Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 233kWORD 162k
Esmaspäev, 6. september 2010 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parlamendi koosseis
 8.Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Petitsioonid
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 15.Tööplaan
 16.ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ***I (arutelu)
 17.Põllumajandustootjate õiglane sissetulek ja toiduainete tarneahela parem toimimine Euroopas (arutelu)
 18.Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamine ja toimimine (lühiettekanne)
 21.Äriregistrite ühendamine (lühiettekanne)
 22.Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades (lühiettekanne)
 23.Rahvusvähemusrühmadesse kuuluvate naiste integreerimine ühiskonda (lühiettekanne)
 24.Naiste roll vananevas ühiskonnas (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega, milles mõistis hukka uue karistuse, 99 kepihoobi määramise Sakineh Mohammadi-Ashtianile, kes on juba niigi surma mõistetud kividega surnuksloopimise läbi. President nõudis Iraani võimudelt uue karistuse tühistamist ning väljendas Euroopa Parlamendi vastuseisu surmanuhtlusele.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Hispaania pädevad ametiasutused on teatanud Magdalena Alvareze asemel Sergio Gutiérrez Prieto ametisse nimetamisest, kes hakkas täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 19. juulist 2010.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Sergio Gutiérrez Prieto vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Euroopa Parlamendi presidendile on esitatud taotlus Ágnes Hankissilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks seoses Budapesti ringkonnakohtus algatatud kohtuasjaga.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 2 suunati taotlus JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Jan Olbrychti asemel Artur Zasada

Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks: Jan Olbrycht

Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks: Artur Zasada ei ole enam delegatsiooni liige

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Parlamendi koosseis

Enikő Győri teatas parlamendi presidendile oma nimetamisest Ungari valitsuse riigisekretäriks alates 1. septembrist 2010.

Parlament võttis selle teatavaks ning vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ning kodukorra artiklitele 1 ja 4 loeb ametikoha vabaks alates 1. septembrist 2010.


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise kriminaalasjades osutatava vastastikuse õigusabi lepingu sõlmimise kohta (05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel (KOM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (KOM(2009)0459 - C7-0207/2009 - 2009/0128(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Slavi Binev (A7-0212/2010)

- Raport Parem õigusloome – Euroopa Komisjoni 15. aruanne vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 9 (2009/2142(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0215/2010)

- Raport Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi ning takistuste kohta siseturu täielikul rakendamisel (2009/2176(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

- Raport äriregistrite ühendamise kohta (2010/2055(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

- Raport nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) rakendamise ja läbivaatamise kohta (2009/2140(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

- Raport rahvusvähemusrühmadesse kuuluvate naiste integreerimise kohta ühiskonda (2010/2041(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus töötajate liikumisvabaduse kohta Euroopa Liidu piires (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0222/2010)

- Raport ajakirjanduse ja uus meedia ning Euroopa avaliku sfääri loomise kohta (2010/2015(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

- Raport põllumajandustootjate õiglase sissetuleku ja toiduainete tarneahela parem toimimise kohta Euroopas (2009/2237(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: José Bové (A7-0225/2010)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Madeira ja Assooride autonoomsetesse piirkondadesse (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

- Raport tööhõivevõimaluste arendamise kohta uue säästva majanduse raames (2010/2010(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta: Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa (KOM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Csaba Őry (A7-0235/2010)

- Raport Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamise ja toimimise kohta (2010/2072(INI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Miguel Portas (A7-0236/2010)

- Raport naiste rolli kohta vananevas ühiskonnas (2009/2205(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)) - BUDG komisjon (A7-0240/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi (KOM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

- Raport Viktor Uspaskichi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2009/2147(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116) (B7-0454/2010)

- nõukogule

- Blinkevičiūtė Vilija, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ţicău Silvia-Adriana, Papanikolaou Georgios, Chountis Nikolaos, Andrikienė Laima Liucija, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Czarnecki Ryszard, Guerrero Salom Enrique, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Angourakis Charalampos

- komisjonile

- Paleckis Justas Vincas, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Blinkevičiūtė Vilija, Papanikolaou Georgios, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Ţicău Silvia-Adriana, Florenz Karl-Heinz, Perello Rodriguez Andres, Van Brempt Kathleen, Szymański Konrad, Włosowicz Jacek, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Honeyball Mary, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Andrikienė Laima Liucija, Kósa Ádám, Claeys Philip, Papastamkos Georgios, Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kelly Seán, Toussas Georgios, Angourakis Charalampos, Tremopoulos Michail

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek Genfi konventsiooni rikkumise kohta Türgi poolt (B7-0473/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Silvia-Adriana Ţicău. Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Rumeeniat 2010. aasta juunis ja juulis tabanud üleujutuste kohta (B7-0474/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek kodanikuvabaduste piiramise kohta Ruandas (B7-0476/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek naiste piinamise vormide kohta Iraanis (B7-0477/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek Haiti laste kaitse kohta (B7-0478/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta koostada nimekiri julgeoleku seisukohast tundlikke andmeid omavatest ettevõtetest ning selliste ettevõtete omandilise kuuluvuse muutuste kontrollimine (B7-0479/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Oreste Rossi. Resolutsiooni ettepanek: Somaalia humanitaarkriis (B7-0489/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Lucas Hartong. Resolutsiooni ettepanek: Vajalik kursimuutus Euroopa Liidu kliimapoliitikas (B7-0490/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

2.3) kodukorra muutmise ettepanekud (kodukorra artikkel 212)

- Andrew Duff. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek - Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 106 muutmine (Euroopa Komisjoni valimine), lõige 1 (uus) ja lõige 3 (B7-0480/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Andrew Duff. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek - Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 192 muutmine (Komisjonide koordinaatorid ja variraportöörid), uue 2 a lõike lisamine (B7-0481/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Andrew Duff. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek - XVII lisa (Euroopa Komisjoni heakskiitmise suunised) punkti 1 muutmine (B7-0482/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO


9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0046/2010), mille esitas(id) Franziska Katharina Brantner ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford ja Leonidas Donskis fraktsiooni ALDE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Iisraeli valitsusväliseid organisatsioone käsitlev seaduseelnõu (B7-0319/2010),

- (O-0076/2010), mille esitas(id) Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel nõukogule: Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (B7-0320/2010),

- (O-0081/2010), mille esitas(id) Cornelis de Jong ja Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Cashman, Britta Thomsen, Marije Cornelissen, Sophia in 't Veld ja Sirpa Pietikäinen komisjonile: Samasooliste abielus või tsiviilpartnerluses elavate paaride diskrimineerimine (B7-0451/2010/rev.2),

- (O-0092/2010), mille esitas(id) Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen ja Adrian Severin fraktsiooni S&D nimel, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec ja Corina Creţu komisjonile: Jordani jõe olukord, eelkõige alamjooksu piirkonnas (B7-0452/2010),

- (O-0096/2010), mille esitas(id) Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella ja Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Töötajate vaba liikumine - ajutised piirangud Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes Euroopa Liidu tööturul (B7-0455/2010),

- (O-0097/2010), mille esitas(id) Esther de Lange ja Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Thijs Berman ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel komisjonile: ELi kartulitärklise sektor pärast 2012. aastat (B7-0456/2010),

- (O-0102/2010), mille esitas(id) Elizabeth Lynne, Pervenche Berès, EMPL komisjoni nimel komisjonile: Eakate pikaajaline hooldus (B7-0457/2010),

- (O-0104/2010), mille esitas(id) Sylvie Guillaume ja Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Hélène Flautre ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst, Rui Tavares ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Malika Benarab-Attou komisjonile: ELi tagasivõtulepingud kolmandate riikidega (B7-0453/2010),

- (O-0114/2010), mille esitas(id) Brian Simpson, TRAN komisjoni nimel komisjonile: Direktiivi 2008/6/EÜ rakendamine seoses postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (B7-0458/2010),

- (O-0117/2010/rev.1), mille esitas(id) Claude Moraes, Michael Cashman ja Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Samasooliste paaride abielude ja tsiviilpartnerluste vastastikune tunnustamine (B7-0459/2010),

- (O-0118/2010), mille esitas(id) Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro ja Gianni Vattimo fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Samasooliste paaride diskrimineerimine, liikumisvabadus, homo-, bi- ja transseksuaalide õigused, ELi tegevuskava (B7-0460/2010).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Dieter-Lebrecht Koch ja Thomas Ulmer: Euroopa proteesipassi kasutuselevõtmine ekso- või endoproteesi kandvate inimeste jaoks (0060/2010),

- Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli ja Jacek Protasiewicz: ELi kodutuse kaotamise strateegia (0061/2010),

- Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly ja Hannu Takkula: Euroopa Liidu suurendatud toetus kohalikule spordile (0062/2010),

- Filip Kaczmarek: Tiibeti aktivistile Karma Samdrupile määratud vanglakaristus (0063/2010),

- Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen ja Eva-Britt Svensson: Okupeeritud Palestiina aladelt pärinevate kaupade märgistamine (0064/2010),

- Vincenzo Iovine: Lõhna- ja maitseainete kasutamise reguleerimine tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni alusel (0065/2010),

- Vincenzo Iovine: Rahu nimel elu kaotanute mälestamise Euroopa päeva sisseviimine (0066/2010),

- Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig ja Alejo Vidal-Quadras: Euroopas leiduvatest alternatiivsetest allikatest pärit gaasi kasutusvõimalus (0067/2010).


10. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

9. juuli 2010

Nijole Orentaite (Lithuanian Association for the Protection of Human Rights) (nr 0578/2010); Darius Aidukauskas (nr 0579/2010); Lόpez Florencio Salvador (Asociaciόn de Mayoristas del Mercado Central de Pescados "El Barranco" de Mercasevilla) (nr 0580/2010); Irene Garay Araujo (nr 0581/2010); Maria Karagiannaki (nr 0582/2010); Denis Sokolov (12 allkirja) (nr 0583/2010); Marie Maurice Christian Dubruel de Broglio (nr 0584/2010); Seppo Harinen (nr 0585/2010); (nom confidentiel) (nr 0586/2010); Michel Louis (nr 0587/2010); Reinhard Rink (nr 0588/2010); Francesco Ghibaudi (nr 0589/2010); Fabian Knipper (nr 0590/2010); (nimi salastatud) (nr 0591/2010); Gordon Westerdale (nr 0592/2010); Lukas Özdemir (Junge Aramäische Union) (nr 0593/2010); Jörg Thieme (nr 0594/2010); Henryka Magdalena Andersen (nr 0595/2010); (nimi salastatud) (nr 0596/2010); Gerhard Holzinger (nr 0597/2010); Cosmin Dumitru Rostogolea Cristea (nr 0598/2010); (nimi salastatud) (nr 0599/2010); (nimi salastatud) (nr 0600/2010); Doreen Williams (nr 0601/2010); Maria Luise Wex (nr 0602/2010); Wiktor Władysław Wożniak (nr 0603/2010); Kurt Weidlich (nr 0604/2010); Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (nr 0605/2010); Tadeusz Balicki (Parafia Podwyższenia Krzyża Św. i NPNMP) (nr 0606/2010); Johan Gaudesaboos (nr 0607/2010); Catalin - Adrian Petre (nr 0608/2010); Gerard-Bob Van Der Maas (nr 0609/2010); Jerzy Jabłoński (nr 0610/2010); (nimi salastatud) (nr 0611/2010); Emanuel Baciu (nr 0612/2010); (nimi salastatud) (nr 0613/2010); Gabriele Wesenauer (nr 0614/2010); Mircea Comaneci (Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate) (nr 0615/2010); (nimi salastatud) (nr 0616/2010); Alojzij Terlep (nr 0617/2010); (nimi salastatud) (nr 0618/2010); László Siklósi (nr 0619/2010); David Carracoi (nr 0620/2010); Ana-Maria Enea (nr 0621/2010); (nimi salastatud) (nr 0622/2010); (nimi salastatud) (nr 0623/2010); Gheorghe Crăciun (nr 0624/2010); William Allen (nr 0625/2010); (nimi salastatud) (nr 0626/2010); Ortwin Baier (Gemeinde Blankenfelde-Mahlow) (nr 0627/2010); Ciprian Dobre (Parlamentul Romaniei, Birou Parlamentar) (nr 0628/2010); Barbara Philippe (nr 0629/2010); Jason Sschembri (nr 0630/2010); Algirdas Paleckis (Socialistinis Liaudies Frontas) (nr 0631/2010).

12. juuli 2010

Harald Dittes (nr 0632/2010); Maria Karagiannaki (nr 0633/2010); Monchil Minchev (Grazhdansko sdruzhenie "Sevlievo za vsichki" ) (nr 0634/2010); (nimi salastatud) (nr 0635/2010); François Espuche (Association Gratte Papiers) (nr 0636/2010); Fermín Laguarda Ferrer (Sociedad Agraria de Transformación) (nr 0637/2010); Hilda Schmidt (Themis Euro-Juristas) (nr 0638/2010); Ramona Plaza Mesón (nr 0639/2010); (nimi salastatud) (nr 0640/2010); Celesino Huete Martínez (Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (nr 0641/2010); Biagio Sciacchitano (Coordinamento Provinciale Salviamo Le Nostre Case) (nr 0642/2010); Joan Ribas Cortadellas (Giró Advocats) (17 allkirja) (nr 0643/2010); María Rosa Quiñonero Oliveras (Asociación Zeus) (nr 0644/2010); (nimi salastatud) (nr 0645/2010); Francesco Carbone (nr 0646/2010); Angel Luis Alcaraz Enebra (nr 0647/2010); Dolores Padilla Racero (229 allkirja) (nr 0648/2010); Enrico Ovaleo-Pandolfo (nr 0649/2010); Celestino Fernández González (Asociación de Vecinos de Santa María de Solís) (nr 0650/2010); Juan María García Gil (Unión Sindical de Controladores Aéreos) (nr 0651/2010); Pierre Gérard (Comité de Défense des Frontaliers belgo-français CDF ASBL) (nr 0652/2010); Ester Ruiz Martín (Asociación Plataforma Luna) (nr 0653/2010); Umberto Mele (2 allkirja) (nr 0654/2010); Francisco Mesa Díaz (nr 0655/2010); (nimi salastatud) (nr 0656/2010); Alessandro Blasetti (nr 0657/2010); Ángeles Moreno García (nr 0658/2010); Javier Solloso Blanco (nr 0659/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr 0660/2010); Sandra María Medina Morales (nr 0661/2010); Nikolaos Georgoulas (nr 0662/2010); Giannakopoulos Georgios (nr 0663/2010); Alessandro Lai (nr 0664/2010); Patrice Hénin (nr 0665/2010); (nimi salastatud) (nr 0666/2010); Ana Martín Zurdo (nr 0667/2010); Xavier Mennesson (SAS Les Jardins du Val) (nr 0668/2010); (nimi salastatud) (nr 0669/2010); Adrian Dante Popescu (nr 0670/2010).

19. juuli 2010

Alfred Bösherz (nr 0671/2010); Markus Moore (nr 0672/2010); Rudolf Stöhr (nr 0673/2010); Philip Smalley (nr 0674/2010); Johan Lindsjö (nr 0675/2010); Anja Gowole (nr 0676/2010); Cristina Dumitru (nr 0677/2010); Jonathan Bishop (nr 0678/2010); Sanjar Igamov (nr 0679/2010); Ferenc Czimbalmos-Kozma (nr 0680/2010); Mark Sowery (nr 0681/2010); Peter Pinnington (nr 0682/2010); Janet Fitzgerald (Tick Talk Ireland) (nr 0683/2010); Piotr Skonieczka (nr 0684/2010); Sławomir Siwy (Związek Zawodowy - Celnicy PL) (nr 0685/2010); Angelika Christa Niedermüller (nr 0686/2010); Steffen Beier (nr 0687/2010); Michael Stumpe (nr 0688/2010); Przemysław Szmyt (nr 0689/2010); Hanns Krugmann (nr 0690/2010); (nimi salastatud) (nr 0691/2010); Emérita Cañada Martín (nr 0692/2010); (nimi salastatud) (nr 0693/2010); (nimi salastatud) (nr 0694/2010); Robert Fournier (nr 0695/2010); (nimi salastatud) (nr 0696/2010); (nimi salastatud) (nr 0697/2010); Monica Gennari (nr 0698/2010); Georgia Pistolla (nr 0699/2010); Suárez Helguera Pilar (Izquierda Xunida y Bloque por Asturies/Gozón) (nr 0700/2010); (nimi salastatud) (nr 0701/2010); María de los Santos Galindo Gómez (nr 0702/2010); Raychin Rachev (nr 0703/2010); Thanasis Thimiopoulos (nr 0704/2010); Miglino Francesco (nr 0705/2010); Santiago Lamelo Fagilde (nr 0706/2010); (nimi salastatud) (nr 0707/2010); (nimi salastatud) (nr 0708/2010); (nimi salastatud) (21 allkirja) (nr 0709/2010); Christine Delpont (Chorégraphique de Toulouse) (nr 0710/2010).

21. juuli 2010

Norbert Rath (nr 0711/2010); Bernhard Fricke (David gegen Goliath e.V.) (nr 0712/2010); (nimi salastatud) (nr 0713/2010); Udo Brings (Bio-Vit e.K.) (nr 0714/2010); Gheorghe Parascan (nr 0715/2010); (nimi salastatud) (nr 0716/2010); (nimi salastatud) (nr 0717/2010); (nimi salastatud) (nr 0718/2010); Alicia Librero Rincón (Asociación VYDA (Vida y Derecho Animal)) (37 allkirja) (nr 0719/2010); Giulio Marini (nr 0720/2010); (nimi salastatud) (nr 0721/2010); Antonio Badía Molina (nr 0722/2010); (nimi salastatud) (nr 0723/2010); Franco Londei (nr 0724/2010); Marco Noto (nr 0725/2010); John E. Doherty (Irish Drivers Association) (nr 0726/2010); Roberto Marcoccio (nr 0727/2010); María del Carmen Cabello Caballero (nr 0728/2010); Pedro Portillo Strempel (nr 0729/2010); Mirko Bernardi (A.S.D. Hacking labs) (nr 0730/2010); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des assureurs du Nord de la Grece) (nr 0731/2010); Roberto Giurastante (Greenaction Transnational) (nr 0732/2010).

26. juuli 2010

(nimi salastatud) (3 allkirja) (nr 0733/2010); Birgit Wichmann (nr 0734/2010); Attila Csegzi (24 allkirja) (nr 0735/2010); Peter Bittner (nr 0736/2010); Dorothee Hübner (Bürgerinitiative Westliche Altmark) (nr 0737/2010); Lech Gawłowski (nr 0738/2010); Evgeny Svetlov (nr 0739/2010); Kamil Altay (Hoffnungsstern e.V. (Umutyildizi e.V.)) (2 allkirja) (nr 0740/2010); Carmen Madalina Lupu (nr 0741/2010); Argirios Tsorakis (nr 0742/2010); Argirios Tsorakis (nr 0743/2010); Halis Kamaci (nr 0744/2010); Anna Stai (Antinazi Initiative) (2 allkirja) (nr 0746/2010); Alexandra Payer (114 allkirja) (nr 0747/2010); Dörte Fröhlich (2 allkirja) (nr 0748/2010); Steven Gordon (nr 0749/2010); Michael Norden (nr 0750/2010); Emilio Pugliese (nr 0751/2010); M. Bateman (nr 0752/2010); Lothar Bösselmann (nr 0753/2010); (nimi salastatud) (nr 0754/2010); Lowes Tony (Friends of the Irish Environment) (nr 0755/2010); Boguslawa Janczak (Stowarzyszenie Transportowcow Ziemi Lodzkiej) (3 allkirja) (nr 0756/2010); Hartmut Tanneberger (2 allkirja) (nr 0757/2010); Konstantinos Kouvopoulos (nr 0758/2010); (nimi salastatud) (nr 0759/2010); Lazaros Tsikritzis (nr 0760/2010); Giuseppe Babusci (nr 0761/2010); José Luis González Godoy (nr 0762/2010); Igor Forsberg (nr 0763/2010); (nimi salastatud) (nr 0764/2010); Stefan Ardelean (nr 0765/2010); (nimi salastatud) (nr 0766/2010); Mary Doris Sencion Colon (nr 0767/2010); (nimi salastatud) (nr 0768/2010); (nimi salastatud) (nr 0769/2010); Christophe Peeters (nr 0770/2010); Hannes Heikkilä (nr 0771/2010); Jean-Luc Darlet (nr 0772/2010); Jesús Fernández Arenas (nr 0773/2010); Slavko Burstynjsky (nr 0774/2010); Iulian Jugarean (nr 0775/2010); (nimi salastatud) (nr 0776/2010); (nimi salastatud) (nr 0777/2010); Antonio Cirillo (nr 0778/2010); (nimi salastatud) (nr 0779/2010); (nimi salastatud) (nr 0780/2010); (nimi salastatud) (nr 0781/2010); (nimi salastatud) (nr 0782/2010); Romano De Leo (nr 0783/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr 0784/2010); María Teresa Guardiola Chorro (3 allkirja) (nr 0785/2010); Muhtar Indzhiser (nr 0786/2010).

29. juuli 2010

Carmela Alberico (nr 0787/2010); Michle Rigio (nr 0788/2010); Nolan Sanchís Llopis (nr 0789/2010); María José Manresa Gilabert (nr 0790/2010); Carlo Rinaldo (nr 0791/2010); Ulla-Maija Heikkonen (nr 0792/2010); Gheorghe Craciun (nr 0793/2010); Tomás Maceiras Palmeiro (nr 0794/2010); (nimi salastatud) (nr 0795/2010); (nimi salastatud) (nr 0796/2010); Ivano Lasorsa (nr 0797/2010); (nimi salastatud) (nr 0798/2010); Britta Schulz (nr 0799/2010); Cristiana Cattaruzza (nr 0800/2010); Franco Londei (nr 0801/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr 0802/2010); Víctor Aznar Marcén Sindicato de Enfermeria (Sindicato de Enfermería (SATSE)) (nr 0803/2010); Adone Doni (nr 0804/2010); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (nr 0805/2010); Creta Farm A.B.E.E (nr 0806/2010); Alexandrina Ferreira (nr 0807/2010).

3. august 2010

Jesús Vozmediano (El Club De Doñana) (nr 0808/2010); Juan Antonio Iborra Bernal (nr 0809/2010); (nimi salastatud) (nr 0810/2010); Vincenzo Chianese (nr 0811/2010); Norma Begoña Pérez Díaz (nr 0812/2010); Dumitru Mîndru (nr 0813/2010); Eva Reduello Fernández (nr 0814/2010); Alberta Peddis (nr 0815/2010); Rafael Vidal (nr 0816/2010); (nimi salastatud) (nr 0817/2010); José Daniel Hidalgo Serrano (nr 0818/2010); Maria Grecu (nr 0819/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr 0820/2010); Mikael Kanervo (nr 0821/2010); Alexandros Pargas (nr 0822/2010); Vicente Felipe Sanchez Pedrosa (nr 0823/2010); (nimi salastatud) (nr 0824/2010); Alice Vasilescu (nr 0825/2010); (nimi salastatud) (nr 0826/2010); Francisco Caño Sánchez (nr 0827/2010); Adolfo Pablo Lapi (nr 0828/2010).

18. august 2010

Paulo Martins (nr 0829/2010); Liudmila Bedricovschi (nr 0830/2010); Gbenga Shadare (Transform Nigeria Movement) (15 allkirja) (nr 0831/2010); (nimi salastatud) (nr 0832/2010); (nimi salastatud) (nr 0833/2010); György Kocsis (Tatabányáért Egyesület Közhasznú Szervezet) (nr 0834/2010); (nimi salastatud) (nr 0835/2010); Krisztina Szücs (nr 0836/2010); Gekeler Jürgen (nr 0837/2010); Tomas Venckevičius (Agapė) (nr 0838/2010); Tomas Venckevičius (Agapė) (nr 0839/2010); (nimi salastatud) (nr 0840/2010); (nimi salastatud) (nr 0841/2010); (nimi salastatud) (nr 0842/2010); Marcus Menzel (nr 0843/2010); M. Bateman (nr 0844/2010); Stefan Człapiński (nr 0845/2010); Walter Menden (nr 0846/2010); (nimi salastatud) (nr 0847/2010); Garifallia Tsioutsiou (nr 0848/2010); Rustam Vasiliev (Baltic Republican Party) (nr 0849/2010); Udo Wagler (nr 0850/2010); (nimi salastatud) (nr 0851/2010); Kevin Brawn (nr 0852/2010); Alexandra Mareschi (ILOG Foundation Ltd.,) (nr 0853/2010); Liidia Volkova (nr 0854/2010); (nimi salastatud) (nr 0855/2010); Teresa Laska (Stowarzyszenie na rzecz wszystkich istot) (nr 0856/2010); Richard Grögel (nr 0857/2010); (nimi salastatud) (nr 0858/2010); (nimi salastatud) (nr 0859/2010); Benjamin Heim (nr 0860/2010); Wolfram Erwin (nr 0861/2010); Thoralf Jurtz (nr 0862/2010); Melanie Christine Gebert (nr 0863/2010); (nimi salastatud) (nr 0864/2010); (nimi salastatud) (nr 0865/2010); Hans Kassel (nr 0866/2010); Golamali Shojaeitarighi (nr 0867/2010); Michal Bajan (nr 0868/2010); Jeraldine Blinston (nr 0869/2010); (nimi salastatud) (nr 0870/2010); Ronald Schwarz (nr 0871/2010); Henry Conboy (2 allkirja) (nr 0872/2010); Guido Werner (nr 0873/2010); Mariella Canfora (nr 0874/2010); (nimi salastatud) (nr 0875/2010); Ahmed Jamal (Jim) Mortoza (nr 0876/2010); Günther Burkhart (nr 0877/2010); Erich Schiller (nr 0878/2010); Sven Kröger (nr 0879/2010); Geza Szathmary (nr 0880/2010); Rainer Conrads (Retrocoches-Ampurda) (nr 0881/2010); Siarhei Haurylau (nr 0882/2010); Michael Keenan (2 allkirja) (nr 0883/2010); (nimi salastatud) (nr 0884/2010); (nimi salastatud) (nr 0885/2010); (nimi salastatud) (nr 0886/2010); Flavio Miccono (I.P.A.) (nr 0887/2010); Roberto Di Giandomenico (nr 0888/2010); Sabin Marius Ispas (nr 0889/2010); Lena Politaki (nr 0890/2010); Fatma Naït-Sider (nr 0891/2010); Mario Achille (nr 0892/2010); Gregory M.A. Babajeff (nr 0893/2010); Luis Felipe del Campo Villegas (nr 0894/2010);Yolanda Eugenia Clemente Fernández (2 allkirja) (nr 0895/2010); Germano Malefora (nr 0896/2010); Manuel Poncelas Ferreiro (nr 0897/2010); (nimi salastatud) (nr 0898/2010); Giuseppe Morelli (nr 0899/2010); (nimi salastatud) (nr 0900/2010); Elpida Stefanidou (nr 0901/2010).

2. september 2010

Anthony McGough (3 allkirja) (nr 0902/2010); Silvia Beltran Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr 0903/2010); Rosa Carmen de Somodevilla (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr 0904/2010); Rosa Carmen de Somodevilla (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr 0905/2010); Stanislaw Matuszewski (Izba Godpodarcza Producentow I Operatorow Urzadzen Rozrywkowych) (nr 0906/2010); Maurice Nahmias (5 allkirja) (nr 0907/2010); György Kocsis (Tatabányáért Egyesület Közhasznú Szervezet) (2 allkirja) (nr 0908/2010); Vera Horejsova (Uga Na Ochrany Zvirat Cr) (nr 0909/2010); Domingo Blanco Sidera (Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO)) (nr 0910/2010); Georgios Balias (nr 0911/2010); Gheorghe Pavelescu (nr 0912/2010); Janusz Wilczynski (nr 0913/2010); Yehudith Huebner (The Committee for equitable Holocaust property loss compensation from Austria) (6 allkirja) (nr 0914/2010); Gheorghe Parascan (nr 0915/2010); Joseph Herber (nr 0916/2010); Andrea Renner (nr 0917/2010); (nimi salastatud) (nr 0918/2010); Sabahudin Berisa (nr 0919/2010); Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (nr 0920/2010); Victor Ruse (nr 0921/2010); Manuel Antonio Cao Prado (Confradía de Pescadores a Coruña) (nr 0922/2010); Zigurds Tikmanis (nr 0923/2010); Gabor Zoltanne Kis (nr 0924/2010); Santiago Barcia Rañales (Asociación de Amigos da Praia de Vilarrube (AAPV)) (431 allkirja) (nr 0925/2010); Yolanda Eugenia Clemente Fernández (2 allkirja) (nr 0926/2010); Sheila Arslanian (nr 0927/2010); Krasimir Ivanov Romanov (nr 0928/2010); René La Cour Sell (Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation)) (2 allkirja) (nr 0929/2010); Nel Ryno (Red Alert Orangutan Preservation Campaign) (nr 0930/2010); Konstantinos Aivaliotis (5 allkirja) (nr 0931/2010); Maria Karagiannaki (nr 0932/2010); Gheorghe Marinescu (nr 0933/2010); (nimi salastatud) (nr 0934/2010); (nimi salastatud) (2 allkirja) (nr 0935/2010); Fotios Panagiotakopoulos (nr 0936/2010); (nimi salastatud) (nr 0937/2010); Anna Gatto (7 allkirja) (nr 0938/2010).


11. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, mida on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisavalduse punktis 20, andis eelarvekomisjon loa komisjoni ettepanekule assigneeringute ümberpaigutamise kohta DEC 19/2010 (N7-0028/2010 - C7-0154/2010 – 2010/2092(GBD)).

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, mida on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisavalduse punktis 20, andis eelarvekomisjon loa komisjoni ettepanekule assigneeringute ümberpaigutamise kohta DEC 25/2010 (N7-0030/2010 - C7-0159/2010 - 2010/2116(GBD)).

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, mida on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisavalduse punktis 20, andis eelarvekomisjon loa komisjoni ettepanekule assigneeringute ümberpaigutamise kohta DEC 27/2010 (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD)).

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, mida on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisavalduse punktis 20, andis eelarvekomisjon loa komisjoni ettepanekule assigneeringute ümberpaigutamise kohta DEC 35/2010 (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 – 2010/2119(GBD)).


12. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta märtsi II osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


13. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- protokoll, millega muudetakse Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut, mis allkirjastati 25. ja 30. aprillil 2007,

- Euroopa Liidu ja Gruusia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping,

- Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames,

- Euroopa Liidu ja Fääri saarte valitsuse vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping.


14. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 0013/2010, 0014/2010, 0015/2010, 0016/2010 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


15. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2010. aasta septembri I osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 446.327/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

2. septembril 2010 võttis õiguskomisjon vastu Bernhard Rapkay raporti Viktor Uspaskichilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise kohta (A7-0244/2010). Vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 8 kantakse raport esimese punktina tänase õhtu päevakorda.

°
° ° °

Parlamendi president sai Roberta Angelilli, Gianni Pittella ja veel vähemalt 40 parlamendiliikme taotluse kohaldada kiirmenetlust (kodukorra artikkel 142), et tõsta Sakineh Mohammadi Ashtiani juhtumi arutelu (PDOJ punkt 143) neljapäeva pärastlõunalt esmaspäevale.

Sõna võtsid Gianni Pittella, kes asendas Roberta Angelillit ja põhjendas taotluse esitamist, Mario Mauro, kes toetas taotlust ja Hannes Swoboda, kes nõudis arutelu põhjal koostatud teksti hääletusele panemist võimalikult kiiresti.

Otsustati kohaldada kiirmenetlust. Punkt lisati käimasoleva istungi päevakorda.

Resolutsiooni ettepanekute esitamise tähtajaks määrati esmaspäev, 6. september 2010 kell 19.00 ja resolutsiooni ühisettepaneku esitamise tähtaeg on teisipäev, 7. september 2010 kell 12.00.

Hääletus toimub kolmapäeval.

Teisipäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Istungi juhataja rõhutas teisipäevases päevakorras oleva Euroopa Liidu olukorda käsitleva arutelu olulisust (PDOJ punkt 85).

Esimeeste konverents tegi 2. septembri 2010. aasta koosolekul ettepaneku arutelude läbiviimise tingimuste kohta, mille eesmärk on tagada parlamendiliikmete suurem kohalolek istungisaalis. Juhatus arutab neid tingimusi täna õhtul toimuval koosolekul. Istungi juhataja palus parlamendiliikmetel kindlasti osaleda sellel arutelul.

Sõna võtsid Bernd Posselt ja Sarah Ludford, kes oli vastu esimeeste konverentsi ettepanekutele.

Sõna võttis Joseph Daul, kes täpsustas ettepanekute tegemise tausta ning juhtis tähelepanu asjaolule, et lõpliku otsuse teeb juhatus.

Sõna võttis Francesco Enrico Speroni, kes palus anda parlamendile võimaluse panna esimeeste konverentsi ettepanekud hääletusele.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 122 ):

Vastavalt Euroopa Parlamendi otsusele arutatakse Sakineh Mohammadi Ashtiani juhtumit esmaspäeval.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


16. ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel [KOM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Pablo Zalba Bidegain tutvustas raportit.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Christofer Fjellner, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Maria Eleni Koppa, Marielle De Sarnez, Evelyn Regner ja George Sabin Cutaş.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võttis Elisabeth Köstinger.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Bogusław Liberadzki, Olle Schmidt, Seán Kelly, Jiří Havel ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Karel De Gucht, Pablo Zalba Bidegain ja Robert Sturdy, viimane põhjendas oma puudumist arutelult.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.9.2010protokoll punkt 6.11.


17. Põllumajandustootjate õiglane sissetulek ja toiduainete tarneahela parem toimimine Euroopas (arutelu)

Raport põllumajandustootjate õiglase sissetuleku ja toiduainete tarneahela parema toimimise kohta Euroopas [2009/2237(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: José Bové (A7-0225/2010)

José Bové tutvustas raportit.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Sõna võtsid Esther Herranz García (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Ashley Fox (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Köstinger fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Albert Deß ja Stéphane Le Foll.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski, João Ferreira, Andreas Mölzer, Michel Dantin, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Elie Hoarau, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Esther de Lange, Luís Paulo Alves, Astrid Lulling, Spyros Danellis, Christa Klaß, Vasilica Viorica Dăncilă, Giovanni La Via, Philippe Juvin, Peter Jahr, Sophie Auconie, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness ja Riikka Manner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jarosław Kalinowski, Derek Vaughan, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan, Luis Manuel Capoulas Santos ja Lara Comi.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

Sõna võtsid Franz Obermayr, kes käsitles eelneva registreerimiseta sõnavõttude korda (asepresident võttis kõneleja tähelepanekud teadmiseks ning tuletas meelde kehtivat korda), ja José Bové.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.9.2010protokoll punkt 6.12.


18. Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (arutelu)

Komisjoni avaldus: Inimõigused Iraanis, eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid

Dacian Cioloş (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel, María Muñiz De Urquiza fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes ja Maria Da Graça Carvalho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai ja Barbara Matera.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2010protokoll punkt 6.3.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Rosa Estaràs Ferragut, Alexander Mirsky, Chris Davies, François Alfonsi ja Ashley Fox.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Sõna võtsid Nikolaos Chountis, John Bufton, Csanád Szegedi, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Henryk Migalski, Ilda Figueiredo, José Manuel Fernandes, Corina Creţu, Ramon Tremosa i Balcells, Marisa Matias, Jim Higgins, María Muñiz De Urquiza, Carl Haglund, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan, Metin Kazak, Martin Ehrenhauser, Miroslav Mikolášik, Derek Vaughan, Seán Kelly, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Evelyn Regner ja Sylvie Guillaume.


20. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamine ja toimimine (lühiettekanne)

Raport Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamise ja toimimise kohta [2010/2072(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Miguel Portas (A7-0236/2010)

Miguel Portas tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Catherine Stihler, Seán Kelly, Frédéric Daerden ja Ilda Figueiredo.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.9.2010protokoll punkt 6.13.


21. Äriregistrite ühendamine (lühiettekanne)

Raport äriregistrite ühendamise kohta [2010/2055(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

Kurt Lechner tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Evelyn Regner, Silvia-Adriana Ţicău ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.9.2010protokoll punkt 6.8.


22. Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades (lühiettekanne)

Raport nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) rakendamise ja läbivaatamise kohta [2009/2140(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

Tadeusz Zwiefka tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Evelyn Regner, Sebastian Valentin Bodu ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.9.2010protokoll punkt 6.14.


23. Rahvusvähemusrühmadesse kuuluvate naiste integreerimine ühiskonda (lühiettekanne)

Raport rahvusvähemusrühmadesse kuuluvate naiste integreerimise kohta ühiskonda [2010/2041(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

Antonyia Parvanova tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Elisabeth Köstinger, Nicole Kiil-Nielsen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Franz Obermayr.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.9.2010protokoll punkt 6.15.


24. Naiste roll vananevas ühiskonnas (lühiettekanne)

Raport naiste rolli kohta vananevas ühiskonnas [2009/2205(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

Sirpa Pietikäinen tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.9.2010protokoll punkt 6.16.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 446.327/OJMA).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika