Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra

10. Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām.

Debates notika 2010. gada 6. septembrī (2010. gada 6. septembra protokola 18. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Fiorello Provera, Bastiaan Belder un Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā - par Irānu un jo īpaši par Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietu (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par cilvēktiesībām Irānā, jo īpaši saistībā ar Sakineh Mohammadi Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši par Sakineh Mohammadi-Ashtiani un Zahra Bahrami lietām (B7-0501/2010).

Balsojums: 2010. gada 8. septembra protokola 6.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika