0062/2010),

- Filip Kaczmarek, σχετικά με την καταδίκη του Θιβετιανού ακτιβιστή Karma Samdrup (0063/2010),

- Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen και Eva-Britt Svensson, σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων από τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη (0064/2010),

- Vincenzo Iovine, σχετικά με τη ρύθμιση των αρωματικών ουσιών εντός της Σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού (0065/2010),

- Vincenzo Iovine, σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκής επετείου μνήμης για τα θύματα της ειρήνης (0066/2010),

- Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig και Alejo Vidal-Quadras, σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης του αερίου από εναλλακτικές πηγές στην Ευρώπη (0067/2010).


10. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 9 Ιουλίου 2010

Nijole Orentaite (Lithuanian Association for the Protection of Human Rights) (αριθ. 0578/2010)·Darius Aidukauskas (αριθ. 0579/2010)·Lόpez Florencio Salvador (Asociaciόn de Mayoristas del Mercado Central de Pescados "El Barranco" de Mercasevilla) (αριθ. 0580/2010)·Irene Garay Araujo (αριθ. 0581/2010)·Maria Karagiannaki (αριθ. 0582/2010)·Denis Sokolov (12 υπογραφές) (αριθ. 0583/2010)·Marie Maurice Christian Dubruel de Broglio (αριθ. 0584/2010)·Seppo Harinen (αριθ. 0585/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0586/2010)·Michel Louis (αριθ. 0587/2010)·Reinhard Rink (αριθ. 0588/2010)·Francesco Ghibaudi (αριθ. 0589/2010)·Fabian Knipper (αριθ. 0590/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0591/2010)·Gordon Westerdale (αριθ. 0592/2010)·Lukas Özdemir (Junge Aramäische Union) (αριθ. 0593/2010)·Jörg Thieme (αριθ. 0594/2010)·Henryka Magdalena Andersen (αριθ. 0595/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0596/2010)·Gerhard Holzinger (αριθ. 0597/2010)·Cosmin Dumitru Rostogolea Cristea (αριθ. 0598/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0599/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0600/2010)·Doreen Williams (αριθ. 0601/2010)·Maria Luise Wex (αριθ. 0602/2010)·Wiktor Władysław Wożniak (αριθ. 0603/2010)·Kurt Weidlich (αριθ. 0604/2010)·Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (αριθ. 0605/2010)·Tadeusz Balicki (Parafia Podwyższenia Krzyża Św. i NPNMP) (αριθ. 0606/2010)·Johan Gaudesaboos (αριθ. 0607/2010)·Catalin - Adrian Petre (αριθ. 0608/2010)·Gerard-Bob Van Der Maas (αριθ. 0609/2010)·Jerzy Jabłoński (αριθ. 0610/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0611/2010)·Emanuel Baciu (αριθ. 0612/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0613/2010)·Gabriele Wesenauer (αριθ. 0614/2010)·Mircea Comaneci (Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate) (αριθ. 0615/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0616/2010)·Alojzij Terlep (αριθ. 0617/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0618/2010)·László Siklósi (αριθ. 0619/2010)·David Carracoi (αριθ. 0620/2010)·Ana-Maria Enea (αριθ. 0621/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0622/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0623/2010)·Gheorghe Crăciun (αριθ. 0624/2010)·William Allen (αριθ. 0625/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0626/2010)·Ortwin Baier (Gemeinde Blankenfelde-Mahlow) (αριθ. 0627/2010)·Ciprian Dobre (Parlamentul Romaniei, Birou Parlamentar) (αριθ. 0628/2010)·Barbara Philippe (αριθ. 0629/2010)·Jason Sschembri (αριθ. 0630/2010)·Algirdas Paleckis (Socialistinis Liaudies Frontas) (αριθ. 0631/2010).

Στις 12 Ιουλίου 2010

Harald Dittes (αριθ. 0632/2010)·Maria Karagiannaki (αριθ. 0633/2010)·Monchil Minchev (Grazhdansko sdruzhenie "Sevlievo za vsichki" ) (αριθ. 0634/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0635/2010)·François Espuche (Association Gratte Papiers) (αριθ. 0636/2010)·Fermín Laguarda Ferrer (Sociedad Agraria de Transformación) (αριθ. 0637/2010)·Hilda Schmidt (Themis Euro-Juristas) (αριθ. 0638/2010)·Ramona Plaza Mesón (αριθ. 0639/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0640/2010)·Celesino Huete Martínez (Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (αριθ. 0641/2010)·Biagio Sciacchitano (Coordinamento Provinciale Salviamo Le Nostre Case) (αριθ. 0642/2010)·Joan Ribas Cortadellas (Giró Advocats) (17 υπογραφές) (αριθ. 0643/2010)·María Rosa Quiñonero Oliveras (Asociación Zeus) (αριθ. 0644/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0645/2010)·Francesco Carbone (αριθ. 0646/2010)·Angel Luis Alcaraz Enebra (αριθ. 0647/2010)· Dolores Padilla Racero (229 υπογραφές) (αριθ. 0648/2010)·Enrico Ovaleo-Pandolfo (αριθ. 0649/2010)·Celestino Fernández González (Asociación de Vecinos de Santa María de Solís) (αριθ. 0650/2010)·Juan María García Gil (Unión Sindical de Controladores Aéreos) (αριθ. 0651/2010)·Pierre Gérard (Comité de Défense des Frontaliers belgo-français CDF ASBL) (αριθ. 0652/2010)·Ester Ruiz Martín (Asociación Plataforma Luna) (αριθ. 0653/2010)·Umberto Mele (2 υπογραφές) (αριθ. 0654/2010)·Francisco Mesa Díaz (αριθ. 0655/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0656/2010)·Alessandro Blasetti (αριθ. 0657/2010)·Ángeles Moreno García (αριθ. 0658/2010)·Javier Solloso Blanco (αριθ. 0659/2010)·Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0660/2010)·Sandra María Medina Morales (αριθ. 0661/2010)·Nikolaos Georgoulas (αριθ. 0662/2010)·Giannakopoulos Georgios (αριθ. 0663/2010)·Alessandro Lai (αριθ. 0664/2010)·Patrice Hénin (αριθ. 0665/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0666/2010)·Ana Martín Zurdo (αριθ. 0667/2010)·Xavier Mennesson (SAS Les Jardins du Val) (αριθ. 0668/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0669/2010)·Adrian Dante Popescu (αριθ. 0670/2010).

Στις 19 Ιουλίου 2010

Alfred Bösherz (αριθ. 0671/2010)·Markus Moore (αριθ. 0672/2010)·Rudolf Stöhr (αριθ. 0673/2010)·Philip Smalley (αριθ. 0674/2010)·Johan Lindsjö (αριθ. 0675/2010)·Anja Gowole (αριθ. 0676/2010)·Cristina Dumitru (αριθ. 0677/2010)·Jonathan Bishop (αριθ. 0678/2010)·Sanjar Igamov (αριθ. 0679/2010)·Ferenc Czimbalmos-Kozma (αριθ. 0680/2010)·Mark Sowery (αριθ. 0681/2010)·Peter Pinnington (αριθ. 0682/2010)·Janet Fitzgerald (Tick Talk Ireland) (αριθ. 0683/2010)·Piotr Skonieczka (αριθ. 0684/2010)·Sławomir Siwy (Związek Zawodowy - Celnicy PL) (αριθ. 0685/2010)·Angelika Christa Niedermüller (αριθ. 0686/2010)·Steffen Beier (αριθ. 0687/2010)·Michael Stumpe (αριθ. 0688/2010)·Przemysław Szmyt (αριθ. 0689/2010)·Hanns Krugmann (αριθ. 0690/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0691/2010)·Emérita Cañada Martín (αριθ. 0692/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0693/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0694/2010)·Robert Fournier (αριθ. 0695/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0696/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0697/2010)·Monica Gennari (αριθ. 0698/2010)·Georgia Pistolla (αριθ. 0699/2010)·Suárez Helguera Pilar (Izquierda Xunida y Bloque por Asturies/Gozón) (αριθ. 0700/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0701/2010)·María de los Santos Galindo Gómez (αριθ. 0702/2010)·Raychin Rachev (αριθ. 0703/2010)·Thanasis Thimiopoulos (αριθ. 0704/2010)·Miglino Francesco (αριθ. 0705/2010)·Santiago Lamelo Fagilde (αριθ. 0706/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0707/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0708/2010)·(απόρρητο όνομα) (21 υπογραφές) (αριθ. 0709/2010)·Christine Delpont (Chorégraphique de Toulouse) (αριθ. 0710/2010).

Στις 21 Ιουλίου 2010

Norbert Rath (αριθ. 0711/2010)·Bernhard Fricke (David gegen Goliath e.V.) (αριθ. 0712/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0713/2010)·Udo Brings (Bio-Vit e.K.) (αριθ. 0714/2010)·Gheorghe Parascan (αριθ. 0715/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0716/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0717/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0718/2010)·Alicia Librero Rincón (Asociación VYDA (Vida y Derecho Animal)) (37 υπογραφές) (αριθ. 0719/2010)·Giulio Marini (αριθ. 0720/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0721/2010)·Antonio Badía Molina (αριθ. 0722/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0723/2010)·Franco Londei (αριθ. 0724/2010)·Marco Noto (αριθ. 0725/2010)·John E. Doherty (Irish Drivers Association) (αριθ. 0726/2010)·Roberto Marcoccio (αριθ. 0727/2010)·María del Carmen Cabello Caballero (αριθ. 0728/2010)·Pedro Portillo Strempel (αριθ. 0729/2010)·Mirko Bernardi (A.S.D. Hacking labs) (αριθ. 0730/2010)·Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des assureurs du Nord de la Grece) (αριθ. 0731/2010)·Roberto Giurastante (Greenaction Transnational) (αριθ. 0732/2010).

Στις 26 Ιουλίου 2010

(απόρρητο όνομα) (3 υπογραφές) (αριθ. 0733/2010)·Birgit Wichmann (αριθ. 0734/2010)·Attila Csegzi (24 υπογραφές) (αριθ. 0735/2010)·Peter Bittner (αριθ. 0736/2010)·Dorothee Hübner (Bürgerinitiative Westliche Altmark) (αριθ. 0737/2010)·Lech Gawłowski (αριθ. 0738/2010)·Evgeny Svetlov (αριθ. 0739/2010)·Kamil Altay (Hoffnungsstern e.V. (Umutyildizi e.V.)) (2 υπογραφές) (αριθ. 0740/2010)·Carmen Madalina Lupu (αριθ. 0741/2010)·Argirios Tsorakis (αριθ. 0742/2010)·Argirios Tsorakis (αριθ. 0743/2010)·Halis Kamaci (αριθ. 0744/2010)·Anna Stai (Antinazi Initiative) (2 υπογραφές) (αριθ. 0746/2010)·Alexandra Payer (114 υπογραφές) (αριθ. 0747/2010)·Dörte Fröhlich (2 υπογραφές) (αριθ. 0748/2010)·Steven Gordon (αριθ. 0749/2010)·Michael Norden (αριθ. 0750/2010)·Emilio Pugliese (αριθ. 0751/2010)·M. Bateman (αριθ. 0752/2010)·Lothar Bösselmann (αριθ. 0753/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0754/2010)· Lowes Tony (Friends of the Irish Environment) (αριθ. 0755/2010)·Boguslawa Janczak (Stowarzyszenie Transportowcow Ziemi Lodzkiej) (3 υπογραφές) (αριθ. 0756/2010)·Hartmut Tanneberger (2 υπογραφές) (αριθ. 0757/2010)·Konstantinos Kouvopoulos (αριθ. 0758/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0759/2010)·Lazaros Tsikritzis (αριθ. 0760/2010)·Giuseppe Babusci (αριθ. 0761/2010)·José Luis González Godoy (αριθ. 0762/2010)·Igor Forsberg (αριθ. 0763/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0764/2010)·Stefan Ardelean (αριθ. 0765/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0766/2010)·Mary Doris Sencion Colon (αριθ. 0767/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0768/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0769/2010)·Christophe Peeters (αριθ. 0770/2010)·Hannes Heikkilä (αριθ. 0771/2010)·Jean-Luc Darlet (αριθ. 0772/2010)·Jesús Fernández Arenas (αριθ. 0773/2010)·Slavko Burstynjsky (αριθ. 0774/2010)·Iulian Jugarean (αριθ. 0775/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0776/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0777/2010)·Antonio Cirillo (αριθ. 0778/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0779/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0780/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0781/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0782/2010)·Romano De Leo (αριθ. 0783/2010)·Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0784/2010)·María Teresa Guardiola Chorro (3 υπογραφές) (αριθ. 0785/2010)·Muhtar Indzhiser (αριθ. 0786/2010).

Στις 29 Ιουλίου 2010

Carmela Alberico (αριθ. 0787/2010)·Michle Rigio (αριθ. 0788/2010)·Nolan Sanchís Llopis (αριθ. 0789/2010)·María José Manresa Gilabert (αριθ. 0790/2010)·Carlo Rinaldo (αριθ. 0791/2010)·Ulla-Maija Heikkonen (αριθ. 0792/2010)·Gheorghe Craciun (αριθ. 0793/2010)·Tomás Maceiras Palmeiro (αριθ. 0794/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0795/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0796/2010)·Ivano Lasorsa (αριθ. 0797/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0798/2010)·Britta Schulz (αριθ. 0799/2010)·Cristiana Cattaruzza (αριθ. 0800/2010)·Franco Londei (αριθ. 0801/2010)·Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0802/2010)·Víctor Aznar Marcén Sindicato de Enfermeria (Sindicato de Enfermería (SATSE)) (αριθ. 0803/2010)·Adone Doni (αριθ. 0804/2010)· Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (αριθ. 0805/2010)· Creta Farm A.B.E.E (αριθ. 0806/2010)·Alexandrina Ferreira (αριθ. 0807/2010).

Στις 3 Αυγούστου 2010

Jesús Vozmediano (El Club De Doñana) (αριθ. 0808/2010)·Juan Antonio Iborra Bernal (αριθ. 0809/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0810/2010)·Vincenzo Chianese (αριθ. 0811/2010)·Norma Begoña Pérez Díaz (αριθ. 0812/2010)·Dumitru Mîndru (αριθ. 0813/2010)·Eva Reduello Fernández (αριθ. 0814/2010)·Alberta Peddis (αριθ. 0815/2010)·Rafael Vidal (αριθ. 0816/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0817/2010)·José Daniel Hidalgo Serrano (αριθ. 0818/2010)·Maria Grecu (αριθ. 0819/2010)·Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0820/2010)·Mikael Kanervo (αριθ. 0821/2010)·Alexandros Pargas (αριθ. 0822/2010)·Vicente Felipe Sanchez Pedrosa (αριθ. 0823/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0824/2010)·Alice Vasilescu (αριθ. 0825/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0826/2010)·Francisco Caño Sánchez (αριθ. 0827/2010)·Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0828/2010).

Στις 18 Αυγούστου 2010

Paulo Martins (αριθ. 0829/2010)· Liudmila Bedricovschi (αριθ. 0830/2010)·Gbenga Shadare (Transform Nigeria Movement) (15 υπογραφές) (αριθ. 0831/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0832/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0833/2010)·György Kocsis (Tatabányáért Egyesület Közhasznú Szervezet) (αριθ. 0834/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0835/2010)·Krisztina Szücs (αριθ. 0836/2010)·Gekeler Jürgen (αριθ. 0837/2010)·Tomas Venckevičius (Agapė) (αριθ. 0838/2010)·Tomas Venckevičius (Agapė) (αριθ. 0839/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0840/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0841/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0842/2010)·Marcus Menzel (αριθ. 0843/2010)·M. Bateman (αριθ. 0844/2010)·Stefan Człapiński (αριθ. 0845/2010)·Walter Menden (αριθ. 0846/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0847/2010)·Garifallia Tsioutsiou (αριθ. 0848/2010)·Rustam Vasiliev (Baltic Republican Party) (αριθ. 0849/2010)·Udo Wagler (αριθ. 0850/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0851/2010)·Kevin Brawn (αριθ. 0852/2010)·Alexandra Mareschi (ILOG Foundation Ltd.,) (αριθ. 0853/2010)·Liidia Volkova (αριθ. 0854/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0855/2010)·Teresa Laska (Stowarzyszenie na rzecz wszystkich istot) (αριθ. 0856/2010)·Richard Grögel (αριθ. 0857/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0858/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0859/2010)·Benjamin Heim (αριθ. 0860/2010)·Wolfram Erwin (αριθ. 0861/2010)·Thoralf Jurtz (αριθ. 0862/2010)·Melanie Christine Gebert (αριθ. 0863/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0864/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0865/2010)·Hans Kassel (αριθ. 0866/2010)·Golamali Shojaeitarighi (αριθ. 0867/2010)·Michal Bajan (αριθ. 0868/2010)·Jeraldine Blinston (αριθ. 0869/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0870/2010)·Ronald Schwarz (αριθ. 0871/2010)·Henry Conboy (2 υπογραφές) (αριθ. 0872/2010)·Guido Werner (αριθ. 0873/2010)·Mariella Canfora (αριθ. 0874/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0875/2010)·Ahmed Jamal (Jim) Mortoza (αριθ. 0876/2010)·Günther Burkhart (αριθ. 0877/2010)·Erich Schiller (αριθ. 0878/2010)·Sven Kröger (αριθ. 0879/2010)·Geza Szathmary (αριθ. 0880/2010)·Rainer Conrads (Retrocoches-Ampurda) (αριθ. 0881/2010)·Siarhei Haurylau (αριθ. 0882/2010)·Michael Keenan (2 υπογραφές) (αριθ. 0883/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0884/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0885/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0886/2010)·Flavio Miccono (I.P.A.) (αριθ. 0887/2010)·Roberto Di Giandomenico (αριθ. 0888/2010)·Sabin Marius Ispas (αριθ. 0889/2010)·Lena Politaki (αριθ. 0890/2010)·Fatma Naït-Sider (αριθ. 0891/2010)·Mario Achille (αριθ. 0892/2010)·Gregory M.A. Babajeff (αριθ. 0893/2010)·Luis Felipe del Campo Villegas (αριθ. 0894/2010);Yolanda Eugenia Clemente Fernández (2 υπογραφές) (αριθ. 0895/2010)·Germano Malefora (αριθ. 0896/2010)·Manuel Poncelas Ferreiro (αριθ. 0897/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0898/2010)·Giuseppe Morelli (αριθ. 0899/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0900/2010)·Elpida Stefanidou (αριθ. 0901/2010).

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2010

Anthony McGough (3 υπογραφές) (αριθ. 0902/2010)·Silvia Beltran Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0903/2010)·Rosa Carmen de Somodevilla (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0904/2010)·Rosa Carmen de Somodevilla (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (αριθ. 0905/2010)·Stanislaw Matuszewski (Izba Godpodarcza Producentow I Operatorow Urzadzen Rozrywkowych) (αριθ. 0906/2010)·Maurice Nahmias (5 υπογραφές) (αριθ. 0907/2010)·György Kocsis (Tatabányáért Egyesület Közhasznú Szervezet) (2 υπογραφές) (αριθ. 0908/2010)·Vera Horejsova (Uga Na Ochrany Zvirat Cr) (αριθ. 0909/2010)·Domingo Blanco Sidera (Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO)) (αριθ. 0910/2010)·Georgios Balias (αριθ. 0911/2010)·Gheorghe Pavelescu (αριθ. 0912/2010)·Janusz Wilczynski (αριθ. 0913/2010)·Yehudith Huebner (The Committee for equitable Holocaust property loss compensation from Austria) (6 υπογραφές) (αριθ. 0914/2010)·Gheorghe Parascan (αριθ. 0915/2010)·Joseph Herber (αριθ. 0916/2010)·Andrea Renner (αριθ. 0917/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0918/2010)·Sabahudin Berisa (αριθ. 0919/2010)·Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (αριθ. 0920/2010)·Victor Ruse (αριθ. 0921/2010)·Manuel Antonio Cao Prado (Confradía de Pescadores a Coruña) (αριθ. 0922/2010)·Zigurds Tikmanis (αριθ. 0923/2010)·Gabor Zoltanne Kis (αριθ. 0924/2010)·Santiago Barcia Rañales (Asociación de Amigos da Praia de Vilarrube (AAPV)) (431 υπογραφές) (αριθ. 0925/2010)·Yolanda Eugenia Clemente Fernández (2 υπογραφές) (αριθ. 0926/2010)·Sheila Arslanian (αριθ. 0927/2010)·Krasimir Ivanov Romanov (αριθ. 0928/2010)·René La Cour Sell (Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation)) (2 υπογραφές) (αριθ. 0929/2010)·Nel Ryno (Red Alert Orangutan Preservation Campaign) (αριθ. 0930/2010)·Konstantinos Aivaliotis (5 υπογραφές) (αριθ. 0931/2010)·Maria Karagiannaki (αριθ. 0932/2010)·Gheorghe Marinescu (αριθ. 0933/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0934/2010)·(απόρρητο όνομα) (2 υπογραφές) (αριθ. 0935/2010)·Fotios Panagiotakopoulos (αριθ. 0936/2010)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0937/2010)·Anna Gatto (7 υπογραφές) (αριθ. 0938/2010).


11. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0028/2010 - C7-0154/2010 – 2010/2092(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 25/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0030/2010 - C7-0159/2010 - 2010/2116(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 35/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 – 2010/2119(GBD)).


12. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Μαρτίου II 2010 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


13. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- τροποποιητικό πρωτόκολλο της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007,

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων,

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

- συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Νήσων Φερόε.


14. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 0013/2010, 0014/2010, 0015/2010, 0016/2010 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου I 2010 (PE 446.327/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε την έκθεση του Bernhard Rapkay σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich (A7-0244/2010). Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 8, του Κανονισμού, η εν λόγω έκθεση εγγράφεται ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της αποψινής συνεδρίασης.

°
° ° °

Στον Πρόεδρο υποβάλλεται αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 142 του Κανονισμού) από τους Roberta Angelilli, Gianni Pittella και τουλάχιστον 40 άλλους βουλευτές, προκειμένου η συζήτηση επί της περίπτωσης της Sakineh Mohammadi Ashtiani (σημείο 143 του PDOJ) να μεταφερθεί από την Πέμπτη το απόγευμα, στη Δευτέρα.

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, αναπληρωτής της Roberta Angelilli, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση, Mario Mauro, ο οποίος στηρίζει την αίτηση, και Hannes Swoboda, ο οποίος ζητεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία επί του κειμένου που κατατέθηκε για περάτωση της συζήτησης το ταχύτερο δυνατόν.

Το θέμα αποφασίζεται ως κατεπείγον. Το σημείο αυτό εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας συνεδρίασης.

Ως προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος ορίζεται η Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 7 μ.μ. και η Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010, 12 το μεσημέρι για τις κοινές προτάσεις ψηφίσματος.

Ψηφοφορία: Τετάρτη

Τρίτη

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος υπογραμμίζει τη σημασία της συζήτησης σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, η οποία έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της πρωινής συνεδρίασης της Τρίτης (σημείο 85 της PDOJ).

Κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010, η Διάσκεψη των Προέδρων παρουσίασε προτάσεις σχετικά με τους όρους διεξαγωγής της συζήτησης, με κύριο στόχο να εξασφαλιστεί η παρουσία σημαντικού αριθμού βουλευτών στο Ημικύκλιο. Το Προεδρείο θα εξετάσει αυτούς τους όρους κατά τη συνεδρίασή του σήμερα το βράδυ. Ο Πρόεδρος καλεί με έμφαση τα μέλη να συμμετάσχουν σε αυτήν τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt και Sarah Ludford, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις προτάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων.

Παρεμβαίνει ο Joseph Daul, ο οποίος διευκρινίζει το πλαίσιο στο οποίο διατυπώθηκαν αυτές οι προτάσεις και εκφράζει τη στήριξή του στην απόφαση του Προεδρείου.

Παρεμβαίνει ο Francesco Enrico Speroni ο οποίος ζητεί να αποφανθεί το Σώμα, μέσω ψηφοφορίας, επί των προτάσεων της Διάσκεψης των Πορέδρων.

Τετάρτη

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις.

Πέμπτη

Συζήτηση επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 122 του Κανονισμού):

Σύμφωνα με την απόφαση του Σώματος, η συζήτηση επί της περίπτωσης της Sakineh Mohammadi Ashtiani θα διεξαχθεί την Δευτέρα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Ο Pablo Zalba Bidegain παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Christofer Fjellner, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Μαρία-Ελένη Κοππά, Marielle De Sarnez, Evelyn Regner και George Sabin Cutaş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Elisabeth Köstinger.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Bogusław Liberadzki, Olle Schmidt, Seán Kelly, Jiří Havel και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht, Pablo Zalba Bidegain και Robert Sturdy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.


17. Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση με θέμα: δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη [2009/2237(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: José Bové (A7-0225/2010)

Ο José Bové παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esther Herranz García (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Ashley Fox (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Albert Deß και Stéphane Le Foll.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski, João Ferreira, Andreas Mölzer, Michel Dantin, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Elie Hoarau, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Esther de Lange, Luís Paulo Alves, Astrid Lulling, Σπύρος Δανέλλης, Christa Klaß, Vasilica Viorica Dăncilă, Giovanni La Via, Philippe Juvin, Peter Jahr, Sophie Auconie, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness και Riikka Manner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jarosław Kalinowski, Derek Vaughan, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan, Luis Manuel Capoulas Santos και Lara Comi.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Franz Obermayr, σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch the eye" (Η Πρόεδρος σημειώνει τις παρατηρήσεις του ομιλητή και υπενθυμίζει τις ισχύουσες διατάξεις), και José Bové.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.


18. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami

O Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes και Maria Da Graça Carvalho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai και Barbara Matera.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2010.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Rosa Estaràs Ferragut, Alexander Mirsky, Chris Davies, François Alfonsi και Ashley Fox.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νικόλαος Χουντής, John Bufton, Csanád Szegedi, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Henryk Migalski, Ilda Figueiredo, José Manuel Fernandes, Corina Creţu, Ramon Tremosa i Balcells, Marisa Matias, Jim Higgins, María Muñiz De Urquiza, Carl Haglund, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan, Metin Kazak, Martin Ehrenhauser, Miroslav Mikolášik, Derek Vaughan, Seán Kelly, Daciana Octavia Sârbu, Γεώργιος Παπανικολάου, Edit Herczog, Evelyn Regner και Sylvie Guillaume.


20. Χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση [2010/2072(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Miguel Portas (A7-0236/2010)

Ο Miguel Portas προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Catherine Stihler, Seán Kelly, Frédéric Daerden και Ilda Figueiredo.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.


21. Διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων [2010/2055(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

Ο Kurt Lechner προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Evelyn Regner, Silvia-Adriana Ţicău και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.


22. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [2009/2140(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

Ο Tadeusz Zwiefka προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Evelyn Regner, Sebastian Valentin Bodu και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.


23. Κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων [2010/2041(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

Η Antonyia Parvanova προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Elisabeth Köstinger, Nicole Kiil-Nielsen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.


24. Ρόλος των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία [2009/2205(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

Η Sirpa Pietikäinen προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2010.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 446.327/OJMA).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 10.50 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panzeri, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου