Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

10. Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Επιτροπής: Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami

Η συζήτηση έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.9.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και ειδικότερα των περιπτώσεων των Sakineh Mohammadi Ashtiani και Zahra Bahrami (B7-0494/2010

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ιράν και, ειδικότερα, τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami (B7-0495/2010

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, και συγκεκριμένα τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi Ashtiani και της Zahra Bahrami (B7-0496/2010

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, ειδικότερα τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami (B7-0497/2010

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, και ιδίως τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi Ashtiani και της Zahra Bahrami (B7-0498/2010

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, και ιδιαίτερα τις περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi Ashtiani και της Zahra Bahrami (B7-0499/2010

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν και τις ειδικότερες περιπτώσεις της Sakineh Mohammadi-Ashtiani και της Zahra Bahrami (B7-0501/2010).

Ψηφοφορία: σημείο 6.3. των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου