Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg

10. Sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani

Debata odbyła się dnia 6 września 2010 (pkt 18 protokołu z dnia 6.9.2010).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder i Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Iranu, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, a w szczególności w sprawie Sakineh Mohamadi Asztiani i Zahry Bahrami (B7-0501/2010).

Głosowanie: pkt 6.3. protokołu z dnia 8.9.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności