Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie (KOM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu (KOM(2010)0362 - C7-0171/2010 - 2010/0195(COD))
Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi (KOM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (KOM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů (KOM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh na převod prostředků DEC 35/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 27/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh směrnice .../.../EU Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů [přepracované znění] (KOM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území (KOM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě přidělení v rámci skupiny (KOM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, EMPL

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání (KOM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vědecko-technické spolupráci (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a vládou Faerských ostrovů, kterou se Faerské ostrovy přidružují k sedmému rámcovému programu Unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Podnět Belgického království, Bulharské republiky, Estonské republiky, Španělského království, Rakouské republiky, Republiky Slovinsko a Švédského království k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (KOM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL, TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Jmenování člena Účetního dvora (pan Lazaros Stavrou LAZAROU - CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízení (KOM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

INTA

- Jmenování člena Účetního dvora (pan Gijs de VRIES - NL) (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER (KOM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví osvobození od cla pro určité farmaceutické účinné látky nesoucí „mezinárodní nechráněný název“ (INN) udělený Světovou zdravotnickou organizací a pro určité produkty používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků a mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 (KOM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010: postoj Rady ze dne 26. července 2010 (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 14/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 15/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 36/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 40/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2009/031 DK/Linak, Dánsko) (KOM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Dánsko) (KOM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené Směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (KOM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (KOM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… o schvalování zemědělských a lesnických vozidel (KOM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles ze Španělska) (KOM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (KOM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2010 - Oddíl III - Komise (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (Kodifikované znění) (KOM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

Předseda v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že bude návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Nizozemsko) (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh nařízení Rady (EU) o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie (KOM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Dánsko) (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugalsko) (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

PECH, BUDG

Právní upozornění - Ochrana soukromí