Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Sloboda pohybu pracovníkov v rámci Únie – kodifikované znenie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie) [2010/0110(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0291)


6.2. Overovanie pravosti euromincí a manipulácia s euromincami nevhodnými do obehu ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu [2009/0128(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Slavi Binev (A7-0212/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0292)


6.3. Poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavsku ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike [2010/0162(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0293)


6.4. Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Madeiru a Azory * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH RADY, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0294)


6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010 – časť 1: úrad BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010 [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca László Surján (A7-0240/2010)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0295)


6.6. ŽIadosť o zbavenie parlamentnej imunity pána Viktora Uspaskiča (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha [2009/2147(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

V rozprave vystúpil Viktor Uspaskich.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0296)


6.7. Dohoda medzi EÚ a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Salvatore Iacolino vystúpil s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0297)

Parlament ho preto schválil.


6.8. Prepojenie obchodných registrov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o prepojení obchodných registrov [2010/2055(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0298)


6.9. Rozvoj potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o rozvoji potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve [2010/2010(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Elisabeth Schroedter vystúpila s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0299)


6.10. EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o EHP – Švajčiarsku: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu [2009/2176(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Rafał Trzaskowski vystúpil s vyhlásením podľa článku 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0300)


6.11. Dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou [KOM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0301)

Vystúpili: Pablo Zalba Bidegain, spravodajca, ktorý v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku pripravil formálny návrh pre Parlament, či sa má hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia, a Andris Piebalgs (člen Komisie), aby oznámil stanovisko Komisie.

Parlament sa rozhodol hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložiť. Vec sa považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


6.12. Spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe (hlasovanie)

Správa o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe [2009/2237(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca José Bové (A7-0225/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0302)

Vystúpenia:

Elisabeth Köstinger predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 21, ktorý bol prijatý.


6.13. Financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (hlasovanie)

Správa o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii [2010/2072(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Miguel Portas (A7-0236/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0303)


6.14. Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (hlasovanie)

Správa o vykonávaní a revízii nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [2009/2140(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA ALTERNATÍVNY (predložený skupinou S&D)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0304)


6.15. Sociálne začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám (hlasovanie)

Správa o sociálnom začlenení žien patriacich k etnickým menšinám [2010/2041(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0305)


6.16. Úloha žien v starnúcej spoločnosti (hlasovanie)

Správa o úlohe žien v starnúcej spoločnosti [2009/2205(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0306)


6.17. Žurnalistika a nové médiá – vytváranie verejnej sféry v Európe (hlasovanie)

Správa o žurnalistike a nových médiách – vytváranie verejnej sféry v Európe [2010/2015(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA ALTERNATÍVNY (predložený skupinami S&D, PPE, ALDE)

Prijatý (P7_TA(2010)0307)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia