Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 7. september 2010 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget følgende dokumenter:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget (Omarbejdning) (KOM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/68/EF for så vidt angår bestemmelserne for motorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen (KOM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (KOM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen (KOM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger (KOM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 35/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 27/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger [omarbejdning] (KOM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område (KOM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI, ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere (KOM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde (KOM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, EMPL

- Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringerne af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknisk samarbejde, hvorved Færøerne associeres til Unionens syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Initiativ fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Republikken Estland, Kongeriget Spanien, Republikken Østrig, Republikken Slovenien og Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../... om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (KOM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om fornyelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, BUDG

- Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Lazaros Stavrou LAZAROU – CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager (KOM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side om ændring af aftalen om handel, udvikling og samarbejde (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

INTA

- Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Gijs de VRIES – NL) (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme med henblik på dækning af yderligere finansieringsbehov til ITER-projektet (KOM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af toldfri behandling af visse aktive farmaceutiske ingredienser på WHO's liste over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) og af visse produkter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer, og om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 (KOM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, IMCO

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2010: Rådets holdning af 26. juli 2010 (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 14/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 15/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 36/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 40/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/031 DK/Linak, Danmark) (KOM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/015 DK/Danfosskoncernen, Danmark) (KOM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (KOM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (KOM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../... om godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer (KOM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/003 ES/ Galicia Textiles, Spanien) (KOM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (KOM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 20/2010 - Sektion III - Kommissionen (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (Kodifikation) (KOM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Nederlandene) (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Rådets forordning (EU) om oversættelsesordningerne for EU-patentet (KOM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Danmark) (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/023 PT/Qimonda fra Portugal) (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014, en aftale mellem Den Europæiske Union og Norge om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014, en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014, og en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014 (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

PECH, BUDG

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik