Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg

10. Ľudské práva v Iráne, najmä prípady Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Ľudské práva v Iráne, najmä prípady Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

Rozprava sa konala 6. septembra 2010 (bod 18 zápisnice zo dňa 6.9.2010).

Návrhy uznesení predložené v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder a Lorenzo Fontana v mene skupiny EFD, o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, o Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani a Marc Tarabella v mene skupiny S&D, o ľudských právach v Iráne, najmä prípadoch Sakíne Muhammadí Aštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE, o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíny Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, o Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0501/2010).

Hlasovanie: bod 6.3. zápisnice zo dňa 8.9.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia