Kazalo 
Zapisnik
PDF 230kWORD 161k
Ponedeljek, 6. september 2010 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Sestava Parlamenta
 8.Predložitev dokumentov
 9.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 10.Peticije
 11.Prerazporeditev sredstev
 12.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 13.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 14.Brezpredmetne pisne izjave
 15.Razpored dela
 16.Dvostranska zaščitna klavzula Sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo ***I (razprava)
 17.Pošteni prihodki za kmete: bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi (razprava)
 18.Človekove pravice v Iranu, zlasti primera Sakineh Mohamadi Aštiani in Zahre Bahrami (razprava)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Financiranje in delovanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (kratka predstavitev)
 21.Povezovanje poslovnih registrov (kratka predstavitev)
 22.Izvajanje in pregled Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Bruselj I) (kratka predstavitev)
 23.Socialna integracija žensk iz etničnih manjšin (kratka predstavitev)
 24.Vloga žensk v starajoči se družbi (kratka predstavitev)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2010 - 2011

Seje: 6. september- 9. september 2010

STRASBOURG

ZAPISNIK

PONEDELJEK, 6. SEPTEMBER 2010

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o obsodbi Sakineh Mohamadi Aštiani ki je že bila obsojena na smrt s kamenjanjem, na novo kazen 99 udarcev z bičem. Iranske oblasti je pozval, naj novo kazen razveljavijo in izrazil nasprotovanje Parlamenta smrtni kazni.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni španski organi so Evropski parlament obvestili, da je Sergio Gutiérrez Prieto imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Magdalene Alvarez z začetkom veljavnosti dne 19. julija 2010.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Sergio Gutiérrez Prieto polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Predsednik Parlamenta je prejel zahtevo za odvzem imunitete poslanki Ágnes Hankiss v okviru sodnega postopka pred osrednjim okrožnim sodiščem v Budimpešti.

Zahteva je bila v skladu s členom 6(2) poslovnika posredovana odboru JURI.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel sledeče zahteve za imenovanje:

Delegacija za odnose z Japonsko: Artur Zasada namesto Jana Olbrychta

Delegacija Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Kosovo: Jan Olbrycht

Delegacija za odnose z Irakom: Artur Zasada ni več član

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Sestava Parlamenta

Enikő Győri je predsedstvo Parlamenta obvestila o svojem imenovanju na mesto državne sekretarke v madžarski vladi od dne 1. septembra 2010.

Parlament je obvestilo vzel na znanje in v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ter s prvim in četrtim odstavkom člena 4 poslovnika potrdil sprostitev sedeža s 1. septembrom 2010.


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo (KOM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (KOM(2009)0459 - C7-0207/2009 - 2009/0128(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Slavi Binev (A7-0212/2010)

- Poročilo o boljši pripravi zakonodaje –15. letno poročilo Evropske komisije o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu s členom 9 Protokola (2009/2142(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0215/2010)

- Poročilo o EGP-Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga (2009/2176(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

- Poročilo o povezovanju poslovnih registrov (2010/2055(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

- Poročilo o izvajanju in pregledu Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (2009/2140(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

- Poročilo o socialni integraciji žensk iz etničnih manjšin (2010/2041(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostem gibanju delavcev v Uniji (kodificirana različica) (KOM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A7-0222/2010)

- Poročilo o novinarstvu in novih medijih – oblikovanje javnega prostora v Evropi (2010/2015(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

- Poročilo o poštenih prihodkih za kmete: bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi (2009/2237(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: José Bové (A7-0225/2010)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

- Poročilo o razvijanju zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva (2010/2010(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic: Del II integriranih smernic strategije Evropa 2020 (KOM(2010)0193 - C7-0111/2010 - 2010/0115(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Csaba Őry (A7-0235/2010)

- Poročilo o financiranju in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2010/2072(INI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Miguel Portas (A7-0236/2010)

- Poročilo o vlogi žensk v starajoči se družbi (2009/2205(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

- Osnutek poročila o predlogu spremembe proračuna št. 2/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010 (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)) - Odbor BUDG (A7-0240/2010)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o makrofinančni pomoči Republiki Moldaviji (KOM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Viktorju Uspaskichu (2009/2147(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 116 poslovnika) (B7-0454/2010)

- Svetu

Blinkevičiūtė Vilija, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ţicău Silvia-Adriana, Papanikolaou Georgios, Chountis Nikolaos, Andrikienė Laima Liucija, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Czarnecki Ryszard, Guerrero Salom Enrique, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Angourakis Charalampos

- Komisiji

Paleckis Justas Vincas, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Blinkevičiūtė Vilija, Papanikolaou Georgios, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Ţicău Silvia-Adriana, Florenz Karl-Heinz, Perello Rodriguez Andres, Van Brempt Kathleen, Szymański Konrad, Włosowicz Jacek, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Honeyball Mary, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Andrikienė Laima Liucija, Kósa Ádám, Claeys Philip, Papastamkos Georgios, Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kelly Seán, Toussas Georgios, Angourakis Charalampos, Tremopoulos Michail

2.2) predlog resolucije (člen 120 poslovnika)

- Oreste Rossi. Predlog resolucije o kršenju Ženevske konvencije s strani Turčije (B7-0473/2010)

posredovano

pristojni :

AFET

- Silvia-Adriana Ţicău. Predlog resolucije o poplavah, ki so junija in julija 2010 hudo prizadele Romunijo (B7-0474/2010)

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

ENVI, BUDG

- Oreste Rossi. Predlog resolucije o omejevanju državljanskih svoboščin v Ruandi (B7-0476/2010)

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET

- Oreste Rossi. Predlog resolucije o oblikah mučenja žensk v Iranu (B7-0477/2010)

posredovano

pristojni :

FEMM

mnenje :

DEVE, AFET

- Oreste Rossi. Predlog resolucije o varstvu haitijskih otrok (B7-0478/2010)

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o možnosti oblikovanja seznama podjetij, ki razpolagajo z varnostno občutljivimi podatki, in o nadzoru nad spremembami lastništva takšnih podjetij (B7-0479/2010)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Oreste Rossi. Predlog resolucije o humanitarni krizi v Somaliji (B7-0489/2010)

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET

- Lucas Hartong. Predlog resolucije o nujni spremembi smeri na področju podnebne politike EU (B7-0490/2010)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

2.3) predlagane spremembe Poslovnika (člen 212 poslovnika)

- Andrew Duff. Predlog spremembe poslovnika Evropskega parlamenta - Sprememba člena 106 (Izvolitev Komisije), odstavek 1 (novo) in odstavek 3 (B7-0480/2010)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Andrew Duff. Predlog spremembe poslovnika Evropskega parlamenta - Sprememba člena 192 (Koordinatorji odborov in poročevalci v senci), vstavitev novega odstavka 2a (B7-0481/2010)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Andrew Duff. Predlog spremembe poslovnika Evropskega parlamenta - Predlog spremembe za Prilogo XVII (Smernice za potrditev Komisije), odstavek 1 (B7-0482/2010)

posredovano

pristojni :

AFCO


9. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 poslovnika):

- (O-0046/2010), ki so ga postavili Franziska Katharina Brantner in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford in Leonidas Donskis v imenu skupine ALDE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Osnutek zakona o izraelskih nevladnih organizacijah (B7-0319/2010),

- (O-0076/2010), ki so ga postavili Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE Svetu: Skupna zunanja in varnostna politika (B7-0320/2010),

- (O-0081/2010), ki so ga postavili Cornelis de Jong in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Michael Cashman, Britta Thomsen, Marije Cornelissen, Sophia in 't Veld in Sirpa Pietikäinen Komisiji: Diskriminacija istospolnih zakonskih in zunajzakonskih partnerjev (B7-0451/2010/rev.2),

- (O-0092/2010), ki so ga postavili Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen in Adrian Severin v imenu skupine S&D, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec in Corina Creţu Komisiji: Razmere na reki Jordan s posebnim poudarkom na območju njenega spodnjega toka (B7-0452/2010),

- (O-0096/2010), ki so ga postavili Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella in Jutta Steinruck v imenu skupine S&D Komisiji: Prost pretok delavcev - začasne omejitve za romunske in bolgarske državljane na trgu dela Evropske unije (B7-0455/2010),

- (O-0097/2010), ki so ga postavili Esther de Lange in Albert Deß v imenu skupine PPE, Thijs Berman in Jo Leinen v imenu skupine S&D Komisiji: Evropski sektor za krompirjev škrob po letu 2012 (B7-0456/2010),

- (O-0102/2010), ki sta ga postavili Elizabeth Lynne, Pervenche Berès v imenu odbora EMPL Komisiji: Dolgoročna oskrba starejših (B7-0457/2010),

- (O-0104/2010), ki so ga postavili Sylvie Guillaume in Claude Moraes v imenu skupine S&D, Hélène Flautre in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst, Rui Tavares in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL in Malika Benarab-Attou Komisiji: Sporazumi Skupnosti s tretjimi državami o ponovnem sprejemu (B7-0453/2010),

- (O-0114/2010), ki ga je postavil Brian Simpson v imenu odbora TRAN Komisiji: Izvajanje Direktive 2008/6/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev (B7-0458/2010),

- (O-0117/2010/rév.1), ki so ga postavili Claude Moraes, Michael Cashman in Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D Komisiji: Vzajemno priznavanje istospolnih zakonskih zvez in partnerskih skupnosti (B7-0459/2010),

- (O-0118/2010), ki so ga postavili Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro in Gianni Vattimo v imenu skupine ALDE Komisiji: Diskriminacija istospolnih partnerjev, svoboda gibanja, pravice LGBT, časovni načrt EU (B7-0460/2010).

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika):

- Dieter-Lebrecht Koch in Thomas Ulmer o uvedbi evropske izkaznice o protezi za osebe z umetnimi ekso- in endoprotezami (0060/2010),

- Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli in Jacek Protasiewicz o strategiji EU glede brezdomstva (0061/2010),

- Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly in Hannu Takkula o večji podpori Evropske unije za šport na ljubiteljski ravni (0062/2010),

- Filip Kaczmarek o obsodbi tibetanskega aktivista Karme Samdrupa na zaporno kazen (0063/2010),

- Arlene McCarthy, Hélène Flautre, Sirpa Pietikäinen in Eva-Britt Svensson o označevanju blaga z zasedenega palestinskega ozemlja (0064/2010),

- Vincenzo Iovine o ureditvi arom v okvirni konvenciji o nadzoru tobaka (0065/2010),

- Vincenzo Iovine o razglasitvi evropskega dneva spomina na žrtve za mir (0066/2010),

- Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Paul Rübig in Alejo Vidal-Quadras o možnosti uporabe plina iz nadomestnih virov v Evropi (0067/2010).


10. Peticije

V skladu s členom 201(6) poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

9. julij 2010

Nijole Orentaite (Lithuanian Association for the Protection of Human Rights) (št. 0578/2010); Darius Aidukauskas (št. 0579/2010); Lόpez Florencio Salvador (Asociaciόn de Mayoristas del Mercado Central de Pescados "El Barranco" de Mercasevilla) (št. 0580/2010); Irene Garay Araujo (št. 0581/2010); Maria Karagiannaki (št. 0582/2010); Denis Sokolov (12 podpisov) (št. 0583/2010); Marie Maurice Christian Dubruel de Broglio (št. 0584/2010); Seppo Harinen (št. 0585/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0586/2010); Michel Louis (št. 0587/2010); Reinhard Rink (št. 0588/2010); Francesco Ghibaudi (št. 0589/2010); Fabian Knipper (št. 0590/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0591/2010); Gordon Westerdale (št. 0592/2010); Lukas Özdemir (Junge Aramäische Union) (št. 0593/2010); Jörg Thieme (št. 0594/2010); Henryka Magdalena Andersen (št. 0595/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0596/2010); Gerhard Holzinger (št. 0597/2010); Cosmin Dumitru Rostogolea Cristea (št. 0598/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0599/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0600/2010); Doreen Williams (št. 0601/2010); Maria Luise Wex (št. 0602/2010); Wiktor Władysław Wożniak (št. 0603/2010); Kurt Weidlich (št. 0604/2010); Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (št. 0605/2010); Tadeusz Balicki (Parafia Podwyższenia Krzyża Św. i NPNMP) (št. 0606/2010); Johan Gaudesaboos (št. 0607/2010); Catalin - Adrian Petre (št. 0608/2010); Gerard-Bob Van Der Maas (št. 0609/2010); Jerzy Jabłoński (št. 0610/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0611/2010); Emanuel Baciu (št. 0612/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0613/2010); Gabriele Wesenauer (št. 0614/2010); Mircea Comaneci (Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate) (št. 0615/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0616/2010); Alojzij Terlep (št. 0617/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0618/2010); László Siklósi (št. 0619/2010); David Carracoi (št. 0620/2010); Ana-Maria Enea (št. 0621/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0622/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0623/2010); Gheorghe Crăciun (št. 0624/2010); William Allen (št. 0625/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0626/2010); Ortwin Baier (Gemeinde Blankenfelde-Mahlow) (št. 0627/2010); Ciprian Dobre (Parlamentul Romaniei, Birou Parlamentar) (št. 0628/2010); Barbara Philippe (št. 0629/2010); Jason Sschembri (št. 0630/2010); Algirdas Paleckis (Socialistinis Liaudies Frontas) (št. 0631/2010).

12. julij 2010

Harald Dittes (št. 0632/2010); Maria Karagiannaki (št. 0633/2010); Monchil Minchev (Grazhdansko sdruzhenie "Sevlievo za vsichki" ) (št. 0634/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0635/2010); François Espuche (Association Gratte Papiers) (št. 0636/2010); Fermín Laguarda Ferrer (Sociedad Agraria de Transformación) (št. 0637/2010); Hilda Schmidt (Themis Euro-Juristas) (št. 0638/2010); Ramona Plaza Mesón (št. 0639/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0640/2010); Celesino Huete Martínez (Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (št. 0641/2010); Biagio Sciacchitano (Coordinamento Provinciale Salviamo Le Nostre Case) (št. 0642/2010); Joan Ribas Cortadellas (Giró Advocats) (17 podpisov) (št. 0643/2010); María Rosa Quiñonero Oliveras (Asociación Zeus) (št. 0644/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0645/2010); Francesco Carbone (št. 0646/2010); Angel Luis Alcaraz Enebra (št. 0647/2010); Dolores Padilla Racero (229 podpisov) (št. 0648/2010); Enrico Ovaleo-Pandolfo (št. 0649/2010); Celestino Fernández González (Asociación de Vecinos de Santa María de Solís) (št. 0650/2010); Juan María García Gil (Unión Sindical de Controladores Aéreos) (št. 0651/2010); Pierre Gérard (Comité de Défense des Frontaliers belgo-français CDF ASBL) (št. 0652/2010); Ester Ruiz Martín (Asociación Plataforma Luna) (št. 0653/2010); Umberto Mele (2 podpisa) (št. 0654/2010); Francisco Mesa Díaz (št. 0655/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0656/2010); Alessandro Blasetti (št. 0657/2010); Ángeles Moreno García (št. 0658/2010); Javier Solloso Blanco (št. 0659/2010); Adolfo Pablo Lapi (št. 0660/2010); Sandra María Medina Morales (št. 0661/2010); Nikolaos Georgoulas (št. 0662/2010); Giannakopoulos Georgios (št. 0663/2010); Alessandro Lai (št. 0664/2010); Patrice Hénin (št. 0665/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0666/2010); Ana Martín Zurdo (št. 0667/2010); Xavier Mennesson (SAS Les Jardins du Val) (št. 0668/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0669/2010); Adrian Dante Popescu (št. 0670/2010).

19. julij 2010

Alfred Bösherz (št. 0671/2010); Markus Moore (št. 0672/2010); Rudolf Stöhr (št. 0673/2010); Philip Smalley (št. 0674/2010); Johan Lindsjö (št. 0675/2010); Anja Gowole (št. 0676/2010); Cristina Dumitru (št. 0677/2010); Jonathan Bishop (št. 0678/2010); Sanjar Igamov (št. 0679/2010); Ferenc Czimbalmos-Kozma (št. 0680/2010); Mark Sowery (št. 0681/2010); Peter Pinnington (št. 0682/2010); Janet Fitzgerald (Tick Talk Ireland) (št. 0683/2010); Piotr Skonieczka (št. 0684/2010); Sławomir Siwy (Związek Zawodowy - Celnicy PL) (št. 0685/2010); Angelika Christa Niedermüller (št. 0686/2010); Steffen Beier (št. 0687/2010); Michael Stumpe (št. 0688/2010); Przemysław Szmyt (št. 0689/2010); Hanns Krugmann (št. 0690/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0691/2010); Emérita Cañada Martín (št. 0692/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0693/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0694/2010); Robert Fournier (št. 0695/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0696/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0697/2010); Monica Gennari (št. 0698/2010); Georgia Pistolla (št. 0699/2010); Suárez Helguera Pilar (Izquierda Xunida y Bloque por Asturies/Gozón) (št. 0700/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0701/2010); María de los Santos Galindo Gómez (št. 0702/2010); Raychin Rachev (št. 0703/2010); Thanasis Thimiopoulos (št. 0704/2010); Miglino Francesco (št. 0705/2010); Santiago Lamelo Fagilde (št. 0706/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0707/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0708/2010); (ime vlagatelja zaupno) (21 podpisov) (št. 0709/2010); Christine Delpont (Chorégraphique de Toulouse) (št. 0710/2010).

21. julij 2010

Norbert Rath (št. 0711/2010); Bernhard Fricke (David gegen Goliath e.V.) (št. 0712/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0713/2010); Udo Brings (Bio-Vit e.K.) (št. 0714/2010); Gheorghe Parascan (št. 0715/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0716/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0717/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0718/2010); Alicia Librero Rincón (Asociación VYDA (Vida y Derecho Animal)) (37 podpisov) (št. 0719/2010); Giulio Marini (št. 0720/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0721/2010); Antonio Badía Molina (št. 0722/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0723/2010); Franco Londei (št. 0724/2010); Marco Noto (št. 0725/2010); John E. Doherty (Irish Drivers Association) (št. 0726/2010); Roberto Marcoccio (št. 0727/2010); María del Carmen Cabello Caballero (št. 0728/2010); Pedro Portillo Strempel (št. 0729/2010); Mirko Bernardi (A.S.D. Hacking labs) (št. 0730/2010); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des assureurs du Nord de la Grece) (št. 0731/2010); Roberto Giurastante (Greenaction Transnational) (št. 0732/2010).

26. julij 2010

(ime vlagatelja zaupno) (3 podpisi) (št. 0733/2010); Birgit Wichmann (št. 0734/2010); Attila Csegzi (24 podpisov) (št. 0735/2010); Peter Bittner (št. 0736/2010); Dorothee Hübner (Bürgerinitiative Westliche Altmark) (št. 0737/2010); Lech Gawłowski (št. 0738/2010); Evgeny Svetlov (št. 0739/2010); Kamil Altay (Hoffnungsstern e.V. (Umutyildizi e.V.)) (2 podpisa) (št. 0740/2010); Carmen Madalina Lupu (št. 0741/2010); Argirios Tsorakis (št. 0742/2010); Argirios Tsorakis (št. 0743/2010); Halis Kamaci (št. 0744/2010); Anna Stai (Antinazi Initiative) (2 podpisa) (št. 0746/2010); Alexandra Payer (114 podpisov) (št. 0747/2010); Dörte Fröhlich (2 podpisa) (št. 0748/2010); Steven Gordon (št. 0749/2010); Michael Norden (št. 0750/2010); Emilio Pugliese (št. 0751/2010); M. Bateman (št. 0752/2010); Lothar Bösselmann (št. 0753/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0754/2010); Lowes Tony (Friends of the Irish Environment) (št. 0755/2010); Boguslawa Janczak (Stowarzyszenie Transportowcow Ziemi Lodzkiej) (3 podpisi) (št. 0756/2010); Hartmut Tanneberger (2 podpisa) (št. 0757/2010); Konstantinos Kouvopoulos (št. 0758/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0759/2010); Lazaros Tsikritzis (št. 0760/2010); Giuseppe Babusci (št. 0761/2010); José Luis González Godoy (št. 0762/2010); Igor Forsberg (št. 0763/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0764/2010); Stefan Ardelean (št. 0765/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0766/2010); Mary Doris Sencion Colon (št. 0767/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0768/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0769/2010); Christophe Peeters (št. 0770/2010); Hannes Heikkilä (št. 0771/2010); Jean-Luc Darlet (št. 0772/2010); Jesús Fernández Arenas (št. 0773/2010); Slavko Burstynjsky (št. 0774/2010); Iulian Jugarean (št. 0775/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0776/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0777/2010); Antonio Cirillo (št. 0778/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0779/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0780/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0781/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0782/2010); Romano De Leo (št. 0783/2010); Adolfo Pablo Lapi (št. 0784/2010); María Teresa Guardiola Chorro (3 podpisi) (št. 0785/2010); Muhtar Indzhiser (št. 0786/2010).

29. julij 2010

Carmela Alberico (št. 0787/2010); Michle Rigio (št. 0788/2010); Nolan Sanchís Llopis (št. 0789/2010); María José Manresa Gilabert (št. 0790/2010); Carlo Rinaldo (št. 0791/2010); Ulla-Maija Heikkonen (št. 0792/2010); Gheorghe Craciun (št. 0793/2010); Tomás Maceiras Palmeiro (št. 0794/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0795/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0796/2010); Ivano Lasorsa (št. 0797/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0798/2010); Britta Schulz (št. 0799/2010); Cristiana Cattaruzza (št. 0800/2010); Franco Londei (št. 0801/2010); Adolfo Pablo Lapi (št. 0802/2010); Víctor Aznar Marcén Sindicato de Enfermeria (Sindicato de Enfermería (SATSE)) (št. 0803/2010); Adone Doni (št. 0804/2010); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (št. 0805/2010); Creta Farm A.B.E.E (št. 0806/2010); Alexandrina Ferreira (št. 0807/2010).

3. avgust 2010

Jesús Vozmediano (El Club De Doñana) (št. 0808/2010); Juan Antonio Iborra Bernal (št. 0809/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0810/2010); Vincenzo Chianese (št. 0811/2010); Norma Begoña Pérez Díaz (št. 0812/2010); Dumitru Mîndru (št. 0813/2010); Eva Reduello Fernández (št. 0814/2010); Alberta Peddis (št. 0815/2010); Rafael Vidal (št. 0816/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0817/2010); José Daniel Hidalgo Serrano (št. 0818/2010); Maria Grecu (št. 0819/2010); Adolfo Pablo Lapi (št. 0820/2010); Mikael Kanervo (št. 0821/2010); Alexandros Pargas (št. 0822/2010); Vicente Felipe Sanchez Pedrosa (št. 0823/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0824/2010); Alice Vasilescu (št. 0825/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0826/2010); Francisco Caño Sánchez (št. 0827/2010); Adolfo Pablo Lapi (št. 0828/2010).

18. avgust 2010

Paulo Martins (št. 0829/2010); Liudmila Bedricovschi (št. 0830/2010); Gbenga Shadare (Transform Nigeria Movement) (15 podpisov) (št. 0831/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0832/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0833/2010); György Kocsis (Tatabányáért Egyesület Közhasznú Szervezet) (št. 0834/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0835/2010); Krisztina Szücs (št. 0836/2010); Gekeler Jürgen (št. 0837/2010); Tomas Venckevičius (Agapė) (št. 0838/2010); Tomas Venckevičius (Agapė) (št. 0839/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0840/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0841/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0842/2010); Marcus Menzel (št. 0843/2010); M. Bateman (št. 0844/2010); Stefan Człapiński (št. 0845/2010); Walter Menden (št. 0846/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0847/2010); Garifallia Tsioutsiou (št. 0848/2010); Rustam Vasiliev (Baltic Republican Party) (št. 0849/2010); Udo Wagler (št. 0850/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0851/2010); Kevin Brawn (št. 0852/2010); Alexandra Mareschi (ILOG Foundation Ltd.,) (št. 0853/2010); Liidia Volkova (št. 0854/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0855/2010); Teresa Laska (Stowarzyszenie na rzecz wszystkich istot) (št. 0856/2010); Richard Grögel (št. 0857/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0858/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0859/2010); Benjamin Heim (št. 0860/2010); Wolfram Erwin (št. 0861/2010); Thoralf Jurtz (št. 0862/2010); Melanie Christine Gebert (št. 0863/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0864/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0865/2010); Hans Kassel (št. 0866/2010); Golamali Shojaeitarighi (št. 0867/2010); Michal Bajan (št. 0868/2010); Jeraldine Blinston (št. 0869/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0870/2010); Ronald Schwarz (št. 0871/2010); Henry Conboy (2 podpisa) (št. 0872/2010); Guido Werner (št. 0873/2010); Mariella Canfora (št. 0874/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0875/2010); Ahmed Jamal (Jim) Mortoza (št. 0876/2010); Günther Burkhart (št. 0877/2010); Erich Schiller (št. 0878/2010); Sven Kröger (št. 0879/2010); Geza Szathmary (št. 0880/2010); Rainer Conrads (Retrocoches-Ampurda) (št. 0881/2010); Siarhei Haurylau (št. 0882/2010); Michael Keenan (2 podpisa) (št. 0883/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0884/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0885/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0886/2010); Flavio Miccono (I.P.A.) (št. 0887/2010); Roberto Di Giandomenico (št. 0888/2010); Sabin Marius Ispas (št. 0889/2010); Lena Politaki (št. 0890/2010); Fatma Naït-Sider (št. 0891/2010); Mario Achille (št. 0892/2010); Gregory M.A. Babajeff (št. 0893/2010); Luis Felipe del Campo Villegas (št. 0894/2010);Yolanda Eugenia Clemente Fernández (2 podpisa) (št. 0895/2010); Germano Malefora (št. 0896/2010); Manuel Poncelas Ferreiro (št. 0897/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0898/2010); Giuseppe Morelli (št. 0899/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0900/2010); Elpida Stefanidou (št. 0901/2010).

2. september 2010

Anthony McGough (3 podpisi) (št. 0902/2010); Silvia Beltran Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (št. 0903/2010); Rosa Carmen de Somodevilla (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (št. 0904/2010); Rosa Carmen de Somodevilla (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (št. 0905/2010); Stanislaw Matuszewski (Izba Godpodarcza Producentow I Operatorow Urzadzen Rozrywkowych) (št. 0906/2010); Maurice Nahmias (5 podpisov) (št. 0907/2010); György Kocsis (Tatabányáért Egyesület Közhasznú Szervezet) (2 podpisa) (št. 0908/2010); Vera Horejsova (Uga Na Ochrany Zvirat Cr) (št. 0909/2010); Domingo Blanco Sidera (Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO)) (št. 0910/2010); Georgios Balias (št. 0911/2010); Gheorghe Pavelescu (št. 0912/2010); Janusz Wilczynski (št. 0913/2010); Yehudith Huebner (The Committee for equitable Holocaust property loss compensation from Austria) (6 podpisov) (št. 0914/2010); Gheorghe Parascan (št. 0915/2010); Joseph Herber (št. 0916/2010); Andrea Renner (št. 0917/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0918/2010); Sabahudin Berisa (št. 0919/2010); Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (št. 0920/2010); Victor Ruse (št. 0921/2010); Manuel Antonio Cao Prado (Confradía de Pescadores a Coruña) (št. 0922/2010); Zigurds Tikmanis (št. 0923/2010); Gabor Zoltanne Kis (št. 0924/2010); Santiago Barcia Rañales (Asociación de Amigos da Praia de Vilarrube (AAPV)) (431 podpisov) (št. 0925/2010); Yolanda Eugenia Clemente Fernández (2 podpisa) (št. 0926/2010); Sheila Arslanian (št. 0927/2010); Krasimir Ivanov Romanov (št. 0928/2010); René La Cour Sell (Danmarks Naturfredningsforening (Danish Society for Nature Conservation)) (2 podpisa) (št. 0929/2010); Nel Ryno (Red Alert Orangutan Preservation Campaign) (št. 0930/2010); Konstantinos Aivaliotis (5 podpisov) (št. 0931/2010); Maria Karagiannaki (št. 0932/2010); Gheorghe Marinescu (št. 0933/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0934/2010); (ime vlagatelja zaupno) (2 podpisa) (št. 0935/2010); Fotios Panagiotakopoulos (št. 0936/2010); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0937/2010); Anna Gatto (7 podpisov) (št. 0938/2010).


11. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 19/2010 Evropske komisije (N7-0028/2010 - C7-0154/2010 – 2010/2092(GBD)).

V skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 25/2010 Evropske komisije (N7-0030/2010 - C7-0159/2010 - 2010/2116(GBD)).

V skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 27/2010 Evropske komisije (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD)).

V skladu s členom 24(4) finančne uredbe, kot je interpretiran v točki 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, je Odbor za proračun odobril zahtevo za prerazporeditev sredstev DEC 35/2010 Evropske komisije (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 – 2010/2119(GBD)).


12. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim delnim zasedanjem marca 2010.


13. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- protokol, ki spreminja sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007,

- sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja vizumov,

- sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti,

- sporazum med Evropsko unijo in vlado Ferskih otokov o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju.


14. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 0013/2010, 0014/2010, 0015/2010, 0016/2010 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 123(5) poslovnika postale brezpredmetne.


15. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje septembra 2010 (PE 446.327/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 poslovnika):

Ponedeljek

2. septembra 2010 je Odbor za pravne zadeve sprejel poročilo Bernharda Rapkayja o zahtevi za odvzem imunitete Viktorju Uspaskichu (A7-0244/2010). V skladu s členom 7(8) poslovnika je bilo poročilo uvrščeno na dnevni red zasedanja današnjega dne kot prva točka.

°
° ° °

Predsednik je prejel zahtevo, da se uporabi nujni postopek (člen 142 poslovnika), ki so jo predložili Roberta Angelilli, Gianni Pittella in še najmanj 40 poslancev, da se razprava o primeru Sakineh Mohamadi Aštiani (točka 143 PDOJ) preloži iz četrtka popoldan na ponedeljek.

Govorili so Gianni Pittella v imenu Roberte Angelilli, ki je zahtevo utemeljil, Mario Mauro, ki je zahtevo podprl, in Hannes Swoboda, ki je zahteval, da mora glasovanje o predloženem besedilu po končani razpravi potekati čim prej.

Nujni postopek je bil sprejet. Točka je bila vpisana na dnevni red tega dne.

Rok za vložitev predlogov resolucij je 6. september 2010 do 19.00 in za predloge skupnih resolucij torek, 7. september 2010 do 12.00.

Glasovanje: torek

Torek

Ni predlaganih sprememb.

°
° ° °

Predsednik je opozoril na pomen razprave o stanju Unije, ki je na dnevnem redu v torek zjutraj (točka 85 PDOJ).

Na seji v četrtek, 2. septembra 2010, je konferenca predsednikov podala predloge o poteku razprave, zlasti z namenom da bi se zagotovila čim številčnejša prisotnost poslancev v plenarni sejni dvorani. Predsedstvo bo o spremembah obveščeno tega dne na večerni seji. Predsednik je poslance javno pozval k sodelovanju v razpravi.

Govorila sta Bernd Posselt in Sarah Ludford, ki sta predlogu konference predsednikov nasprotovala.

Govoril je Joseph Daul, ki je natančneje predstavi okoliščine, v katerih so bili predlogi podani, in opozoril, da je treba končno odločitev prepustiti predsedstvu.

Govoril je Francesco Enrico Speroni, ki je zahteval, da se Parlament z glasovanjem opredeli do predlogov konference predsednikov.

Sreda

Ni predlaganih sprememb.

Četrtek

Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države (člen 122 poslovnika):

V skladu s sklepom Parlamenta je razprava o primeru Sakineh Mohamadi Aštiani prestavljena na ponedeljek.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


16. Dvostranska zaščitna klavzula Sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Pablo Zalba Bidegain je predstavil poročilo.

Govoril je Karel De Gucht (član Komisije).

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Michael Theurer v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Anna Rosbach v imenu skupine EFD, Christofer Fjellner, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Maria Eleni Koppa, Marielle De Sarnez, Evelyn Regner in George Sabin Cutaş.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorila je Elisabeth Köstinger.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Bogusław Liberadzki, Olle Schmidt, Seán Kelly, Jiří Havel in Czesław Adam Siekierski.

Govorili so Karel De Gucht, Pablo Zalba Bidegain in Robert Sturdy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 7.9.2010.


17. Pošteni prihodki za kmete: bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi (razprava)

Poročilo o poštenih prihodkih za kmete: bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi [2009/2237(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: José Bové (A7-0225/2010)

José Bové je predstavil poročilo.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Govorili so Esther Herranz García (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Ashley Fox (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Elisabeth Köstinger v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Anna Rosbach v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Albert Deß in Stéphane Le Foll.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski, João Ferreira, Andreas Mölzer, Michel Dantin, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Elie Hoarau, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Esther de Lange, Luís Paulo Alves, Astrid Lulling, Spyros Danellis, Christa Klaß, Vasilica Viorica Dăncilă, Giovanni La Via, Philippe Juvin, Peter Jahr, Sophie Auconie, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness in Riikka Manner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jarosław Kalinowski, Derek Vaughan, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan, Luis Manuel Capoulas Santos in Lara Comi.

Govoril je Dacian Cioloş.

PREDSEDSTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsednica

Govorila sta Franz Obermayr o poteku postopka "catch the eye" (predsednica je njegov govor vzela na znanje in opozorila na veljavne določbe) in José Bové.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 7.9.2010.


18. Človekove pravice v Iranu, zlasti primera Sakineh Mohamadi Aštiani in Zahre Bahrami (razprava)

Izjava Komisije: Človekove pravice v Iranu, zlasti primera Sakineh Mohamadi Aštiani in Zahre Bahrami

Dacian Cioloş (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Roberta Angelilli v imenu skupine PPE, María Muñiz De Urquiza v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, Erminia Mazzoni, Silvia Costa, Nicole Kiil-Nielsen, Oreste Rossi, Michèle Striffler, Ana Gomes in Maria Da Graça Carvalho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lena Kolarska-Bobińska, Marc Tarabella, Izaskun Bilbao Barandica, Krisztina Morvai in Barbara Matera.

Govoril je Dacian Cioloş.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 8.9.2010.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Rosa Estaràs Ferragut, Alexander Mirsky, Chris Davies, François Alfonsi in Ashley Fox.

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica

Govorili so Nikolaos Chountis, John Bufton, Csanád Szegedi, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Henryk Migalski, Ilda Figueiredo, José Manuel Fernandes, Corina Creţu, Ramon Tremosa i Balcells, Marisa Matias, Jim Higgins, María Muñiz De Urquiza, Carl Haglund, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan, Metin Kazak, Martin Ehrenhauser, Miroslav Mikolášik, Derek Vaughan, Seán Kelly, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Evelyn Regner in Sylvie Guillaume.


20. Financiranje in delovanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (kratka predstavitev)

Poročilo o financiranju in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji [2010/2072(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Miguel Portas (A7-0236/2010)

Miguel Portas je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Catherine Stihler, Seán Kelly, Frédéric Daerden in Ilda Figueiredo.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 7.9.2010.


21. Povezovanje poslovnih registrov (kratka predstavitev)

Poročilo o povezovanju poslovnih registrov [2010/2055(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

Kurt Lechner je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorile Zuzana Roithová, Evelyn Regner, Silvia-Adriana Ţicău in Monika Flašíková Beňová.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 7.9.2010.


22. Izvajanje in pregled Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Bruselj I) (kratka predstavitev)

Poročilo o izvajanju in pregledu Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah [2009/2140(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

Tadeusz Zwiefka je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Evelyn Regner, Sebastian Valentin Bodu in Monika Flašíková Beňová.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 7.9.2010.


23. Socialna integracija žensk iz etničnih manjšin (kratka predstavitev)

Poročilo o socialni integraciji žensk iz etničnih manjšin [2010/2041(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

Antonyia Parvanova je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Elisabeth Köstinger, Nicole Kiil-Nielsen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska in Franz Obermayr.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika z dne 7.9.2010.


24. Vloga žensk v starajoči se družbi (kratka predstavitev)

Poročilo o vlogi žensk v starajoči se družbi [2009/2205(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

Sirpa Pietikäinen je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska in Silvia-Adriana Ţicău.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika z dne 7.9.2010.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 446.327/OJMA).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov